Ktl-icon-tai-lieu

Đường may cơ bản

Được đăng lên bởi sea.duckling
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 10297 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Trung t©m d¹y nghÒ huyÖn HiÖp Hßa
PHẦN II: CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
BÀI 1: ĐƯỜNG MAY TAY CƠ BẢN
I. ĐƯỜNG MAY CHŨI
- Khái niệm: Là đường may để tạo dáng cần thiết cho từng bộ phận
- Yêu cầu: Đường may phải êm, thẳng, phẳng.
- Quy cách: Mũi may và khoảng cách trên mặt vải bằng nhau
- Phương pháp: Tay phải cầm kim úp xuống, ngón tay trỏ đỡ mũi kim lên xuống,
ngón tay giữa đẩy trôn kim, tay trái cầm vải, ngón giữa dỡ vải, ngón trỏ làm chuẩn
điều khiển theo nhịp kim cắm xuống, may lên.
Cắm kim từ mặt vải trên xuống lớp vải dưới rồi lại may lên mặt vải lien tục, chiều
dài của mũi may và khoảng cách từ mũi này sang mũi khác đều bằng 0,5cm.
- Ứng dụng: Đường may chũi có các mũi chỉ và khoảng cách bằng nhau trên mặt
vải thường để làm quen với những người mới vào nghề.

Hình 1
II. ĐƯỜNG MAY LƯỢC
- Khái niệm: Là đường may để giữ vững các mép vải đã gập trên bản thân lớp vải
đó hoặc giữ vững các mép vải theo yêu cầu và qui cách của từng bộ phận
- Yêu cầu: Mũi lược phải thẳng và cách mép gấp 0,3cm, đường bẻ phải đều
- Quy cách: Mũi may lược trên mặt vải từ 0,5 – 2cm. Khoảng cách từ mũi may
này sang mũi may khác là 0,5cm, với những đoạn thẳng lược dài mũi, những đoạn
vòng lược ngắn mũi.
- Phương pháp: Dùng ba ngón tay giữa của tay trái giữa đường đã gập, tay phải
cầm kim hơi ngửa, ngón út tỳ xuống mặt vải, đường lược cách mép gấp là 0,5cm
Cắm kim từ mặt vải trên xuyên xuống lớp vải dưới và lại may lên mặt vải trên
liên tục, chiều dài của mũi may 1 – 2cm khoảng cách các mũi may cách nhau
0,5cm
-5-

Trung t©m d¹y nghÒ huyÖn HiÖp Hßa
- Ứng dụng: Để lược các đường may đòi hỏi phải chính xác trước khi may tay
hoặc may máy chính thức. Có nhiều cách lược như: lược sống áo, lược sườn, lực
tra tay..

Hình 2
III. MAY CHỮ V
- Khái niệm: Là đường may có hai hàng mũi may và mũi chỉ nối giữa hai hàng
mũi may nằm chéo theo hình chữ V
- Yêu cầu: Đường may thẳng, mũi may đều, phẳng, êm, không nhăn nhúm.
- Quy cách: Khoảng cách của mũi may bằng chiều rộng của đường may. Mũi may
của đường thứ nhất phải đối giữa mũi may khoảng cách cảu đường thứ hai và
ngược lại.
- Phương pháp: Kẻ hai đường thẳng song song và có khoảng cách là 0,6cm, may 1
mũi để dấu nút chỉ ở đường thẳng thứ nhất, cách mũi may thứ nhất lui lại 0,4cm ở
đường thẳng thứ hai, cắm kim xuống xuyên qua lớp vải dưới rồi may lên mặt vải
trên cách chỗ cắm kim xuống 0,2cm, rút kim lên xong trở lại đường thứ nhất cách
mũi may trước 0,6cm và cứ may liên tục như thế
Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trên, khi may phải kẻ đường thẳng song song c...
Trung t©m d¹y nghÒ huyÖn HiÖp Hßa
PHN II: CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BN
BÀI 1: ĐƯỜNG MAY TAY CƠ BN
I. ĐƯỜNG MAY CHŨI
- Khái nim: Là đường may để to dáng cn thiết cho tng b phn
- Yêu cu: Đường may phi êm, thng, phng.
- Quy cách: Mũi may và khong cách trên mt vi bng nhau
- Phương pháp: Tay phi cm kim úp xung, ngón tay tr đỡ mũi kim lên xung,
ngón tay gia đẩy trôn kim, tay trái cm vi, ngón gia d vi, ngón tr làm chun
đi
u khin theo nhp kim cm xung, may lên.
Cm kim t mt vi trên xung lp vi dưới ri li may lên mt vi lien tc, chiu
dài ca mũi may và khong cách t mũi này sang mũi khác đều bng 0,5cm.
- ng dng: Đường may chũi có các mũi ch và khong cách bng nhau trên mt
vi thường để làm quen vi nhng người mi vào ngh.
Hình 1
II. ĐƯỜNG MAY LƯỢC
- Khái nim: Là đường may để gi vng các mép vi đã gp trên bn thân lp vi
đó hoc gi vng các mép vi theo yêu cu và qui cách ca tng b phn
- Yêu cu: Mũi lược phi thng và cách mép gp 0,3cm, đường b phi đều
- Quy cách: Mũi may lược trên mt vi t 0,5 – 2cm. Khong cách t mũi may
này sang mũi may khác là 0,5cm, vi nhng đon thng lược dài m
ũi, nhng đon
vòng lược ngn mũi.
- Phương pháp: Dùng ba ngón tay gia ca tay trái gia đường đã gp, tay phi
cm kim hơi nga, ngón út t xung mt vi, đường lược cách mép gp là 0,5cm
Cm kim t mt vi trên xuyên xung lp vi dưới và li may lên mt vi trên
liên tc, chiu dài ca mũi may 1 – 2cm khong cách các mũi may cách nhau
0,5cm
-5-
Đường may cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường may cơ bản - Người đăng: sea.duckling
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đường may cơ bản 9 10 983