Ktl-icon-tai-lieu

Dự thi giáo viên dạy gioi tỉnh môn ngữ văn 6

Được đăng lên bởi bangoc83
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n: 03 th¸ng 01 n¨m 2009
TiÕt 73, 74.

V¨n b¶n: Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn
(TrÝch "DÕ MÌn phiªu lu kÝ") - T« Hoµi.

- G ghi lªn b¶ng môc I.
* GV: c« giíi thiÖu víi c¸c em -> §©y lµ ch©n
dung nhµ v¨n T«Hoµi -BÊm M¸y chiÕu ch©n
dung T«Hoµi.
? Dùa vµo chó thÝch sao SGK, em h·y nªu nh÷ng
hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ v¨n T« Hoµi?
* HS nªu tãm t¾t trong SGK
GV: BÊm m¸y chiÕu §©y chÝnh lµ nh÷ng nÐt
c¬ b¶n mµ SGK ®· giíi thiÖu cho c¸c em vÒ nhµ v¨n
T« Hoµi . C¸c em chuyÓn néi dung trªn vµo trong vë ghi
cña m×nh.
- G nh¾c l¹i : Tên khai sinh là Nguyễn Sen Sinh
năm 1920, quê ở Hà Nội.
- Viết văn từ trước cách mạng tháng Tám 1945.
- Là nhà văn hiện đại Việt Nam có khối lượng tác
phẩm phong phú đa dạng gồm nhiều thể loại.
*C« bæ sung cho c¸c em mét vµi net
vÒ nhµ v¨n T« Hoµi
Trong suèt hµnh tr×nh st¸c T« Hoµi ®· gãp phÇn lµm
nªn 1 thêi ®¹i hoµng kim cho nÒn VHH§VN. Bëi
vËy «ng ®· ®c nhµ níc trao tÆng nhiÒu phÇn thëng
cao quÝ trong ®ã cã gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n
häc nghÖ thuËt n¨m 1996.
Cã thÓ nãi T« Hoµi lµ mét trong sè nhµ v¨n næi tiÕng
®· g¾n bã c¶ ®êi viÕt cña m×nh
- C¸c t¸c phÈm chÝnh cña TÕ Hanh ph¶i kÓ ®Õn lµ
*MC c¸c t¸c phÈm

I. Giíi thiÖu t¸c gi¶,
t¸c phÈm.
1. T¸c gi¶:
- Tên khai sinh là
Nguyễn Sen Sinh
năm 1920, quê ở Hà
Nội.
- Viết văn từ trước
cách mạng tháng
Tám 1945.
- Là nhà văn hiện
đại Việt Nam có
khối lượng tác phẩm
phong phú đa dạng
gồm nhiều thể loại.

GV chuyÓn : T« Hoµi ViÕt hay vµ viÕt nhiÒu t¸c
phÈm cho thiÕu nhi, Bëi vËy mµ ¤ng ®îc mÖnh danh
lµ nhµ v¨n cña tuæi th¬… TruyÖn ®ång tho¹i ®Çu tay
cña T.H “ DM..” st¸c 1941 ®· vµ ®ang ®c hµng triÖu
b¹n ®äc c¸c løa tuæi v« cïng yªu thÝch ®Õn møc c¸c
b¹n nhá gäi T.H lµ : ¤ DÕ MÌn.
? H·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c phÈm
DMPLK ?
? V¨n b¶n “ Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn” thuéc ch¬ng nµo trong t¸c phÈm ?
GV: BÊm m¸y chiÕu
- Sáng tác năm 1941
- Gồm 10 chương : KÓ vÒ cuéc phiªu lu
®Çy sãng giã vµ lý thó cña chµng DÕ
mÌn .
1

