Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi lam79
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3469 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học theo sự hướng
dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
- Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo quy định.
8. Tài liệu học tập:
- Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo
chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, xuất bản.
- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Các Văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên. Theo quy chế hiện hành về đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.
10. Chương trình môn học:
Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH
MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ
làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
- Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng
về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng
của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị ...của Đảng.
b) Đối tượng nghiên cứu môn học
- Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính
sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến
cách mạng xã hội chủ nghĩa.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách
mạng Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng
trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

1

1. Phương pháp nghiên cứu
a) Cơ sở phương pháp luận
Nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt...
1
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải nghiên cu trước giáo trình, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học theo sự ớng
dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.
- Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo quy định.
8. Tài liệu học tập:
- Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sn Việt Nam do BGiáo
dc và Đào tạo ban hành
- Giáo trình Đường li cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do BGiáo dục và Đào tạo
chỉ đạo biên son, Nhà xuất bn Chính trị quốc gia, xuất bản.
- Hi đồng Trung ương chỉ đạo biên son giáo trình quc gia các bộ môn khoa học Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Go trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- c Văn kiện, nghquyết của Đảng Cộng sản Việt Nam
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên. Theo quy chế hin hành về đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.
10. Chương trình môn hc:
Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH
MẠNG CỦA ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong ca nhân dân lao động ca dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và ca dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin
và tưởng Hồ Chí Minh làm nn tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ
làm nguyên tc tổ chức cơ bản.
- Đường lối ch mng của Đng là h thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng
về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và gii pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng
ca Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị ...của Đng.
b) Đi tượng nghiên cứu môn học
- Đối tượng của môn học là s ra đời của Đảng và h thống quan điểm, chủ trương, chính
sách ca Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - tcách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến
cách mạng xã hi chủ nghĩa.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm s ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - ch thể hoạch định đường lối cách
mng Việt Nam.
- Làm quá trình hình thành, phát trin và kết quả thực hiện đường lối cách mng của Đảng
trong đó đặc biệt chú trọng thời k đi mới
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: lam79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 216