Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối Đảng 19301945

Được đăng lên bởi Hoàng Dương Ngô
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
MÔN : ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỄN
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
1930-1945
GVHD : TS. ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG
NHÓM 10 :
1.PHAN NGỌC THIỆN

41103373

2.BÙI ĐỨC SINH

41102895

3.NGÔ HOÀNG DƯƠNG

41100662

4.NGUYỄN THÀNH NHÂN

41102376

5.NGUYỄN VĂN KHỞI

41101686

6.NGUYỄN THANH HOÀNG

41101247

Đề tài: Làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối Cách mạng giải phóng dân tộc
của Đảng trong những năm 1930-1945.
Bao gồm 3 giai đoạn nhỏ:
 1930-1935
 1936-1939
 1939-1945
I.
Giai đoạn 1930-1935:
Đầu năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh
chính trị đúng đắn, nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam. Nội
dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:
o Phương hướng cách mạng: Làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách
mạng để đi lên CNXH. Đặt nhiệm vụ chống đế quốc Pháp, giải phóng dân tộc
lên hàng đầu.
o Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền: “ đánh đổ đế quốc Pháp và phong
kiến, làm cho đất nước VN hoàn toàn độc lập, lập chính phủ công nông bịnh,
tổ chức quân đội công nông”
o Lực lượng cách mạng: tập hợp đại bộ phận quần chúng công nhân, nông dân,
phải dựa vào dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; hết
sức lôi kéo tiểu tư sản, tri thức, trung nông…Là cuộc cách mạng của toàn dân
tộc.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam
(tháng 10/1930)
o Nội dung Hội nghị
+ Quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông
Dương.
+ Cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức, do Trần Phú làm Tổng Bí thư.
+ Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.
o Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930
+ Xác định mâu thuẫn cơ bản chủ yếu: mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt ở
Đông Dương, giữa 1 bên là thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ với 1 bên
là địa chủ phong kiến, tư bản và đế quốc Pháp.
+ Phương hướng chiến lược cách mạng; Là cuôc cách mạng tư sản dân quyền,
tích chất thổ địa và phản đế, bỏ qua CNTB và tiến lên XHCN
+ Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ đế quốc và đánh đổ phong kiến có mối quan hệ
khăng khít nhau, tiến hành đồng thời, thực hiện cách mạng ruộng đất triệt để và
làm cho toàn Đông Dương hoàn toàn độc lập

+ Lực lượng tham gia: nông dân, công nhân, phần tử lao khổ và trí thức thất
nghiệp
Nhận xét :
Các điểm phù hợp với Cương lĩnh chính trị đầu tiên: phương hướng cách mạng, quan
hệ với cách mạng thế giới, lãnh đạo cách mạng.
...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
MÔN : ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BÁO CÁO TIỂU LUẬN
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỄN
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
1930-1945
GVHD : TS. ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG
NHÓM 10 :
1.PHAN NGỌC THIỆN 41103373
2.BÙI ĐỨC SINH 41102895
3.NGÔ HOÀNG DƯƠNG 41100662
4.NGUYỄN THÀNH NHÂN 41102376
5.NGUYỄN VĂN KHỞI 41101686
6.NGUYỄN THANH HOÀNG 41101247
Đường lối Đảng 19301945 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối Đảng 19301945 - Người đăng: Hoàng Dương Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đường lối Đảng 19301945 9 10 803