Ktl-icon-tai-lieu

Dùng máy tunhs 570MS để giải toán

Được đăng lên bởi huongtrangliet
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
570MS – CÔNG CỤ ĐẮC LỰC ĐỂ GIẢI CÁC
BÀI TOÁN BẰNG PHƢƠNG PHÁP LẶP
Máy tính thực sự là một công cụ rất đắc lực trong quá trình dạy và học hiện nay.
Máy tính ngày có nhiều chức năng giúp đơn giản hoá và tối ưu hoá quá trình tính
toán. Sau đây tôi xin trình bày một trong những chức năng ưu việt như thế.

Dạng 1: Tính giá trị của một biểu thức.
Thí dụ 1:
a) Tính giá trị gần đúng của biểu thức sau:
1 1
1
.
S1  1    ................... 
2 6
20!

Chuyển máy về chế độ COMP ( MODE 1),
Deg (MODE(4) 1 ).
Gán D = 0 (biến đếm) ; B = 0 ( biến tính tổng).
1
. ( : ghi bằng ALPHA : )
D!
Ấn " = " liên tiếp đến khi D=20, ấn " = " ta được S1  B  1,718281828 .

Ghi vào màn hình : D = D+1 : B = B +

b) Tính gần đúng giá trị của biểu thức sau :
3 8 15
224
.
S2     ................ 
5 10 17
226

Ta viết lại S 2 dưới dạng sau :
S2 

22  1 32  1 42  1
152  1



..................

22  1 32  1 42  1
152  1

Gán D=1 (biến đếm); B = 0 ( biến tổng).
Ghi vào màn hình : D = D + 1 : B = B +

D2 1
.
D2  1

Ấn " = " liên tiếp đến khi D=15, ấn " = ", ta được S2  B  12,97546126 .
Thí dụ 2: Tính gần đúng giá trị các biểu thức sau :
a) A1  20  19 19  18 18  ..............  3 3  2
Gán D=1 ( biến chạy ) ; B = 0 ( biến tổng ) .
Ghi vào màn hình: D = D + 1 : B = D D  B .
Ấn " = " liên tiếp để lặp, đến khi D=20, ấn " = ", ta được A1  B  1,164896671.
20

3

3

3

3

2  
5  
10 
530


b) A2  1 
  3
  5
  ...........   45 
 .
2  3 4  
3 4  5 
23  24  25 
 1 2  3  


Gọi an là số hạng thứ n của tổng , khi đó an được xác định bởi :
3



n2  1
an   2n  1 
 . Khi đó ta tính tổng A2 như sau :
n(n  1)(n  2) 


Gán D = 0 ( biến đếm) ; B = 0 ( biến tổng ).
3



D2  1
Ghi vào màn hình : D = D + 1 : B = B +  2 D  1 
 .
D( D  1)( D  2) 


Ấn " = " liên tiếp để lặp, đến khi D=23, ấn "=" ta được A2  B  526,8948752 .
Thí dụ 3: Lập trình trên máy tính nhanh giá trị của các biểu thức sau đây :
a) S  1 

15
.
14
2
13
3
12
4
11
5
10
6
9
7
8

Gán A=8 (biến đếm 1) ; B = 8 (biến đếm 2) ; C = 8 ( biến tổng).
Ghi vào màn hình : A = A – 1 : B = B + 1 : C = C -1 × B + A.
Ấn " = " liên tiếp để lặp, đến khi A = 1, B = 15 , ấn " = ", ta được C  4,205864882.
1
2

1 1
2 3

1 1 1
2 3 4

1 1
2 3

b) S  1  . 3 1   . 4 1    ................100 1    ........ 

1
.
100

Gán D=1 ( biến đếm) ; A = 1 ( biến tổng) ; B = 0 (biến số hạng ) ; C = 1 (biến tích).
Ghi vào màn hình : D = D + 1 : A = A +

1
:B=
D

D

A : C...
570MS CÔNG CĐẮC LỰC ĐỂ GIẢI CÁC
BÀI TOÁN BẰNG PHƢƠNG PHÁP LẶP
y nh thc smột công c rất đc lc trong quá trình dạy và học hiện nay.
y nh ngày có nhiu chức năng giúp đơn gin hoá và ti ưu hoá quá trình tính
toán. Sau đây tôi xin trình bày một trong nhng chức năng ưu vit như thế.
Dạng 1: Tính giá tr ca một biu thc.
Thí d 1:
a) nh giá tr gn đúng của biểu thc sau:
1
1 1 1
1 ...................
2 6 20!
S
.
Chuyn máy v chế độ COMP ( MODE 1),
Deg (MODE
(4)
1 ).
Gán D = 0 (biến đếm) ; B = 0 ( biến tính tổng).
Ghi vào màn hình : D = D+1 : B = B +
1
!D
. ( : ghi bng ALPHA : )
n " = " liên tiếp đến khi D=20, ấn " = " ta được
1
1,718281828SB
.
b) nh gần đúng giá tr ca biểu thức sau :
2
3 8 15 224
................
5 10 17 226
S
.
Ta viết li S
2
dưới dng sau :
2 2 2 2
2
2 2 2 2
2 1 3 1 4 1 15 1
..................
2 1 3 1 4 1 15 1
S
Gán D=1 (biến đếm); B = 0 ( biến tng).
Ghi vào màn hình : D = D + 1 : B = B +
2
2
1
1
D
D
.
n " = " liên tiếp đến khi D=15, ấn " = ", ta được
2
12,97546126SB
.
Thí d 2: nh gần đúng giá tr các biu thc sau :
a)
20
19
18
3
1
20 19 18 .............. 3 2A
Gán D=1 ( biến chạy ) ; B = 0 ( biến tng ) .
Ghi vào màn hình: D = D + 1 : B =
.
n " = " liên tiếp để lp, đến khi D=20, n " = ", ta được
1
1,164896671AB
.
b)
3 3 3 3
2
2 5 10 530
1 3 5 ........... 45
1 2 3 2 3 4 3 4 5 23 24 25
A
.
Gi a
n
là s hng th n ca tổng , khi đó a
n
được xác đnh bởi :
3
2
1
21
( 1)( 2)
n
n
an
n n n




. Khi đó ta nh tng A
2
như sau :
Gán D = 0 ( biến đếm) ; B = 0 ( biến tổng ).
Ghi vào màn hình : D = D + 1 : B = B +
3
2
1
21
( 1)( 2)
D
D
D D D





.
Dùng máy tunhs 570MS để giải toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dùng máy tunhs 570MS để giải toán - Người đăng: huongtrangliet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dùng máy tunhs 570MS để giải toán 9 10 721