Ktl-icon-tai-lieu

ĐV có thể xoang giả

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
99

Chương 6

Các ngành động vật có Thể xoang giả
(Pseudocoelomata)
Các nhóm động vật nghiên cứu thuộc động vật có thể xoang giả
(pseudocoelomates) đặc trưng là giữa thành cơ thể và ruột có một khoảng
trống, kín chứa đầy dịch. Xoang này có nguồn gốc từ xoang phôi
(blastocoelum) và được gọi với các tên khác nhau là xoang giả hay xoang
nguyên sinh. Trước đây xếp nhóm động vật này vào một ngành Giun tròn
(Nemathyhelminthes), sau này chia ra thành nhiều ngành khác nhau gồm
có Giun tròn (Nematoda), Giun bụng lông (Gastrotricha), Kinorhyncha,
Giun cước (Nematomorpha), Trùng bánh xe (Rotatoria), Priapulida, Giun
đầu gai (Acanthocephala). Từ năm 1983 có thêm Loricifera.
Các nghiên cứu sau này về cấu trúc hiển vi và siêu hiển vi của hệ cơ
quan và đặc điểm phát triển, đặc điểm sinh học, đặc biệt là sinh học phân
tử cho thấy sự tương đồng hay tương tự giữa các nhóm động vật này nên
đã đề xuất mối quan hệ phát sinh chủng loại mới. Chẳng hạn đặc điểm
chung để xếp các nhóm động vật của Giun tròn (Nemathyhelminthes)
trước đây là có tầng cuticula bao ngoài, tuy nhiên cấu trúc chi tiết của
cuticula ở các nhóm rất khác nhau, ít nhất có thể phân chia thành 3 nhóm.
Ở Trùng bánh xe (Rotatoria) và Giun đầu gai (Acanthocephala) là các sợi
protein xếp chéo nhau trong mô bì hợp bào. Ở Giun tròn (Nematoda) và
Giun cước (Nematomorpha) tầng cuticula có bản chất keo. Còn ở các
nhóm còn lại Priapulida, Kinorhyncha và Loricifera thì tầng này cấu tạo
bằng kitin. Liên quan đến cấu tạo tầng vỏ này là hiện tượng lột xác chỉ có
ở nhóm 2 và 3, vì thế nhiều tác giả cho rằng 2 nhóm này gần với động vật
Chân khớp hơn là Giun tròn. Hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau về mối
quan hệ phát sinh chủng loại của các lớp trước đây được xếp vào ngành
Giun tròn (Nemathyhelminthes). Tuy nhiên xu thế chung là nâng các Lớp
trước đây thành các Ngành riêng biệt.

I. Ngành Trùng bánh xe (Rotatoria)
Trùng bánh xe nhóm động vật có một số đặc điểm quan trọng như:
Dạng trưởng thành có số lượng tế bào nhất định, tầng cuticula bằng sợi
protein, phát triển không qua lột xác. Các hệ cơ quan có các cấu tạo đáng
chú ý như xuất hiện chùm cơ vòng và dọc, cơ hầu dày có cơ quan nghiền
(trophi) đặc trưng, có móc ngón với tuyến dính. Cơ quan vận chuyển là
bánh xe do lông bơi kết thành. Ngoài ra là động vật phân tính, có nguyên
đơn thận. Hiện nay đã biết có khoảng 2.000 loài, trong số đó 95% ở nước

100

ngọt và đất ẩm, còn lại sống ở biển nông. Phần lớn sống tự do, di chuyển
bằng bánh xe hay sống bám, số ít sống ký sinh ở động...
99
Chương 6
Các ngành động vt có Th xoang gi
(Pseudocoelomata)
Các nhóm động vt nghiên cu thuc động vt có th xoang gi
(pseudocoelomates) đặc trưng là gia thành cơ th và rut có mt khong
trng, kín cha đầy dch. Xoang này có ngun gc t xoang phôi
(blastocoelum) và được gi vi các tên khác nhau là xoang gi hay xoang
nguyên sinh. Trước đây xếp nhóm động vt này vào mt ngành Giun tròn
(Nemathyhelminthes), sau này chia ra thành nhiu ngành khác nhau gm
có Giun tròn (Nematoda), Giun bng lông (Gastrotricha), Kinorhyncha,
Giun cước (Nematomorpha), Trùng bánh xe (Rotatoria), Priapulida, Giun
đầu gai (Acanthocephala). T năm 1983 có thêm Loricifera.
Các nghiên cu sau này v cu trúc hin vi và siêu hin vi ca h cơ
quan và đặc đim phát trin, đặc đim sinh hc, đặc bit là sinh hc phân
t cho thy s tương đồng hay tương t gia các nhóm động vt này nên
đã đề xut mi quan h phát sinh chng loi mi. Chng hn đặc đim
chung để xếp các nhóm động vt ca Giun tròn (Nemathyhelminthes)
trước đây là có tng cuticula bao ngoài, tuy nhiên cu trúc chi tiết ca
cuticula các nhóm rt khác nhau, ít nht có th phân chia thành 3 nhóm.
Trùng bánh xe (Rotatoria) và Giun đầu gai (Acanthocephala) là các si
protein xếp chéo nhau trong mô bì hp bào. Giun tròn (Nematoda) và
Giun cước (Nematomorpha) tng cuticula có bn cht keo. Còn các
nhóm còn li Priapulida, Kinorhyncha và Loricifera thì tng này cu to
bng kitin. Liên quan đến cu to tng v này là hin tượng lt xác ch
nhóm 2 và 3, vì thế nhiu tác gi cho rng 2 nhóm này gn vi động vt
Chân khp hơn là Giun tròn. Hin nay có nhiu ý kiến khác nhau v mi
quan h phát sinh chng loi ca các lp trước đây được xếp vào ngành
Giun tròn (Nemathyhelminthes). Tuy nhiên xu thế chung là nâng các Lp
trước đây thành các Ngành riêng bit.
I. Ngành Trùng bánh xe (Rotatoria)
Trùng bánh xe nhóm động vt có mt s đặc đim quan trng như:
Dng trưởng thành có s lượng tế bào nht định, tng cuticula bng si
protein, phát trin không qua lt xác. Các h cơ quan có các cu to đáng
chú ý như xut hin chùm cơ vòng và dc, cơ hu dày có cơ quan nghin
(trophi) đặc trưng, có móc ngón vi tuyến dính. Cơ quan vn chuyn là
bánh xe do lông bơi kết thành. Ngoài ra là động vt phân tính, có nguyên
đơn thn. Hin nay đã biết có khong 2.000 loài, trong s đó 95% nước
ĐV có thể xoang giả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐV có thể xoang giả - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐV có thể xoang giả 9 10 849