Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối công nghiệp hóa

Được đăng lên bởi tungnb
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đường lối công nghiệp hóa





Nhóm 8:



Lê Song Tùng



Đinh Đăng Tú



Đào Thanh Tùng



Phạm Văn Tuyền



Phạm Đức Tú

Trường Đại
Học Thủy Lợi

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

- Từ thế kỷ XVII, XVIII, ở Tây Âu khái niệm CNH
được hiểu là quá trình thay thế lao động thủ công
bằng lao động máy móc
- CNH ở Liên Xô từ năm 1926 được hiểu là quá trình
xây dựng nền đại công nghiệp cơ khí có khả năng cải
tạo cả nền sản xuất nông nghiệp với trung tâm là
ngành chế tạo máy

- Hiện nay, CNH được hiểu là quá trình xây dựng nền
công nghiệp tiên tiến tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật
cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhằm
chuyển từ xã hội nông nghiệp với lao động thủ công
là chính sang xã hội công nghiệp với lao động bằng
máy móc và công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh
vực kinh tế để tạo ra năng suất lao động xã hội và
nhịp độ phát triển kinh tế cao

Phân biệt CNH với HĐH

-

-

CNH là quá trình xây dựng và phát triển CN; là sự
chuyển từ nền kinh tế dựa vào phương pháp thủ
công là chính sang nền kinh tế có chất lượng và hiệu
quả cao, sản xuất theo phương pháp mới nhất dựa
vào tiến bộ của khoa học kỹ thuật
HĐH không chỉ là HĐH đối với công nghiệp mà là
HĐH toàn bộ nền kinh tế; HĐH còn là quá trình,
các dạng cải bíến, các bước quá độ từ trình độ kỹ
thuật khác nhau đang tồn tại lên trình độ mới cao
hơn dựa trên sự tiến bộ của khoa học, công nghệ.

Ở nước ta, ĐH VII của Đảng đã xác định “CNH,
HĐH là quá trình chuyển đối căn bản, toàn diện các
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý
kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công là
chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động
cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên
tiến, hiện đại dựa trên sự phát triẻn của công
nghiệp và tiến bộ của KH công nghệ nhằm tạo ra
năng suất lao động xã hội cao”.

b/ Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp
hóa xã hội chủ nghĩa
Đại hội III 1960 - 1975 CNH ở miền Bắc
CÔNG
NGHIỆP
HÓA

Đại hội IV&V 1975 - 1985 CNH cả nước

MIỀN BẮC

CNH từ một nền nông nghiệp lạc hậu,
công nghiệp yếu ớt và què quặt
ĐẶC
ĐIỂM

Đất nước bị chia cắt làm hai miền
Nhận được sự giúp đỡ, viện trợ
từ các nước XHCN

M - Muc tiêu: ĐH III(1960)
I
 Xây dựng một nền kinh tế XHCN
Ề
cân đối và hiện đại
N
B
Ắ
C

 Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất
kỹ thuật của CNXH

- Phương hướng
M
I
Ề
N

 Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý
 Kết hợp chặt chẽ phát triển CN với phát triển NN

B
 Ra sức phát triển CN nhẹ song song với ưu tiên CN nặng
Ắ
C  Phát triển...