Ktl-icon-tai-lieu

Đường Lối Chủ Thể

Được đăng lên bởi Trần Tuấn Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Quá trình chuẩn bị tư tưởng chính trị, tổ chức thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc.
a.
Trình bày quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị:
Đó là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin vào Việt Nam bằng sách báo với
nhũng nội dung cơ bản như:
CMGPDT là 1 phần của cách mạng vô sản.
CMGPDT ở các nước thuộc địa quan hệ khắn khích với CMVS ở chính quốc
Vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bóc lột, đàn áp tàn bạo của chủ
nghĩa thực dân
Chỉ ra đường lối chiến lược CM ở các nước thuộc địa là làm cách mạng giải
phóng dân tộc tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Song, trước hết phải giải
phóng dân tộc, phải đánh đuổi bọn đế quốc, giành lấy độc lập, tự do.
Giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng :
Lực lượng chủ yếu của cách mạng là công nông; ngoài ra còn phải thu phục tiểu tư
sản, trí thức, trung nông đi về với giai cấp vô sản. Đối với phú nông, trung nông và địa
chủ nhỏ, nếu chưa ra mặt phản động thì phải lôi kéo họ, làm họ đứng trung lập; bộ
phận nào ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ .
Về lực lượng CM: công nông là gốc CM, học trò, nhà buôn, nhà buôn nhỏ, điền
chủ nhỏ là bầu bạn CM của công nông
Về phương pháp CM: CM bạo lực
CM muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng cách mệnh: Sự lãnh đạo của Đảng
là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của Đảng là
phải thu phục cho được đại đa số dân cày và giai cấp mình; phải liên minh với các giai
cấp và tầng lớp yêu nước khác, đoàn kết tổ chức họ đấu tranh.
Về đoàn kết quốc tế: CM Việt Nam là bộ phận của CM thế giới.
Như vậy, hệ thống quan điểm và lý luận về con đường CM của HCM được truyền
vào VN đã trở thành tư tưởng CM hướng đạo phong trào dân tộc và các tổ chức chính
trị theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn đến sự ra đời của các tổ chức của CS ở
VN.
b. Quá trình chuẩn bị về tổ chức
i. Thành lập Hội việt nam cách mạng thanh niên
- Nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin vào Việt Nam, dẫn dắt phong trào giải
phóng dân tộc đi đúng hứớng, bồi dưỡng phong trào công nhân mau phát triển.
- Biện pháp thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
- Kết quả:
ả Chh nghĩa Mac-Lênin thủự
c sự thâm nhập vào phong trào công nhân. Phong trào
công nhân phát triển mạnh và trở thành phong trào mang tính chất tự giác. Phong trào
đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
ệ Trr r c đòi hưi cớa phong trào, ba tỏ chủc cổng sứn đã lộn lả t ra đầượờ
i: Đông
Dương cộng sản Đảng (6/1929), An Nam cộng sản Đảng (8/1929) và Đông Dương
cộng sản liên đoàn (...
Câu 1: Quá trình chu n b t t ng chính tr , t ch c thành l p Đ ng c ng s n ư ưở
Vi t Nam c a Nguy n Ái Qu c.
a. Trình bày quá trình chu n b v t t ng chính tr : ư ưở
Đó là quá trình truy n bá ch nghĩa Mac-Lenin vào Vi t Nam b ng sách báo v i
nhũng n i dung c b n nh : ơ ư
- CMGPDT là 1 ph n c a cách m ng vô s n.
- CMGPDT các n c thu c đ a quan h kh n khích v i CMVS chính qu c ướ
- V ch tr n b n ch t xâm l c, ph n đ ng, bóc l t, đàn áp tàn b o c a ch ượ
nghĩa th c dân
- Ch ra đ ng l i chi n l c CM các n c thu c đ a là làm cách m ng gi i ườ ế ượ ướ
phóng dân t c ti n lên làm cách m ng xã h i ch nghĩa. Song, tr c h t ph i gi i ế ướ ế
phóng dân t c, ph i đánh đu i b n đ qu c, giành l y đ c l p, t do. ế
- Giai c p công nhân có s m nh lãnh đ o cách m ng đ n th ng l i cu i cùng : ế
L c l ng ch y u c a cách m ng là công nông; ngoài ra còn ph i thu ph c ti u t ượ ế ư
s n, trí th c, trung nông đi v v i giai c p vô s n. Đ i v i phú nông, trung nông và đ a
ch nh , n u ch a ra m t ph n đ ng thì ph i lôi kéo h , làm h đ ng trung l p; b ế ư
ph n nào ra m t ph n cách m ng thì ph i đánh đ .
- V l c l ng CM: công nông là g c CM, h c trò, nhà buôn, nhà buôn nh , đi n ượ
ch nh là b u b n CM c a công nông
- V ph ng pháp CM: CM b o l c ươ
- CM mu n th ng l i tr c h t ph i có Đ ng cách m nh: S lãnh đ o c a Đ ng ướ ế
là nhân t quy t đ nh th ng l i c a cách m ng Vi t Nam. Trách nhi m c a Đ ng là ế
ph i thu ph c cho đ c đ i đa s dân cày và giai c p mình; ph i liên minh v i các giai ượ
c p và t ng l p yêu n c khác, đoàn k t t ch c h đ u tranh. ướ ế
- V đoàn k t qu c t : CM Vi t Nam là b ph n c a CM th gi i. ế ế ế
Nh v y, h th ng quan đi m và lý lu n v con đ ng CM c a HCM đ c truy nư ườ ượ
vào VN đã tr thành t t ng CM h ng đ o phong trào dân t c và các t ch c chính ư ưở ướ
tr theo khuynh h ng cách m ng vô s n, d n đ n s ra đ i c a các t ch c c a CS ướ ế
VN.
b. Quá trình chu n b v t ch c
i. Thành l p H i vi t nam cách m ng thanh niên
- Nhi m v truy n bá ch nghĩa Mac-Lênin vào Vi t Nam, d n d t phong trào gi i
phóng dân t c đi đúng h ng, b i d ng phong trào công nhân mau phát tri n. ứớ ưỡ
- Bi n pháp th c hi n ch tr ng “vô s n hóa” ươ
- K t qu :ế
Chh nghĩa Mac-Lênin th c s thâm nh p vào phong trào công nhân. Phong tràoủự
công nhân phát tri n m nh và tr thành phong trào mang tính ch t t giác. Phong trào
đòi h i ph i có s lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.
Trr r c đòi h i c a phong trào, ba t ch c c ng s n đã l n l t ra đ i: Đôngư ầượờ
D ng c ng s n Đ ng (6/1929), An Nam c ng s n Đ ng (8/1929) và Đông D ngươ ươ
c ng s n liên đoàn (9/1929).
ii. Ch trì H i ngh thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam:
- Yêu c u l ch s lúc b y gi là ph i h p nh t ba t ch c l i thành m t.
- T 6/1 đ n 7/2/1930, Nguy n Ái Qu c đã ch trì H i ngh h p nh t ba t ch c c ng ế
s n thành m t Đ ng duy nh t l y tên là Đ ng C ng s n Vi t Nam.
Đường Lối Chủ Thể - Trang 2
Đường Lối Chủ Thể - Người đăng: Trần Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đường Lối Chủ Thể 9 10 943