Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối xây dựng nền văn hóa của Đảng

Được đăng lên bởi special-girl-94
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA
CỦA ĐẢNG
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã xác
định các quan điểm chỉ đạo cơ bản và những nhiệm vụ cụ thể để xây
dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các
quan điểm này được bổ sung, phát triển, thể hiện trong Văn kiện Đại
hội lần thứ IX và Hội nghị lần thứ mười khoá IX của Đảng. Đây là những
tư tưởng, lý luận quan trọng của Đảng về lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ
đổi mới, cần được triển khai sâu rộng trong toàn bộ đời sống xã hội.

I. Các quan điểm chỉ đạo
1. Thứ nhất, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục

tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Quan điểm này xác định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong
sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Mục tiêu của sự nghiệp đổi mới là
phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh, trong đó phải giải quyết hài hoà giữa sự phát triển kinh
tế và văn hóa, đảm bảo cho đất nước phát triển bền vững và lâu dài. Vì
vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh tới vai trò của việc xây dựng
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn hóa này vừa
phải là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Mọi hoạt động kinh tế phải đặt
con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển, vừa phải chú ý đến hiệu
quả kinh tế, vừa phải chú ý đến hiệu quả xã hội và văn hóa. Đồng thời,
phải chú trọng khai thác văn hóa như một nguồn lực đặc biệt để phát
triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển các ngành công nghiệp văn
hóa, dịch vụ văn hóa và du lịch văn hóa… Như vậy, văn hóa không phải
là kết quả thụ động của nền kinh tế mà là nguyên nhân, động lực thúc
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Thứ hai, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Quan điểm này xác định phương hướng và đặc trưng của nền
hóa Việt Nam mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời kỳ đổi
hiện nay. Trình độ tiên tiến của nền văn hóa phải thống nhất với
sắc văn hóa dân tộc và khẳng định tầm vóc, vị thế của văn hóa
tộc trong giao lưu và hợp tác quốc tế.

1

văn
mới
bản
dân

3. Thứ ba, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa

dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Quan điểm này nhấn mạnh đến tư tưởng nhất quán của Đảng và Nhà
nước ta về đảm bảo tính thống nhất và tính đa dạng của nền văn hóa
Việt Nam hiện đại. Tính thống nhất của nền văn hóa Việt Nam thể
hiện ở sự thống nhất về...
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA
CỦA ĐẢNG
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã xác
định các quan điểm chỉ đạo bản những nhiệm v cụ thể để xây
dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các
quan điểm này được bổ sung, phát triển, th hiện trong n kiện Đại
hội lần thứ IX và Hội nghị lần thứ mười khoá IX của Đảng. Đây là những
tư tưởng, lý luận quan trọng của Đảng về lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ
đổi mới, cần được triển khai sâu rộng trong toàn bộ đời sống xã hội.
I. Các quan điểm chỉ đạo
1. Thứ nhất, văn hóa nn tảng tinh thần của hi, vừa mục
tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Quan điểm này xác định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong
sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Mục tiêu của sự nghiệp đổi mới là
phấn đấu sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân
chủ, văn minh, trong đó phải giải quyết hài hoà giữa sự phát triển kinh
tế và văn hóa, đảm bảo cho đất nước phát triển bền vững và lâu dài. Vì
vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh tới vai trò của việc xây dựng
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn hóa này vừa
phải nền tảng tinh thần của hội, vừa mục tiêu, vừa động lực
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - hội. Mọi hoạt động kinh tế phải đặt
con người vị trí trung tâm của sự phát triển, vừa phải chú ý đến hiệu
quả kinh tế, vừa phải chú ý đến hiệu quả hội văn hóa. Đồng thời,
phải chú trọng khai thác văn hóa n một nguồn lực đặc biệt đ phát
triển kinh tế - hội, nhất phát triển các ngành công nghiệp văn
hóa, dịch vụ văn hóa và du lịch văn hóa Như vậy, văn hóa không phải
kết quả thụ động của nền kinh tế nguyên nhân, động lực thúc
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Thứ hai, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Quan đim này xác định phương ng đặc trưng của nền n
hóa Việt Nam mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời k đổi mới
hiện nay. Trình độ tiên tiến của nền văn a phải thng nhất với bản
sắc văn hóa dân tộc và khẳng định tầm vóc, v thế của văn hóa dân
tộc trong giao u và hợp tác quốc tế.
1
Đường lối xây dựng nền văn hóa của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối xây dựng nền văn hóa của Đảng - Người đăng: special-girl-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đường lối xây dựng nền văn hóa của Đảng 9 10 326