Ktl-icon-tai-lieu

dung sai và lắp ghép_chương 1

Được đăng lên bởi Hừng Đông
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông I: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ DUNG SAI
VAØ LAÉP GHEÙP

• I.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ TÍNH ÑOÅI LAÃN CHÖÙC NAÊNG
• I.2. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ DUNG SAI VAØ LAÉP GHEÙP

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM CHƯƠNG I

End

Home

Next

Back

I.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ TÍNH ÑOÅI LAÃN CHÖÙC NAÊNG

•I.1.1. Baûn chaát cuûa tính ñoåi laãn chöùc naêng
•I.1.2. Hieäu quaû cuûa tính ñoåi laãn chöùc naêng

End

Home

Next

Back

I.1.1. Baûn chaát cuûa tính ñoåi laãn chöùc naêng

•Tính ñoåi laãn chöùc naêng laø moät nguyeân taéc thieát keá vaø
cheá taïo ñeå ñaûm baûo cho caùc maùy vaø chi tieát maùy cuøng loaïi,
cuøng côõ coù theå thay theá cho nhau maø khoâng caàn phaûi söûa
chöõa hoaëc löïa choïn nhöng vaãn ñaûm baûo moïi yeâu caàu veà kyõ
thuaät vaø kinh teá.

End

Home

Next

Back

I.1.1. Baûn chaát cuûa tính ñoåi laãn chöùc naêng
Tính ñoåi laãn chöùc naêng ñöôïc thoûa maõn theo moät trong hai
hình thöùc sau:
• a) Ñoåi laãn hoaøn toaøn
• b) Ñoåi laãn khoâng hoaøn toaøn

End

Home

Next

Back

I.1.1. Baûn chaát cuûa tính ñoåi laãn chöùc naêng
a) Ñoåi laãn hoaøn toaøn
•Khi laép raùp, caùc chi tieát ñöôïc chọn baát kyø trong lo ạt, hoaøn
toaøn coù tính ngẫu nhieân.
•Caùc chi tieát ñaõ ñöôïc tieâu chuaån hoaù hay caùc chi tieát phuï
tuøng döï tröõ thöôøng ñöôïc cheá taïo coù tính ñoåi laãn hoaøn toaøn ñeå
taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù trình thay theá söûa chöõa sau naøy.

End

Home

Next

Back

I.1.1. Baûn chaát cuûa tính ñoåi laãn chöùc naêng
b) Ñoåi laãn khoâng hoaøn toaøn
•Ñöôïc söû duïng khi dung sai cheá taïo khoâng theå thoûa maõn
yeâu caàu cuûa thieát keá.
•Phöông phaùp naøy cho pheùp môû roäng phaïm vi dung sai
cuûa caùc khaâu thaønh phaàn ñeå deã cheá taïo. Sau ñoù, chi tieát seõ
ñöôïc phaân thaønh töøng nhoùm theo kích thöôùc thaät cuûa chuùng
vaø caùc chi tieát trong nhoùm töông öùng seõ ñöôïc laép raùp vôùi
nhau.

End

Home

Next

Back

I.1.2. Hieäu quaû cuûa tính ñoåi laãn chöùc naêng
•+ Ñoái vôùi thieát keá: Giaûm ñöôïc thôøi gian, coâng söùc vaø chi
phí cho quaù trình thieát keá.
•+ Ñoái vôùi saûn xuaát: Tính ñoåi laãn chöùc naêng laø tieàn ñeà kyõ
thuaät môû ñöôøng cho vieäc phaùt trieån saûn xuaát, phaân coâng saûn
xuaát tieán tôùi chuyeân moân hoùa saûn xuaát.
•+ Ñoái vôùi söû duïng: Giaûm ñöôïc thôøi gian cheát cuûa maùy,
giaûm nheï ñöôïc vieäc toå chöùc boä phaän söûa chöõa, cheá taïo caùc chi
tieát hö hoûng.

End

Home

Next

Back

I.2. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ DUNG SAI VAØ LAÉP GHEÙP
•I.2.1. Kích thöôùc
•I.2.2. Sai leäch giôùi haïn
•I.2.3. Dung sa...
Chöông I: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ DUNG SAI
VAØ LAÉP GHEÙP
I.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ TÍNH ÑOÅI LAÃN CHÖÙC NAÊNG
I.2. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ DUNG SAI VAØ LAÉP GHEÙP
Back
Next
Home
End
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM CH NG IƯƠ
dung sai và lắp ghép_chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dung sai và lắp ghép_chương 1 - Người đăng: Hừng Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
dung sai và lắp ghép_chương 1 9 10 558