Ktl-icon-tai-lieu

đường lối

Được đăng lên bởi Hy Vọng
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU

Việt Nam đang ở vào một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Trong đường lối và chiến lược phát triển
kinh tế xã hội của Đại hội Đảng lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng
định: "Đường lối kinh tế của Đảng ta là "Đẩy mạnh CNH, HĐH; xây dựng nền
kinh tế độc lập, tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp" và chỉ rõ
"phát triển kinh tế CNH, HĐH là nhiệm vụ trọng tâm". Bởi vì chỉ có bằng con
đường CNH, HĐH nước ta mới có thể thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, mới có thể
hoà vào dòng thác chung của toàn nhân loại. Vậy phải thực hiện CNH, HĐH bằng
cách nào?
Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành trung ương khoá VIII đã xác định rõ
" công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bằng và dựa vào khoa học công nghệ,
khoa học công nghệ phải trở thành nền tảng và động lực cho CNH, HĐH ". Đến đại hội
IX của Đảng điều này lại được khẳng định lại một lần nữa, "phát huy nguồn lực trí tuệ và
sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi sự phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học
và công nghệ là nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH, HĐH". Và gần đây nhất trong
báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định “phát triển kinh tế tri thức
vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới”. Đây là một trong những chủ trương có vai trò
định hướng rất quan trọng trong chiến lược mới đến năm 2020.
Đối với nhân dân Việt Nam nói chung và đặc biệt với những sinh viên kinh tế nói
riêng, có bao giờ chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi: kinh tế tri thức là gì? Và trong sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kinh tế tri thức có tầm ảnh hưởng và
vai trò quan trọng như thế nào? Để tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi trên chúng ta
hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề “ Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh
tế trí thức trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”
1

B.PHẦN II: NỘI DUNG
I. KHÁI NIỆM VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA VÀ KINH TẾ TRI
THỨC.
1. Khái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa
a. Công nghiệp hóa
Công nghiệp hóa là quá trình biến đổi xã hội và
kinh tế từ một xã hội nông nghiệp (hay tiền
công nghiệp), trong đó tích lũy tư bản trên đầu
người rất thấp, lên xã hội công nghiệp. Đó là
một bộ phận của quá trình hiện đại hóa rộng lớn
hơn. Quá trình biến đổi xã hội và kinh tế đó gắn
liền với quá trình đổi mới công nghệ, nhất là
các cuộc cách mạng kỹ thuật .
Quá trình đó liên quan với quá trình biến đổi hành chính, chính trị, ý thức tư tưởng và
mọi mặt của đời sống xã hội...
PHẦN I: MỞ ĐẦU

Việt Nam đang vào một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Trong đường lối chiến lược phát triển
kinh tế xã hội của Đại hội Đảng lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng
định: "Đường lối kinh tế của Đảng ta "Đẩy mạnh CNH, HĐH; xây dựng nền
kinh tế độc lập, t chủ, đưa ớc ta trở thành một ớc công nghiệp" chỉ
"phát triển kinh tế CNH, HĐH nhiệm vụ trọng tâm". Bởi chỉ bằng con
đường CNH, HĐH nước ta mới thể thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, mới thể
hoà vào dòng thác chung của toàn nhân loại. Vậy phải thực hiện CNH, HĐH bằng
cách nào?
Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành trung ương khoá VIII đã xác định
" công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bằng dựa vào khoa học công nghệ,
khoa học công nghệ phải trở thành nền tảng động lực cho CNH, HĐH ". Đến đại hội
IX của Đảng điều này li được khẳng định lại một lần nữa, "phát huy nguồn lực trí tuệ và
sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi sự phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học
và công nghlà nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH, HĐH". Và gần đây nhất trong
báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định phát triển kinh tế tri thức
vươn n trình độ tiên tiến của thế giới”. Đây một trong những chủ trương có vai trò
định hướng rất quan trọng trong chiến lược mới đến năm 2020.
Đối với nhân dân Việt Nam nói chung và đặc biệt với những sinh viên kinh tế nói
riêng, bao giờ chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi: kinh tế tri thức gì? trong sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kinh tế tri thức có tầm ảnh hưởng
vai trò quan trọng như thế nào? Để tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi trên chúng ta
hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh
tế trí thức trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”
1
đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường lối - Người đăng: Hy Vọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
đường lối 9 10 928