Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối

Được đăng lên bởi Tan Dat Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A- ĐẶT VẤN ĐỀ

Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được hình thành từ Đại hội Đảng lần III
(9/1960). Tại Đại hôi Đảng lần VIII (1996) đến nay Đảng ta xác định công nghiệp hóa
hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên CNXH. Thực hiện nhiệm vụ
đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới ta đã thu được một số thành tựu
quan trọng tạo ra thế và lực mới, đưa nước ta chuyển sang thời kì phát triển cao hơn, từng
bước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Muốn tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục yếu kém, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế,
sớm đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, cải thiện đời sống nhân dân, tăng
cường tiềm lực quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc độc lập chủ quyền, tạo điều kiện
cho quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất thì không còn con đường nào khác
là phải đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Công nghiệp hóa - hiện đại hóa là một vấn đề rộng gồm nhiều nội dung và để khẳng định
vai trò quan trọng của nó đối với quốc gia, trong phạm vi bài viết này nhóm em xin đề
cập đến nội dung: “Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là con đường tất yếu để đưa nước
ta từ một nước công nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp theo hướng
hiện đại trong năm 2020”.
B- NỘI DUNG
I. Định nghĩa công nghiệp hóa – hiện đại hóa ( CNH-HĐH ).

CNH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức
lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự
phát triển của công nghiệp cơ khí.
HĐH là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên
tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế- xã hội.
CNH-HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí
kinh tế- xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ
biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại
nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
II. CNH-HĐH là con đường tất yếu để đưa nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu

trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.
1.Tính tất yếu nhìn từ góc độ lý luận:

 Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và sự phát triển của lực lượng

sản xuất.
Trải qua quá trình lịch sử thì QHSX và LLSX là hai mặt của phương thức sản xuất, chúng
tồn tại song song không tách rời nhau mà tác động biện chứng lẫn nhau hình thành quy
luật xã hội phổ biến của toàn bộ lịch sử loài người, đó là quy luật sự phù...
A- ĐẶT VẤN ĐỀ
Đường lối công nghiệp a, hiện đại hóa đã được hình thành t Đại hội Đảng lần III
(9/1960). Tại Đại hôi Đảng lần VIII (1996) đến nay Đảng ta xác định công nghiệp hóa
hiện đại hóa nhiệm vụ trung tâm của thời quá độ lên CNXH. Thực hiện nhiệm v
đó trong những năm qua, nhất những năm đổi mới ta đã thu được một số thành tựu
quan trọng tạo ra thế và lực mới, đưa nước ta chuyển sang thời kì phát triển cao hơn, từng
bước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Muốn tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục yếu kém, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế,
sớm đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, cải thiện đời sống nhân dân, tăng
cường tiềm lực quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc độc lập chủ quyền, tạo điều kiện
cho quan hệ sản xuất phù hợp với lựcợng sản xuất thì không còn con đường o khác
là phải đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Công nghiệp hóa - hiện đại hóamột vấn đề rộng gồm nhiều nội dung và để khẳng định
vai trò quan trọng của đối với quốc gia, trong phạm vi bài viết này nhóm em xin đ
cập đến nội dung: Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là con đường tất yếu để đưa nước
ta từ một nước công nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp theo hướng
hiện đại trong năm 2020”.
B- NỘI DUNG
I. Định nghĩa công nghiệp hóa – hiện đại hóa ( CNH-HĐH ).
CNH quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức
lao động thủ công chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự
phát triển của công nghiệp cơ khí.
HĐH quá trình ứng dụng trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên
tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế- xã hội.
CNH-HĐH quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế quản
kinh tế- xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công chính sang sử dụng một cách phổ
biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại
nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
II. CNH-HĐH con đường tất yếu để đưa nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu
trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.
1.Tính tất yếu nhìn từ góc độ lý luận:
Đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối - Người đăng: Tan Dat Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đường lối 9 10 511