Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi gunnygo01
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2148 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG VII

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN
HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
I.

Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát
triển nền văn hóa
1.

Thời kỳ trước đổi mới
a.

Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hoá mới

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh những chủ
trương, đường lối xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã
hội, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng nền văn hoá Việt Nam vừa mang
tính dân tộc, vừa hiện đại, mang tính chất xã hội chủ nghĩa. Văn hoá
luôn được xác định là một mục tiêu, thậm chí là mục tiêu bao trùm của
sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời là
động lực, nền tảng vững chắc nhất của cách mạng.
− Trong quá trrình vận động cách mạng giành chính quyền, năm
1943 Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông
Anh, Phú Yên) đã thông qua bản Đề cương văn hoá Việt Nam
do đồng chí Trường Chinh trực tiếp dự thảo.
o Đề cương văn hoá Việt Nam xác định văn hoá là một trong ba
mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hoá của cách mạng Việt Nam.
o Bản đề cương đề ra 3 nguyên tắc của nền văn hoá mới là Dân
tộc - Khoa học - Đại chúng.
o Bản đề cương đã xác định khái niệm văn hoá bao gồm cả tư
tưởng, học thuật và nghệ thuật, những vấn đề cơ bản của đời
sống tinh thần xã hội.
o Bản đề cương khẳng định văn hoá mới Việt Nam có tính chất
dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung.
Có thể coi Đề cương chính là cương lĩnh văn hoá của Đảng trong
cách mạng giải phóng dân tộc, là phương hướng chỉ đạo hoạt động
văn hoá, nghệ thuật trong quá trình đấu tranh giành và bảo vệ chính

quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và cả những năm sau đó,
khi vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc, vừa kháng chiến
chống đế quốc Mỹ xâm lược.
− Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội Đồng chính
phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên 6 nhiệm vụ cấp bách của
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trong đó có 2 nhiệm vụ
cấp bách thuộc về văn hoá.
o Một là, cùng với diệt giặc đói phải diệt giặc dốt.
o Hai là, phải giáo dục lại tinh thần nhân dân.
Đây là hai nhiệm vụ hết sức khiêm tốn nhưng lại vĩ đại ở tầm nhìn, độ
chính xác và tính thời sự của nó.
− Cuộc vận động thực hiện đời sống văn hoá mới. Đầu năm 1946
Ban Trung ương vận động đời sống mới được thành lập với sự
tham gia của nhiều nhân vật có uy tín như Trần Huy Liệu,
Dương Đức Hiền, Vũ Đình Hoè..., mà tổng thư ký là nhà Văn
Nguyễn Huy Tưởng. Đến tháng 3/1947 Hồ Chí Minh viết tài liệu
đời sống mới giải thích rất dễ hiểu những vấn đề thiết ...
CHƯƠNG VII
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN
HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
I. Quá trình nhận thức nội dung đường lối xây dựng, phát
triển nền văn hóa
1. Thời kỳ trước đổi mới
a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hoá mới
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh những chủ
trương, đường lối xây dựng hệ thống chính trị pt triển kinh tế
hội, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng nền văn hoá Việt Nam vừa mang
tính dân tộc, vừa hiện đại, mang tính chất hội chủ nghĩa. n hoá
luôn được xác định là một mục tiêu, thậm chí là mục tiêu bao trùm của
sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời là
động lực, nền tảng vững chắc nhất của cách mạng.
Trong q trrình vận động ch mạng giành chính quyền, năm
1943 Ban thường vụ Trung ương Đng họp tại Võng La (Đông
Anh, Phú Yên) đã thông qua bản Đề cương văn hoá Việt Nam
do đồng chí Trường Chinh trực tiếp dự thảo.
o Đề cương n hoá Việt Nam c định văn hoá một trong ba
mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hoá của cách mạng Việt Nam.
o Bản đề cương đề ra 3 nguyên tắc của nền văn hoá mới Dân
tộc - Khoa học - Đại chúng.
o Bản đề cương đã xác định khái niệm văn h bao gồm cả
tưởng, học thuật nghệ thuật, những vấn đề bản của đời
sống tinh thần xã hội.
o Bản đề cương khẳng đnh văn hoá mới Việt Nam tính chất
dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung.
thể coi Đ cương chính cương lĩnh văn hoá của Đảng trong
cách mạng giải phóng dân tộc, phương hướng chỉ đạo hoạt động
văn hoá, nghệ thuật trong q trình đu tranh giành bảo vệ chính
Đường lối đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối đảng cộng sản việt nam - Người đăng: gunnygo01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đường lối đảng cộng sản việt nam 9 10 117