Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối công nghiệp hoá

Được đăng lên bởi nguyenvananh-111-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Đường lối công nghiệp hoá
a) Sự cần thiết của công nghiệp hoá
Thời kỳ trước đổi mới (1960-1976) Đảng ta đã khẳng định công nghiệp hoá là
nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là
quá trình từng bước xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa
nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát
triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở ra sức phát triển nông nghiệp
và công nghiệp nhẹ.
Đến Đại hội lần thứ V (3-1982) có sự phát triển mới về nhận thức, coi nhiệm
vụ hàng đầu của công nghiệp hoá là tập trung sức phát triển nông nghiệp, coi
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã
hội chủ nghĩa, ra sức đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
Nhiệm vụ của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là tiếp tục xây
dựng những tiền đề cần thiết cho đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa theo
hướng hiện đại, gắn liền với phát triển nông nghiệp toàn diện; từng bước xây dựng
cơ sở vật chất kỹ thuật, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội, cải thiện
đời sống nhân dân.
Đại hội lần thứ VIII của Đảng (6-1996) khẳng định nước ta đã chuyển sang
thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu
lâu dài của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là cải biến nước ta thành một nước công
nghiệp có cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản
xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của sức sản xuất, mức sống vật chất và
tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, văn minh. Phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước
công nghiệp.
Đại hội lần thứ IX của Đảng (6-1996) xác định con đường công nghiệp hoáhiện đại hoá của nước ta xác định là cần và có thể rút ngắn thời gian so với các
nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt. Phát huy nguồn
lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam; coi phát triển giáo dục và
đào tạo, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá. Tư tưởng của chiến lược của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là
bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ
mạnh, có mức tích luỹ ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế; có cơ cấu kinh tế hợp
lý, có sức mạnh cạnh tranh, kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại và có một số ngành
công nghiệp nặng then chốt.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (4-2006) xác ...
1) Đường lối công nghiệp hoá
a) Sự cần thiết của công nghiệp hoá
Thời kỳ trước đổi mới (1960-1976) Đảng ta đã khẳng định công nghiệp hoá
nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là
quá trình từng bước xây dựng sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa
nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớnhội chủ nghĩa. Ưu tiên phát
triển công nghiệp nặng một cách hợp trên sở ra sức phát triển nông nghiệp
và công nghiệp nhẹ.
Đến Đại hội lần thứ V (3-1982) sự phát triển mới về nhận thức, coi nhiệm
vụ hàng đầu của công nghiệp hoá tập trung sức phát triển nông nghiệp, coi
nông nghiệp mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã
hội chủ nghĩa, ra sức đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
Nhiệm v của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên tiếp tục y
dựng những tiền đề cần thiết cho đẩy mạnh công nghiệp hoá hội chủ nghĩa theo
hướng hiện đại, gắn liền với phát triển nông nghiệp toàn diện; từng bước xây dựng
sở vật chất kthuật, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội, cải thiện
đời sống nhân dân.
Đại hội lần thứ VIII của Đảng (6-1996) khẳng định nước ta đã chuyển sang
thời kỳ mới, thời k đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu
lâu dài của công nghiệp hoá, hiện đại hoácải biến nước ta thành một nước công
nghiệp có cơ sở vật chất- k thuật hiện đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản
xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của sức sản xuất, mức sống vật chất và
tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, hội công
bằng, văn minh. Phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta bản trở thành một nước
công nghiệp.
Đại hội lần thứ IX của Đảng (6-1996) xác định con đường công nghiệp hoá-
hiện đại hoá của nước ta c định cần thể rút ngắn thời gian so với các
nước đi trước, vừa những bước tuần tự, vừa bước nhảy vọt. Phát huy nguồn
lực trí tuệ sc mạnh tinh thần của người Việt Nam; coi phát triển giáo dục
đào tạo, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá. tưởng của chiến lược của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập t chủ, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ
mạnh, mức tích luỹ ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế; cấu kinh tế hợp
lý, có sức mạnh cạnh tranh, kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại vàmột số ngành
công nghiệp nặng then chốt.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (4-2006) xác định đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta
1
Đường lối công nghiệp hoá - Trang 2
Đường lối công nghiệp hoá - Người đăng: nguyenvananh-111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đường lối công nghiệp hoá 9 10 175