Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C H ƯƠN G  VII
ĐƯỜN G  LỐI XÂ Y D ỰN G , 
PH Á T TR IỂN  V ĂN  H Ó A VÀ
G IẢI Q U Y ẾT C Á C  V ẤN  ĐỀ XÃ  H ỘI

 

 

I. Q U Á  TR ÌN H  N H ẬN  TH ỨC  VÀ  N ỘI 
D U N G  ĐƯỜN G  LỐI XÂ Y D ỰN G , PH Á T 
TR IỂN  N ỀN  V ĂN  H Ó A
*  Khái niệm Văn hóa
1. Thời kỳ trước đổi mới

a. Q uan điểm , chủ trương về xây dựng 
nền văn hóa m ới

Trong những năm  1943­1954

 

 

Trong những năm  1954 ­ 1989

*  Khái niệm Văn hóa

- Theo nghĩa rộng: “Văn hóa Việt Nam là
tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do
cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra
trong quá trình dựng nước và giữ nước”.
- Theo nghĩa hẹp: “Văn hóa là đời sống tinh
thần của xã hội”; “Văn hóa là hệ các giá trị,
truyền thống, lối sống”; “Văn hóa là năng lực
sáng tạo” của một dân tộc; “Văn hóa là bản sắc”
của một dân tộc, là cái phân biệt dân tộc này với
dân tộc khác,…
 

 

a. Q uan điểm , chủ trương về xây 
dựng nền văn hóa m ới 1943 ­ 1954
Đầu năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương
Đảng thông qua bản “Đề cương văn hóa Việt
Nam” do Trường Chinh dự thảo.
Đề cương xác định lĩnh vực văn hóa là một
trong 3 mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) của
cách mạng Việt Nam.
Đề ra 3 nguyên tắc của nền văn hóa mới: dân
tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa.
Nền văn hóa mới Việt Nam có tính chất dân
tộc về hình thức, dân chủ về nội dung.
Đề cương văn hóa Việt Nam  bản Tuyên
ngôn, Cương lĩnh của Đảng về văn hóa trước
Cách
mạng Tháng Tám.  
 

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ (03/9/1945)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên 6 nhiệm vụ cấp bách
của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong
đó, nhiệm vụ đầu tiên về xây dựng văn hóa là
“chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần nhân
dân”. 331,332
- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đường lối
văn hóa kháng chiến được thể hiện:
+ Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”
(25/11/1945).
+“Nhiệm vụ văn hóa Việt Nam trong công cuộc
cứu nước và xây dựng đất nước hiện nay”
(16/11/1946)
+ Báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt
Nam” (7/1948).
 

 

Hạn chế và nguyên nhân
- Áp lực tăng dân số vẫn còn lớn. Chất lượng dân số còn
thấp đang là cản trở lớn đối với mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề việc làm
là bức xúc và nan giải.
- Sự phân hóa giàu nghèo và bất công xã hội tiếp tục gia
tăng đáng lo ngại.
- Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến phức tạp, gây thiệt
hại lớn về kinh tế và an sinh xã hội.
- Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm; tài
nguyên bị khai thác bừa bãi và tàn phá.

 

 

- Hệ thống giáo dục, y tế lạc hậu, xuống cấp,
có ...
CH NG VIIƯƠ
CH NG VIIƯƠ
NG L I XÂY D NG , ĐƯỜ
NG L I XÂY D NG , ĐƯỜ
PHÁT TRI N V N HÓ A VÀ Ă
PHÁT TRI N V N HÓ A VÀ Ă
G I I Q UY T CÁC V N XÃ H I Đ
G I I Q UY T CÁC V N XÃ H I Đ
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 9 10 812