Ktl-icon-tai-lieu

elearning

Được đăng lên bởi bachvancusi9x
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)
trong giáo dục

Victoria L. Tinio

Th áng 5/2003

Nhóm công tác e-ASEAN UNDP-APDIP

-2-

LỜI NÓI ĐẦU
Một trong nhiều thách thức mà các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình
Dương ngày nay đang phải đối mặt là việc chuẩn bị sẵn sàng cho xã hội và chính
phủ của họ trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng thông tin truyền thông. Các
nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, các nhà hoạt động của các tổ chức phi
chính phủ (NGO), các học giả, và thường dân đang ngày càng quan tâm tới nhu
cầu xây dựng xã hội trở nên cạnh tranh trong nền kinh tế thông tin đang phát
triển.
Nhóm công tác e-ASEAN và Chương trình phát triển thông tin châu Á Thái Bình
Dương của UNDP (UNDP-APDIP) có chung niềm tin rằng với công nghệ thông
tin và truyền thông (ICT), các nước có thể đối mặt với các thách thức của kỷ
nguyên thông tin. Với ICT, họ có thể vươn tới một tầm cao mới trong sự nghiệp
phát triển kinh tế, xã hội và chính trị. Chúng tôi hy vọng rằng trong việc thực
hiện bước nhảy vọt này, các nhà hoạch định chính sách, những người lập kế
hoạch, nghiên cứu viên, những người triển khai kế hoạch, các nhà bình luận và
những người khác sẽ thấy các quyển sách khoa học thường thức điện tử (eprimers) về xã hội thông tin, kinh tế thông tin và tổ chức xã hội này là bổ ích.
E-primers có mục đích giúp cho người đọc hiểu biết rõ ràng về những thuật ngữ,
định nghĩa, xu hướng và những vấn đề khác nhau gắn liền với kỷ nguyên thông
tin. E-primers được viết với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu bao gồm các ví dụ,
trường hợp tiêu biểu, các bài học thu được và những thực hành tốt nhất giúp các
nhà xây dựng kế hoạch và những người ra quyết định trong việc nêu lên những
vấn đề thích hợp và xây dựng chính sách chiến lược phù hợp trong nền kinh tế
thông tin.
E-primers bao gồm những phần sau:
• Kỷ nguyên thông tin
• Net, Web và Cơ sở hạ tầng thông tin
• Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử
• Những vấn đề về pháp luật và qui chế trong nền kinh tế thông tin
• Chính phủ điện tử
• Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và giáo dục
• Gen, công nghệ và chính sách: Giới thiệu tới công nghệ sinh học
Các tài liệu trên có thể tìm thấy trên mạng qua địa chỉ  và


-3-

Sách khoa học thường thức E-primers này do UNDP-APDIP thực hiện, nhằm tạo
ra một môi trường thúc đẩy ICT qua việc cải tổ chính sách và ủng hộ tại khu vực
châu Á Thái Bình Dương và qua nhóm công tác e-ASEAN, một sáng kiến ICT vì
sự phát triển của mười nước thành viên của Hiệp hội cá...
- 1 -
Công ngh thông tin và truyn thông (ICT)
trong giáo dc
Victoria L. Tinio
Th
áng 5/2003
Nhóm công tác e-ASEAN UNDP-APDIP
elearning - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
elearning - Người đăng: bachvancusi9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
elearning 9 10 119