Ktl-icon-tai-lieu

ĐV có miệng thứ sinh

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
274

Chương 11

Động vật Có miệng thứ sinh
(Deuterostomia)
I. Ngành Phoronida
Phoronida là nhóm động vật nhỏ hình giun. Hiện đã biết có khoảng
16 loài, sống ở biển. Có khả năng tiết ra vỏ hình ống bao bọc cơ thể. Phần
trước cơ thể thường thò ra ngoài, có vành tua miệng phủ tiêm mao để bắt
thức ăn và đưa thức ăn vào miệng.
Hệ tiêu hoá có ruột cong hình chữ U. Hô hấp qua tua miệng. Sản
phẩm của cơ quan bài tiết và sinh dục được chuyển qua ống dẫn thể
xoang. Thể xoang chỉ có 2 phần: Phần ở miệng bé, dạng vòng, có ống đi
vào các tua miệng, phần thân phình lớn, chiếm toàn bộ cơ thể. Hệ tuần
hoàn có mạch máu quanh hầu và hai mạch dọc nối với nhau ở cuối cơ thể.
Hệ sinh dục lưỡng tính, tuyến sinh dục nằm lùi phía sau cơ thể. Phát triển
có biến thái, hình thành ấu trùng Actinotrochophora, cấu trúc gần giống
với ấu trùng trochophora (hình 11.1).

II. Ngành động vật Hình rêu (Bryozoa hay Ectoprocta)
Nhóm động vật này thường sống tập đoàn hình cành cây, mới nhìn
qua thì thấy giống với rêu hay thuỷ tức. Mỗi cá thể có một phần thân và
một phần đáy, ống tiêu hoá hình chữ U, có tua miệng xếp thành vòng
móng ngựa.
Có khoảng 4.000 loài hiện sống và có khoảng 15.000 loài đã hoá
thạch. Có lối sống định cư ở biển, ở nước ngọt gặp ít loài sống tập đoàn.
Tập đoàn động vật hình rêu gồm nhiều cá thể nhỏ bé (không dài quá 1mm
cho mỗi cá thể và cả tập đoàn không dài quá vài cm) (hình 11.2).
Cấu tạo của mỗi cá thể của tập đoàn như sau: Cơ thể chia làm phần
thân (polypid) và phần đáy (cystid). Phần thân mềm, không có cuticun bao
ngoài và có thể co vào trong phần đáy. Trên đỉnh của phần thân có vành
tua miệng thường có dạng vòng hay hình móng ngựa. Bề mặt tua miệng có
nhiều lông để tập trung thức ăn vào lỗ miệng. Thức ăn là các động vật
nguyên sinh hay các vụn bã hữu cơ. Phần đáy có tầng cuticun dày, có khi
ngấm thêm đá vôi cứng làm thành bộ xương của tập đoàn.
Hệ tiêu hoá hình chữ V, có miệng đổ vào hầu, ruột giữa lớn, ruột sau
ngắn, hậu môn ở gần gốc tua miệng. Ectoprocta thiếu hệ tuần hoàn và hô
hấp. Có thể tua miệng giữ vai trò hô hấp. Một số lớn các loài không có hệ
bài tiết, hệ thần kinh đơn giản (hình 11.3).

275

3
4

6

5

2

7

1

10
9
8

11

12

13
14
15

16

Hình 11.1 Cấu tạo phần miệng của Phoronida (theo Hyman)
A. Phorinis architeacta B. Một phần của Phoronis hippocrepia; C. Phần trước của
Phoronis australis 1. Thân; 2. Miệng; 3. Tua miệng trong; 4. Tua miệng ngoài; 7. Vùng
trên miệng; 6. Vòng tua miệng; 7. Ống; 8. Bờ thận; 9. Hậu môn; 10. Lỗ thận; 11. Tua
miệng cuộc xo...
274
Chương 11
Động vt Có ming th sinh
(Deuterostomia)
I. Ngành Phoronida
Phoronida là nhóm động vt nh hình giun. Hin đã biết có khong
16 loài, sng bin. Có kh năng tiết ra v hình ng bao bc cơ th. Phn
trước cơ th thường thò ra ngoài, có vành tua ming ph tiêm mao để bt
thc ăn và đưa thc ăn vào ming.
H tiêu hoá có rut cong hình ch U. Hô hp qua tua ming. Sn
phm ca cơ quan bài tiết và sinh dc được chuyn qua ng dn th
xoang. Th xoang ch có 2 phn: Phn ming bé, dng vòng, có ng đi
vào các tua ming, phn thân phình ln, chiếm toàn b cơ th. H tun
hoàn có mch máu quanh hu và hai mch dc ni vi nhau cui cơ th.
H sinh dc lưỡng tính, tuyến sinh dc nm lùi phía sau cơ th. Phát trin
có biến thái, hình thành u trùng Actinotrochophora, cu trúc gn ging
vi u trùng trochophora (hình 11.1).
II. Ngành động vt Hình rêu (Bryozoa hay Ectoprocta)
Nhóm động vt này thường sng tp đoàn hình cành cây, mi nhìn
qua thì thy ging vi rêu hay thu tc. Mi cá th có mt phn thân và
mt phn đáy, ng tiêu hoá hình ch U, có tua ming xếp thành vòng
móng nga.
Có khong 4.000 loài hin sng và có khong 15.000 loài đã hoá
thch. Có li sng định cư bin, nước ngt gp ít loài sng tp đoàn.
Tp đoàn động vt hình rêu gm nhiu cá th nh bé (không dài quá 1mm
cho mi cá th và c tp đoàn không dài quá vài cm) (hình 11.2).
Cu to ca mi cá th ca tp đoàn như sau: Cơ th chia làm phn
thân (polypid) và phn đáy (cystid). Phn thân mm, không có cuticun bao
ngoài và có th co vào trong phn đáy. Trên đỉnh ca phn thân có vành
tua ming thường có dng vòng hay hình móng nga. B mt tua ming có
nhiu lông để tp trung thc ăn vào l ming. Thc ăn là các động vt
nguyên sinh hay các vn bã hu cơ. Phn đáy có tng cuticun dày, có khi
ngm thêm đá vôi cng làm thành b xương ca tp đoàn.
H tiêu hoá hình ch V, có ming đổ vào hu, rut gia ln, rut sau
ngn, hu môn gn gc tua ming. Ectoprocta thiếu h tun hoàn và hô
hp. Có th tua ming gi vai trò hô hp. Mt s ln các loài không có h
bài tiết, h thn kinh đơn gin (hình 11.3).
ĐV có miệng thứ sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐV có miệng thứ sinh - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐV có miệng thứ sinh 9 10 182