Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi le hoang
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 1674 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH
DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

*****

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT
NAM

Biên sọan: Ts. Trần Văn Hiếu ( Chủ
biên) Ts. Lê DuySơn
Ths. Hồ Thị Quốc Hồng

Lưu hành nội
bộ Năm 2009

2

I.

PHẦN MỞ
ĐẦU
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Tài liệu hướng dẫn học môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt

Nam” nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho sinh viên hệ đào tạo từ xa, làm sao để
người học có thể tiếp cận môn học nầy một cách có hiệu quả nhất. Vì vậy, chúng tôi đã
cố gắng biên soạn chắt lọc những nội dung cơ bản nhất để giới thiệu tới bạn đọc. Hy
vọng tài liệu sẽ giúp các bạn học tập có hiệu quả trong quá trình tự học.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm trang bị cho
sinh viên những kiến thức khái quát về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt
Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tới cách mạng XHCN. Từ đó sinh viên
có hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng Việt Nam, mô hình kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam mà Đảng ta đã lựa chọn. Những chủ trương và chính
sách lớn của Đảng và của nhà nước ta về các lĩnh vực. Nó là cơ sở, phương pháp luận
cho sinh viên đi sâu hơn tìm hiểu các môn khoa học chuyên ngành sau nầy.
III. YÊU CẦU MÔN HỌC
Phải học qua môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng
Hồ Chí Minh.
IV. CẤU TRÚC MÔN HỌC.
Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đường lối
cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Chương 1: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh đầu tiên của
Đảng.
Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền ( 1930-1945).
Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm
lược ( 1945-1975).
Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa.
Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.
Chương 7: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề
xã hội.
Chương 8: Đường lối đối ngoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là môn học bắt
buộc đối với sinh viên đại học do Bộ giáo dục và đào tạo quy định. Đây là môn học
mới nên tài liệu tham khảo chưa nhiều, tuy nhiên sinh viên để có thể tham khảo các tài
liệu sau đây:
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng Việt Nam của Bộ giáo dục
đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, HN năm 2009.
2. Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Đại
học quốc gia Hà Nội, NXB chính tr...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH
DOANH VÀ CÔNG NGH NI
* * * * *
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT
NAM
Biên sọan: Ts. Trần Văn Hiếu ( Chủ
biên)
Ts.
Duy
Sơn
Ths. Hồ Thị Quốc Hồng
Lưu hành nội
bộ
Năm 2009
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: le hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 714