Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi duy-tung
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 7269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương mở đầu

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Đối tượng nghiên cứu:
a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam:
Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời
là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng cộng
sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ
bản.
Ngay từ khi ra đời, “thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã đề ra
đường lối cách mạng đúng đắn… Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng
cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp
khác thì hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta Đảng của giai cấp công nhân – không ngừng củng cố và tăng cường”.
Gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành
được những thắng lợi to lớn:
- Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, giành độc lập cho dân
tộc, tự do cho nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mối cho nước nhà - độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Đánh thắng các thế lực xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
- Bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
- Tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào
lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
- Góp phần vào tích cực vào sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng của nhân dân
thế giới.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đấu quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản trước hết là đề
ra đường lối cách mạng. Hoạch định đường lối là công việc quan trọng hàng đầu của
một chính đảng.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách
về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạngViệt Nam. Đường
lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị…
Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tùy theo nội dung, tính chất,
phạm vi và thời gian… Đảng đề ra đường lối cách mạng theo các cấp độ khác nhau.
Có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng như: đường lối độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có đường lối cách mạng trong thời kỳ lịch
1

sử như: đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối cá...
1
Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIM V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LI CÁCH MNG CỦA ĐNG CNG SN VIT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU:
1. Đối tưng nghn cu:
a. Khái niệm đường li cách mng của Đảng cng sn Vit Nam:
Đảng cng sn Vit Nam đội tiên phong ca giai cấp ng nhân đồng thi
là đội tiên phong của nhân n lao động ca dân tc Việt Nam; đại biu trung
thành li ích ca giai cấp ng nhân, nhân dân lao đng ca n tộc. Đảng cng
sn Vit Nam ly ch nghĩa Mác Lênin tư tưởng H CMinh làm nn tng tư
tưởng, kim ch nam cho nh động; ly tp trung n ch m nguyên tc t chức cơ
bn.
Ngay t khi ra đời, thm nhun ch nghĩa Mác nin, Đảng đã đề ra
đường li cách mạng đúng đn… Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được nhng lực lượng
cách mng to ln chung quanh giai cp mình. Còn các đảng phái ca các giai cp
khác thoc b phá sn, hoc b cô lp. Do đó, quyn lãnh đạo ca Đng ta -
Đảng ca giai cp công nhân – không ngng cng c tăng cưng”.
Gần 80 m qua, dưới s lãnh đạo của Đng, nhân n Việt Nam đã giành
được nhng thng li to ln:
- Cuc cách mng tháng Tám năm 1945 thành ng, giành độc lp cho n
tc, t do cho nhân dân, m ra mt k nguyên mối cho c nhà - độc lp
dân tc gn lin vi ch nghĩa xã hi.
- Đánh thắng các thế lực xâm lược, gii phóng dân tc, thng nhất đất nước
- Bo v vng chc lãnh th và ch quyn quc gia.
- Tiến hành thành ng s nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hi nhp vào trào
lưu chung ca thế gii để phát trin mnh m, vng chc.
- Góp phn vào tích cc vào s nghip hòa bình, thịnh vượng ca nhân n
thế gii.
S nh đạo của Đảng nhân t hàng đấu quyết đnh mi thng li ca ch
mng Vit Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề bản trước hết là đề
ra đường li cách mng. Hoạch định đường li là ng vic quan trng ng đầu ca
một chính đảng.
Đường li cách mng của Đảng là h thng quan điểm, ch trương, chính sách
v mục tiêu, phương hướng, nhim v và gii pháp ca cách mngViệt Nam. Đường
lich mng của Đảng được th hin qua cương lĩnh, nghị quyết, ch th
Trong tiến trình lãnh đạo cách mng Vit Nam, tùy theo ni dung, tính cht,
phm vi thi gian… Đảng đề ra đường li ch mng theo các cấp độ khác nhau.
đường li chính tr chung, xuyên sut c quá trình cách mạng như: đường lối độc
lp n tc gn lin vi ch nghĩa xã hội. đường li cách mng trong thi k lch
Đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng - Người đăng: duy-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Đường lối cách mạng 9 10 686