Ktl-icon-tai-lieu

excel

Được đăng lên bởi Thu Huyền
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
giá căn hộ
trả trước
trả góp
thời gian
lãi suất

50000
15000
500
8 năm

gửi
lãi suất
trả đều
thời hạn

3000
9% năm
500
24 tháng
$62,128.16

-15
6 năm
$2.73
14%

2.5

4
8%

5.5

6.5

4.5

pv
rate
pmt
nper

5000
10% năm
200
3 năm

chị trâm

$15,097.27

Trường sơnnpv
nper
rate

-70000

-200000
10000
4 năm
5.50%

33200

43000

44200

-200000
5.30%

83000

13100

23500

56800

12000

15000

18000

21000

26000

2.5

4

5.5

6.5

4.5

8.7%

Bài 18
-15
8%
2.73
14%
Bài 19
pv
rate
nper

-300
6%
30

năm

fv
nper

$23,717.46
70.5500411202

Bài 16
trả trước

45000
15000
kì hạn 1 năm
kì hạn 2 năm
kì hạn 3 năm

0.50% tháng
0.70% tháng
0.80% tháng

$2,581.99
$1,250.00
$962.39

Bài 17
8% năm
45000
fv 1 năm
$48,672.00
fv 2 năm
$52,724.67
fv 3 năm
$57,160.67
Bài 20:
pv
fv
nper
rate

500
50000
35 năm
5% năm
gộp hàng tháng

fv

ý 2:

$2,866.86

ý 3:
pv
nper
rate
gộp hàng năm
gộp hàng tháng
gộp hàng quý

3000
10 năm
6%
$5,372.54
$5,458.19
$5,442.06

pv
nper
tính fv nếu

gộp hàng ngày

$5,466.08

Bài 21
-70

12

lãi suất nội bộ 2 năm
4 năm
5 năm

Bài 22:

1/1/2008
10000

15

18

-44%
-2%
9%

3/1/2008 10/30/2008
2750
4250

2/15/2009
3250
xnpv

đề thi
caau2 ý 1

-6000

2500

1640

4800
10%

$1,122.19
ý 2:
pv
nper
gtcl

40000
10 năm
10%

Khấu hao trung bình (bình quân)
khấu hao năm thứ 5
syd
khấu hao tháng thứ 9
syd

21

sln
$3,927.27
$555.37

$3,600.00

4/1/2009
2750
9% năm
22086.6476

26

pv
rate
nper
fv

15000
8%
10 năm
$217,298.44

npv1

$2,001,521.95

5000
40 năm
tính fv nếu

4%
5%
6%

$24,005.10
$35,199.94
$51,428.59

ý 4:
pv
rate
nper

2000
5%
20 năm

tích lũy
$5,306.60
bổ sung hàng quý
bs hàng thág

0.71
$0.29

bs hàng ngày

đề kia
gtcl

$0.01

30000
10 năm
5000

khấu hao trung bình
khấu hao tháng thứ 5
khấu hao năm thứ 10

sln

$2,500.00
$399.45
$454.55

...
giá căn hộ 50000
trả trước 15000
trả góp 500
thời gian 8 năm
lãi suất
excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel - Người đăng: Thu Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
excel 9 10 251