Ktl-icon-tai-lieu

Đúc

Được đăng lên bởi Vũ Minh Trường
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG II
THIEÁT KEÁ ÑUÙC
II-1. Thaønh laäp baûn veõ ñuùc
II-2. Baûn veõ maãu
II-3. Baûn veõ hoäp loõi vaø loõi
II-4. Thieát keá heä thoáng roùt - ñaäu hôi - ñaäu ngoùt

II-1. Thaønh laäp baûn veõ ñuùc
II-1.1. Phaân tích keát caáu
II-1.2. Xaùc ñònh maët phaân khuoân
II-1.3. Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng cuûa baûn veõ vaät
ñuùc
II-1.4. Xaùc ñònh Loõi vaø goái loõi (ruoät vaø ñaàu
gaùc )

II-1.1. Phaân tích keát caáu
  

 Ñoïc kyõ baûn veõ, hình dung chi tieát, ñoïc ñieàu

kieän kyõ thuaät ghi trong baûn veõ chi tieát, vaät lieäu
cheá taïo chi tieát, hình dung caû vò trí laøm vieäc cuûa
chi tieát ñoù trong thieát bò, yeâu caàu chòu löïc …

       Döï kieán tröôùc sô boä quy trình gia coâng caét

goït chi tieát ñoùù treân caùc loaïi maùy xaùc ñònh nhöõng
phaàn beà maët phaûi gia coâng, nhöõng maët chuaån
coâng ngheä. Töø ñoù xem ñaõ hôïp lyù vôùi keát caáu vaät
ñuùc chöa, neáu chöa coù theå thay ñoåi moät phaàn keát
caáu nhaèm:

+ Ñôn giaûn hoaù keát caáu taïo, taïo ñieàu kieän deã ñuùc
hôn : nhö löôïc boû caùc raõnh then, raõnh luøi dao, caùc
loã nhoû quaù khoâng ñaët loõi ñöôïc .

Ví duï:
☺ Saûn xuaát ñôn chieác loã   50 mm  khoâng ñuùc
☺ Saûn xuaát haøng loaït

  30 mm  khoâng ñuùc

☺ Saûn xuaát haøng khoái   20 mm  khoâng ñuùc

Caùc raõnh coù ñoä saâu < 6mm, caùc baäc daøy < 25 mm
khoâng neân ñuùc

+ Taêng hoaëc giaûm ñoä daøy thaønh vaät

ñuùc, caùc gaân gôø, choã chuyeån tieáp
giöõa caùc thaønh vaät ñuùc ñeå deã ñuùc hôn
nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán khaû
naêng chòu löïc, ñieàu kieän laøm vieäc
cuûa chi tieát.

II-1.2. Xaùc ñònh maët phaân khuoân
 Maët

phaân khuoân laø beà maët tieáp xuùc
giöõa caùc nöõa khuoân vôùi nhau xaùc ñònh
vò trí ñuùc ôû trong khuoân.Maët phaân
khuoân coù theå laø maët phaúng, maët baäc
hoaëc cong baát kì.
  Nhôø coù maët phaân khuoân maø ruùt
maãu khi laøm khuoân deã daøng laép raùp
loõi, taïo heä thoáng daãn kim loaïi vaøo
khuoân chính xaùc.

 Nguyeân taéc choïn maët phaân khuoân :
+Döïa vaøo coâng ngheä laøm khuoân :
Ruùt maãu deã daøng, ñònh vò loõi vaø laép raùp
khuoân.
- Choïn maët coù dieän tích lôùn nhaát, deã
laøm khuoân vaø laáy maãu.
- Maët phaân khuoân neân choïn maët phaúng
traùnh maët cong, maët baäc.

Hình veõ

+ Soá löôïng maët phaân khuoân phaûi ít
nhaát.Ñeå ñaûm baûo ñoä chính xaùc khi laép raùp,
coâng ngheä laøm khuoân ñôn giaûn.
    + Neân choïn maët phaân khuoân ñaûm baûo chaát
löôïng vaät ñuùc cao nhaát, nhöõng beà maët yeâu
caàu chaát löôïng ñoä boùng, ñoä chính xaùc cao
nhaát. Neân ñeå...
CHÖÔNG II
THIEÁT KEÁ ÑUÙC
II-1. Thaønh laäp baûn veõ ñuùc
II-2. Baûn veõ maãu
II-3. Baûn veõ hoäp loõi vaø loõi
II-4. Thieát keá heä thoáng roùt - ñaäu hôi - ñaäu ngoùt
Đúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đúc - Người đăng: Vũ Minh Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đúc 9 10 387