Ktl-icon-tai-lieu

đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Được đăng lên bởi anhtruonglavm6
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM
1930 ĐẾN NĂM 1939

1. Trong những năm 1930 – 1935
a) Luận cương chính trị tháng 10/1930

HNTW1 (14-30/10/1930)
1

Đổi tên
ĐCSVN
thành
ĐCSĐD

2

3

Thông
qua
LCCT

Bầu
BCHTW
mới.
Bầu
Trần Phú
là TBT

Luận cương chính trị tháng 10/1930
Phương pháp
Lãnh
đạo

Lực
lượng

Qhệ
qtế

LCCT
tháng 10
PHCL
Nhiệm vụ

b) Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào
cách mạng
 Phong trào cách mạng giai đoạn 1930 -1931
 Nguyên nhân
Nguyên nhân
quốc tế

CNXH ở
LXô phát
triển
mạnh

CNTB
khủng
hoảng
nghiêm
trọng

Nguyên nhân
trong nước

Mâu thuẫn
KT chính
trị sâu sắc

ĐCSVN
ra đời
và
lãnh đạo

Diễn biến
Mức độ
Đỉnh cao

Cao trào
P.trào

1/1930

5/1930

9/1930

1/1931

Thời gian

 Khôi phục tổ chức Đảng và phong trào
cách mạng (1932 – 1935)
Đầu năm 1932, trước tình hình hầu hết ủy
viên BCHTW Đảng và ủy viên các xứ ủy bị
bắt và hy sinh, theo chỉ thị của QTCS, Ban
lãnh đạo TW của Đảng được thành lập do
đồng chí Lê Hồng Phong lãnh đạo và đã công
bố Chương trình hành động của ĐCSĐD
(15/6/1932).

Khẳng định
chiến lược CM
Đông Dương

Chương trình
hành động

Yêu cầu
chung
trước mắt

Phát triển
Đảng và
quần chúng

 Đại hội đại biểu lần I của Đảng (3/1935)
Đại hội I
(3/1935)

Phân tích đánh
giá tình hình

Củng cố tổ
chức Đảng

Đề ra nhiệm vụ

Củng cố tổ
chức quần
chúng

Bầu
Bầu BCHTW.
BCHTW.
Lê
Lê Hồng
Hồng Phong
Phong
là
là TBT
TBT

Chống chiến
tranh đế
quốc

Ý nghĩa của ĐH I

Đánh
dấu
sự phục
hồi của
Đảng

Thể hiện
bản lĩnh
chính
trị của
Đảng

Đảng
tích lũy
nhiều
kinh
nghiệm

2. Trong những năm 1936 – 1939
a) Hoàn cảnh lịch sử
Tình hình
trong nước

Tình hình thế giới

H.quả
k.hoảng
1929 – 1933

C.nghĩa
phátxít
xuất hiện

ĐH VII
QTCS
(7/1935)

Mâu
thuẫn
XH
sâu sắc

CM
dần
hồi
phục

b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng

 Các văn kiện

b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng

H/thức và
biện pháp
đấu tranh

P/h chiến
lược
Y/c trước mắt
Chủ
Chủ
trương
trương

Kẻ thù

Đ/k quốc tế
N/v trước
mắt

b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng

Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa
hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ

b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng

Dân tộc
Phản đế

Nhận thức
mới về MQH

Dân chủ
Điền địa

“Cuộc dân tộc giải phóng không nhất định phải kết
chặt với cuộc c.m điền địa. Nghĩa là không thể nói
rằng: muốn đánh đổ đế quốc cần phải phát triển c.m
điền địa, muốn giải quyết vấn đề điền địa thì cần phải
xác định đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không
xác đáng”.

b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng

Dân tộc
Phản đế

Nhận...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) - Người đăng: anhtruonglavm6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 9 10 250