Ktl-icon-tai-lieu

English 12

Được đăng lên bởi Nguyễn Sơn
Số trang: 342 trang   |   Lượt xem: 1650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T◊O
HOµNG V¡N V¢N (Tæng Chñ biªn kiªm Chñ biªn)
HOµNG TH˚ XU¢N HOA − §µO NGäC LéC − Vò TH˚ LîI
§ç TUÊN MINH − NGUYÔN QUèC TUÊN

NHµ XUÊT B¶N GI¸O DôC

B¶n quyÒn thuéc Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc − Bé Gi¸o dôc vµ §µo t◊o
720-2007/CXB/531-1571/GD
CH220M8

M· sè:

LêI NãI §ÇU
TIÕNG ANH 12 ®∂îc biªn so◊n dùa theo ch∂¬ng
tr˘nh tiÕng Anh Trung häc phæ th«ng cña Bé Gi¸o
dôc vµ §µo t◊o, tiÕp theo TiÕng Anh 10, 11.
TIÕNG ANH 12 ®∂îc biªn so◊n theo chñ ®iÓm (theme-based)
gåm
16 ®¬n v˚ bµi häc vµ 6 bµi «n. Mçi ®¬n v˚ bµi häc
øng víi mét chñ ®Ò cô thÓ vµ gåm c¸c môc lín d∂íi
®©y:
A. Reading: Gåm mét hoÆc mét sè ®o◊n v¨n cã
®é dµi kho¶ng h¬n 300 tõ, nh»m gióp häc sinh lµm
quen víi chñ ®Ò cña ®¬n v˚ bµi häc, cung cÊp th«ng
tin vµ ng÷ liÖu cho toµn ®¬n v˚ bµi häc vµ ph¸t triÓn
c¸c kÜ n¨ng ®äc hiÓu cho c¸c em.
B. Speaking: Gåm c¸c ho◊t ®éng luyÖn nãi
theo c¸c chøc n¨ng ng«n ng÷ vµ theo c¸c n¨ng lùc
hay chñ ®Ò cña ®¬n v˚ bµi häc, ®∂îc tr˘nh bµy qua
c¸c h˘nh thøc ho◊t ®éng giao tiÕp nh∂ thùc hµnh nãi
theo cÆp, th¶o luËn theo nhãm vµ nãi c¸ nh©n.
C. Listening: Gåm c¸c ®o◊n v¨n hay c¸c ®o◊n
héi tho◊i liªn quan ®Õn chñ ®Ò bµi häc. Môc ®˙ch
cña môc nµy lµ nh»m rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng nghe
hiÓu cña häc sinh, cñng cè vµ chØnh söa l◊i nh÷ng
sai lÖch trong ph¸t ©m vµ trong c¸c cÊu tróc ng«n
ng÷ cña häc sinh.
D. Writing: Gåm c¸c nhiÖm vô hay c¸c ho◊t ®éng
nh»m ph¸t triÓn kÜ n¨ng viÕt tiÕng Anh cho häc
sinh. Writing ®∂îc biªn so◊n dùa vµo c¸c chñ ®iÓm

vµ c¸c thÓ lo◊i nh∂ viÕt th∂ c¸ nh©n, th∂ mêi, miªu t¶
th«ng tin trong c¸c biÓu b¶ng, v.v...
3

E. Language Focus: Gåm hai môc ch˙nh,
Pronunciation vµ Grammar (and vocabulary).
Pronunciation gióp häc sinh luyÖn c¸ch ph¸t ©m nh÷ng phô
©m cuèi tõ, ©m tiÕt cã träng ©m trong nh÷ng tõ cã hai ©m
tiÕt trë lªn, nh˚p ®iÖu vµ c¸c ®∂êng n t ng÷ ®iÖu c¬ b¶n
trong tiÕng Anh. Grammar (and vocabulary) tr˘nh bµy
nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ng÷ ph¸p (vµ tõ vùng) ®∂îc cho lµ träng
t©m cña ®¬n v˚ bµi häc vµ cña toµn ch∂¬ng tr˘nh tiÕng Anh
líp 12, gióp c¸c em hiÓu vµ sö dông ®∂îc tõ ng÷ ®óng vµ phï
hîp trong giao tiÕp.
S¸u bµi «n tËp ®∂îc tr˘nh bµy d∂íi h˘nh thøc Test
Yourself vµ ®∂îc thùc hiÖn sau mçi chñ ®Ò lín theo quy
®˚nh trong ch∂¬ng tr˘nh chuÈn cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t◊o.
C¸c Test Yourself ®∂îc thiÕt kÕ ®Ó gióp häc sinh tù kiÓm
tra kh¶ n¨ng vµ sù hiÓu biÕt cña m˘nh sau khi c¸c em ®· häc
xong tõ hai ®Õn ba ®¬n v˚ bµi häc (nghÜa lµ sau tõ 10 ®Õn 15
tiÕt häc).
Cuèi s¸ch lµ danh môc tõ vùng ®∂îc liÖt kª theo tõng ®¬n v˚
bµi häc cã phiªn ©m vµ gi¶i ...
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T◊O
HOµNG V¡N V¢N (Tæng Chñ biªn kiªm Chñ biªn)
HOµNG TH˚ XU¢N HOA §µO NGäC LéC TH˚ LîI
§ç TUÊN MINH NGUN QC TN
NHµ XUÊT B¶N GI¸O DôC
English 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
English 12 - Người đăng: Nguyễn Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
342 Vietnamese
English 12 9 10 193