Ktl-icon-tai-lieu

đường lối kháng chiến chống đế quốc mỹ giai đoạn 19651975

Được đăng lên bởi Samantha Le
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
Môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đề bài thảo luận

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU
NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975)

MỤC LỤC
1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964 ..................................................................................... 3
a) Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954: ......................................... 3
b) Quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa của đường lối: .................................................. 3
Nội dung của đường lối ........................................................................................................... 4
2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975 ..................................................................................... 7
a) Bối cảnh lịch sử: ................................................................................................................. 7
b) Quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa của đường lối: .................................................. 7
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. ........................ 11
a) Kết quả và ý nghĩa lịch sử ................................................................................................ 11
b) Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.............................................................. 11
Danh mục tài liệu tham khảo: ................................................................................................. 13

2

1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964
a) Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954:
Sau hiệp định Giơnevơ, cách mạng Việt Nam có nhiều thuận lợi mới nhưng cũng phải đối
phó với nhiều thử thách phức tạp:
Thuận lợi:
Hệ thống XHCN tiếp tục lớn mạnh cả về kinh tế, quân sự, khoa học - kỹ thuật, nhất là của
Liên Xô; phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển ở châu Á, chấu Phi và Mỹ La Tinh;
phong trào hòa bình dân chủ lên cao ở các nước tư bản; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, làm
căn cứ địa chung cho cả nước; thế và lực của cách mạng Việt Nam đã lớn mạnh hơn sau 9 năm
kháng chiến; ý chí độc lập thống nhất Tổ quốc của nhân dân từ Bắc chí Nam.
Khó khăn:
Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh có âm mưa bá chủ thế giới với các
chiến lược toàn cầu phản cách mạng; thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ
trang giữa hai phe XHCN và TBCN; sự xuất hiện bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa nhất
là giữa Liên Xô và Trung Quốc; đất nước ta b...
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
Môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Đề bài thảo luận
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU
NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975)
đường lối kháng chiến chống đế quốc mỹ giai đoạn 19651975 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường lối kháng chiến chống đế quốc mỹ giai đoạn 19651975 - Người đăng: Samantha Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
đường lối kháng chiến chống đế quốc mỹ giai đoạn 19651975 9 10 808