Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Linh Lạnh Lùng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1592 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
a. Công nhân và nông dân.
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.
Câu 2: Thực dân Pháp nổ sung tấn công xâm lược Việt Nam khi nào?
a. 31/12/1858
b. 31/8/1858
c. 6/6/1884
d. 1/9/1858
Câu 3: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức
thiết nhất là gì?
a. Độc lập dân tộc
b. Ruộng đất
c. Quyền bình đẳng nam, nữ
d. Được giảm tô, giảm tức
Câu 4: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 5: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức công sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930), chỉ có đại diện của An Nam\ Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản đảng
tham dự. Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam
vào ngày tháng năm nào?
a. 07/2/1930
b. 22/2/1930
c. 23/2/1930
d. 24/2/1930
Câu 6: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự
giác?
a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

Câu 7: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính
trị vô sản vào thời gian nào?
a. 1917
b. 1918
c. 1919
d. 1920
Câu 8: Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào
thời gian nào?
a. 02/1930
b. 05/1930
c. 10/1930
d. 03/1935
Câu 9: Tên của tổ chức này được thành lập Tháng 6 năm 1925 ?
a. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội
b. Hội Việt Nam cách mạng đồng minh
c. Hội Việt Nam độc lập đồng minh
d. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Câu 10: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?
a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
b. Đông Dương cộng sản Đảng
c. An Nam cộng sản Đảng
d. Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 11: Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm
1930?
a. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản
b. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản
c. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc
d. Các tổ chức cộng sản tr...
Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
a. Công nhân và nông dân.
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.
Câu 2: Thực dân Pháp nổ sung tấn công xâm lược Việt Nam khi nào?
a. 31/12/1858
b. 31/8/1858
c. 6/6/1884
d. 1/9/1858
Câu 3: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức
thiết nhất là gì?
a. Độc lập dân tộc
b. Ruộng đất
c. Quyền bình đẳng nam, nữ
d. Được giảm tô, giảm tức
Câu 4: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 5: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức công sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930), chỉ có đại diện của An Nam\ Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản đảng
tham dự. Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam
vào ngày tháng năm nào?
a. 07/2/1930
b. 22/2/1930
c. 23/2/1930
d. 24/2/1930
Câu 6: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự
giác?
a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: Linh Lạnh Lùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 482