Ktl-icon-tai-lieu

Đường Lối Cách Mạng

Được đăng lên bởi Diễm Demon
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN
CỦAĐẢNG.........................................................................................................................3
I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong
cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)...............................................................3
1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ..............................................................................5
2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.................................7
3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.........................................................7
III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời
của Đảng CSVN........................................................................................................................8
1.Hội nghị thành lập Đảng...........................................................................................8
2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng....................................................................8
3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng...............................................................................................................................9
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)..9
I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”............9
1.Hoàn cảnh ra đời.......................................................................................................9
2. Nội dung luận cương...............................................................................................9
3.Ý nghĩa của luận cương: .........................................................................................10
II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn
1936 - 1939...................................................................................................................11
1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử...................................................................................11
2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng ......................................................................12
III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩ...
Đ cương Đường li cách mạng Đảng cng sản Việt Nam
Internet 1 Tin32.com
C
H
Ư
Ơ
N
G
I
:
S
R
A
ĐỜI
C
A
Đ
N
G
C
S
VN
VÀ
C
Ư
Ơ
N
G
L
Ĩ
NH
C
H
Í
NH
T
R
Đ
U
T
I
Ê
N
C
A
Đ
N
G
.........................................................................................................................3
I
-
S
b
i
ến
đổ
i
v
k
i
nh
t
ế
xã
h
i
V
i
t
N
a
m
d
ướ
i
s
t
hng
t
r
c
a
t
h
c
dân
P
p
(
t
r
ong
c
u
i
nh
ng
nă
m
c
a
t
hế
k
X
I
X
đu
t
hế
k
XX
)
...............................................................3
1.
N
guyn
Á
i
Q
u
c
c
hun
b
c
á
c
đ
i
u
k
i
n
v
c
h
í
nh
t
r
,
t
ư
t
ư
ng
và
t
c
h
c
c
ho
vi
c
t
hành
l
p
Đ
ng
c
ng
s
n
V
i
t
N
a
m
..............................................................................5
2.
S
p
t
t
r
i
n
phong
t
r
ào
yêu
n
ướ
c
t
heo
k
hu
yn
h
h
ướ
ng
vô
s
n.................................7
3.
S
r
a
đ
i
c
a
c
á
c
t
c
h
c
c
ng
s
n
V
i
t
N
a
m
.........................................................7
III
-
H
i
ngh
t
hành
l
p
Đ
ng,
c
ươ
ng
l
ĩ
nh
c
h
í
nh
t
r
đu
t
i
ên
c
a
Đ
ng
và
ý
ngh
ĩ
a
s
r
a đ
i
c
a
Đ
ng
CS
VN
........................................................................................................................8
1.
H
i
ngh
t
hành
l
p
Đ
ng...........................................................................................8
2.
C
ươ
ng
l
ĩ
nh
c
h
í
nh
t
r
đu
t
i
ên
c
a
Đ
ng....................................................................8
3.
ý
ngh
ĩ
a
l
c
h
s
s
r
a
đ
i
Đ
ng
c
ng
s
n
V
i
t
N
a
m
và
c
ươ
ng
l
ĩ
nh
c
h
í
nh
t
r
đu
t
i
ên
c
a
Đ
ng...............................................................................................................................9
C
H
Ư
Ơ
N
G
II
:
Đ
Ư
N
G
L
I
Đ
U
T
R
ANH
G
I
ÀNH
C
H
Í
NH
QU
Y
N
(
1930-1945)..9
I
.
H
oàn
c
nh
r
a
đ
i
,
n
i
dung,
ý
ngh
ĩ
a
“L
un
c
ươ
ng
c
h
í
nh
t
r
t
háng
10
1930”
............9
1.
H
oàn
c
nh
r
a
đ
i
.......................................................................................................9
2.
N
i
dung
l
un
c
ươ
ng...............................................................................................9
3.
Ý
ngh
ĩ
a
c
a
l
un
c
ươ
ng
:
.........................................................................................10
II
.
C
h
t
r
ươ
ng
&
nhn
t
h
c
m
i
c
a
Đ
ng
v
vn
đè
dân
t
c
&
dân
c
h
g
i
a
i
đon
1936
-
1939...................................................................................................................11
1.
Kh
á
i
quá
t
hoàn
c
nh
l
c
h
s
...................................................................................11
2.
C
h
t
r
ươ
ng
nhn
t
h
c
m
i
c
a
Đ
ng
......................................................................12
III
.
H
oàn
c
nh
l
c
h
s
,
n
i
dung,
ý
ngh
ĩ
a
s
c
huyn
h
ư
ng
c
h
i
ến
l
ư
c
c
á
c
h
m
ng
c
a
Đ
ng
g
i
a
i
đon
1939-1945...........................................................................................12
1.
H
oàn
c
nh
l
c
h
s
....................................................................................................12
2.
N
i
dung
c
h
t
r
ươ
ng
c
hu
y
n
h
ướ
ng
c
h
đạo
c
h
i
ến
l
ư
c
..........................................13
3.
Ý
ngh
ĩ
a
c
a
s
c
hu
y
n
h
ướ
ng
c
h
đo
c
h
i
ến
l
ư
c
....................................................13
I
V
.
N
guyên
nhân
t
hng
l
i
,
ý
ngh
ĩ
a
và
k
i
nh
ngh
i
m
l
c
h
s
c
a
C
á
c
h
m
ng
t
háng
8
1945...............................................................................................................................14
1.
N
guyên
nhân
t
hng
l
i
............................................................................................14
2.
Ý
ngh
ĩ
a
l
c
h
s
c
a
C
á
c
h
m
ng
t
háng
8
.................................................................14
3.
B
à
i
h
c
k
i
nh
ngh
i
m
...............................................................................................14
C
H
Ư
Ơ
N
G
III
:
Đ
Ư
N
G
L
I
KHÁN
G
C
H
I
N
C
HN
G
P
P
M
(
1945-1975...........15
I
-
Đ
ư
ng
l
i
xâ
y
d
ng,
bo
v
c
h
í
nh
quyn
và
k
ng
c
h
i
ến
c
hng
t
h
c
dân
P
háp.
.
…15
1.
C
h
t
r
ươ
ng
xâ
y
d
ng
và
bo
v
c
h
í
nh
quyn
c
á
c
h
m
ng
(
1945-1946)..................15
2.
Đ
ư
ng
l
i
k
háng
c
h
i
ến
c
hng
t
h
c
dân
P
háp
xâ
m
l
ượ
c
và
c
hế
độ
dân
c
h
nhân
dân
(
1946-1954)........................................................................................................17
Đường Lối Cách Mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường Lối Cách Mạng - Người đăng: Diễm Demon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Đường Lối Cách Mạng 9 10 124