- V¨n b¶n : “ Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn”:
ch¬ng I cña t¸c phÈm.
GV T¸c phÈm Sáng tác năm 1941
ban ®Çu cã tªn lµ : “ con DM”gåm 3 ch¬ng ®Çu. Sau
®ã ®c T.H viÕt tiÕp råi ®æi tªn thµnh DMPLK in l¹i
n¨m 1954.
-TphÈm ®îc t¸I b¶n nhiÒu lÇn vµ ®c dÞch ra nhiÒu thø
tiÕng trªn thÕ giíi.TruyÖn cßn ®c chuyÓn thÓ thµnh
phim ho¹t h×nh ,móa rèi rÊt hÊp dÉn .
GV: BÊm m¸y chiÕu h×nh ¶nh dÕ mÌn ®I plu
GV kÓ tãm t¾t t¸c phÈm.
Taùc phaåm coù 10 chöông:
2. T¸c phÈm:
+ Chöông ñaàu keå lai lòch vaø baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu
- Sáng tác năm
tieân cuûa Deá Meøn.
1941
+ Hai chöông tieáp theo keå chuyeä...
Ngµy so¹n: 03 th¸ng 01 n¨m 2009
TiÕt 73, 74. V¨n b¶n: Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn
(TrÝch "DÕ MÌn phiªu lu kÝ") - T« Hoµi.
- G ghi lªn b¶ng môc I.
* GV: giíi thiÖu víi c¸c em -> §©y ch©n
dung nhµ v¨n T«Hoµi -BÊm M¸y chiÕu ch©n
dung T«Hoµi.
? Dùa vµo chó thÝch sao SGK, em h·y nªu nh÷ng
hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ v¨n T« Hoµi?
* HS nªu tãm t¾t trong SGK
GV: BÊm m¸y chiÕu §©y chÝnh nh÷ng nÐt
c¬ b¶n mµ SGK ®· giíi thiÖu cho c¸c em vÒ nhµ v¨n
T« Hoµi . C¸c em chuyÓn néi dung trªn vµo trong vë ghi
cña m×nh.
- G nh¾c l¹i : Tên khai sinh là Nguyễn Sen Sinh
năm 1920, quê ở Hà Nội.
- Viết văn từ trước cách mạng tháng Tám 1945.
- nhà văn hiện đại Việt Nam khối lượng tác
phẩm phong phú đa dạng gồm nhiều thể loại.
*C« bæ sung cho c¸c em mét vµi net
nhµ v¨n T« Hoµi
Trong suèt hµnh tr×nh st¸c T« Hoµi ®· gãp phÇn lµm
nªn 1 thêi ®¹i hoµng kim cho nÒn VHH§VN. Bëi
vËy «ng ®· ®c nhµ níc trao tÆng nhiÒu phÇn thëng
cao quÝ trong ®ã gi¶i thëng ChÝ Minh v¨n
häc nghÖ thuËt n¨m 1996.
Cã thÓ nãi T« Hoµimét trong sè nhµ v¨n næi tiÕng
®· g¾n bã c¶ ®êi viÕt cña m×nh
- C¸c t¸c phÈm chÝnh cña TÕ Hanh ph¶i kÓ ®Õn lµ
*MC c¸c t¸c phÈm
GV chuyÓn : Hoµi ViÕt hay viÕt nhiÒu t¸c
phÈm cho thiÕu nhi, Bëi vËy ¤ng ®îc mÖnh danh
nhµ v¨n cña tuæi th¬ TruyÖn ®ång tho¹i ®Çu tay
cña T.H DM..” st¸c 1941 ®· ®ang ®c hµng triÖu
b¹n ®äc c¸c løa tuæi cïng yªu thÝch ®Õn møc c¸c
b¹n nhá gäi T.H lµ : ¤ DÕ MÌn.
? H·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c phÈm
DMPLK ?
? V¨n b¶n Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn thuéc ch-
¬ng nµo trong t¸c phÈm ?
GV: BÊm m¸y chiÕu
- Sáng tác năm 1941
- Gm 10 chương : KÓ vÒ cuéc phiªu lu
®Çy sãng giã vµ lý thó cña chµng DÕ
mÌn .
I. Giíi thiÖu t¸c gi¶,
t¸c phÈm.
1. T¸c gi¶:
- Tên khai sinh
Nguyễn Sen Sinh
năm 1920, quê
Nội.
- Viết văn từ trước
cách mạng tháng
Tám 1945.
- nhà văn hiện
đại Việt Nam
khối lượng tác phẩm
phong phú đa dạng
gồm nhiều thể loại.
1
Dự thi giáo viên dạy gioi tỉnh môn ngữ văn 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thi giáo viên dạy gioi tỉnh môn ngữ văn 6 - Người đăng: bangoc83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dự thi giáo viên dạy gioi tỉnh môn ngữ văn 6 9 10 70