Ktl-icon-tai-lieu

excel kế hoạch giảng dạy năm 2006 không đáp án

Được đăng lên bởi lilaoshi6565
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung Tâm Ngoại Ngữ Rạng Đông

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM 2006
Mã
Học Viên

Ngày Đăng
Ký Học

A01

Ngày Bắt
Đầu Học

Ngày Thi
Tốt Nghiệp

Học Phí
Đã Nộp

Ngày Nộp
Học Phí

1/10/2006

150000

5/10/2006

B01

1/18/2006

450000

8/15/2006

A02

3/6/2006

150000

9/10/2006

C02

4/15/2006

900000

2/8/2007

A03

6/4/2006

100000

10/15/2006

B02

7/20/2006

500000

6/12/2007

C01

8/4/2006

900000

6/11/2007

B03

9/10/2006

500000

4/13/2007

A04

9/3/2006

150000

1/14/2007

C06

12/8/2006

850000

10/8/2007

BẢNG TRA THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ
Mã
Cấp Độ

A

B

C

Thời Gian Học
(Tháng)

6

9

12

Học Phí

150000

500000

900000

Yêu Cầu
Câu 1

Căn cứ vào Ngày Đăng Ký Học của Học viên hãy xác định Ngày Bắt Đầu Học cho Học viên, biết rằ

Học viên đăng ký trúng vào buổi học nào (2-4-6 hoặcc 3-5-7) thì học vào buổi đó và Ngày Bắt Đầu H
là ngày của buổi kế tiếp.
Ví dụ :

- Ngày Đăng Ký là : 26/03/2006 tức là Thứ Haithì Ngày Bắt Đầu Học là : 28/03/2006 tức là Thứ Tư

- Ngày Đăng Ký là : 20/07/2006 tức là Thứ Nămthì Ngày Bắt Đầu Học là : 22/07/2006 tức là Thứ B
- Trường hợp đăng ký trúng Chủ Nhật thì Ngày Bắt Đầu Học là Ngày Thứ Bacủa tuần kế tiếp

Câu 2

Điền giá trị cho cột Ngày Thi Tốt Nghiệp dựa vào Ngày Bắt Đầu Học và Thời Gian Học, biết rằng

của mỗi cấp độ thì dựa vào ký tự đầu tiên bên tráicủa Mã Học Viên và tra trong Bảng Tra Thời Gia
Câu 3

Điền giá trị cho cột Hạn Cuối Nộp Học Phí biết rằng học viên thi Tốt nghiệp Tháng nào thì Hạn Cu
Nộp Học Phí là Ngày cuối cùng của Tháng trước đó.
Ví dụ :
Ngày Thi Tốt Nghiệp là : 12/07/2006 thì Hạn Cuối Nộp Học Phí là : 30/06/2006.

Câu 4

Tạo giá trị cho cột Ghi Chú: Nếu Học viên nào nộp đủ học phí và trước Hạn Cuối Nộp Học Phí thì g
ngược lại thì để rống
Trong đó : Học phí của mỗi cấp độ thì dựa vào ký tự đầu tiên bên trái của Mã Học Viên và tra trong

006
Hạn Cuối
Nộp Học Phí

Ghi
Chú

Kết Quả
Tham Khảo
Được Thi

Được Thi

Được Thi
Được Thi
Được Thi

ọc cho Học viên, biết rằng:
đó và Ngày Bắt Đầu Học

8/03/2006 tức là Thứ Tư

2/07/2006 tức là Thứ Bảy

Bacủa tuần kế tiếp

ời Gian Học, biết rằng Thời Gian Học

ng Bảng Tra Thời Gian và Học Phí

Tháng nào thì Hạn Cuối

Cuối Nộp Học Phí thì ghi "Được Thi"
Học Viên và tra trong Bảng Tra Tra Thời Gian và Học Phí.

...
Trung Tâm Ngoại Ngữ Rạng Đông
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM 2006
A01 1/10/2006 150000 5/10/2006
B01 1/18/2006 450000 8/15/2006
A02 3/6/2006 150000 9/10/2006
C02 4/15/2006 900000 2/8/2007
A03 6/4/2006 100000 10/15/2006
B02 7/20/2006 500000 6/12/2007
C01 8/4/2006 900000 6/11/2007
B03 9/10/2006 500000 4/13/2007
A04 9/3/2006 150000 1/14/2007
C06 12/8/2006 850000 10/8/2007
BẢNG TRA THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ
A B C
6 9 12
Học Phí 150000 500000 900000
Yêu Cầu
Câu 1
Ví dụ :
Học Viên
Ngày Đăng
Ký Học
Ngày Bắt
Đầu Học
Ngày Thi
Tốt Nghiệp
Học Phí
Đã Nộp
Ngày Nộp
Học Phí
Cấp Độ
Thời Gian Học
(Tháng)
Căn cứ vào Ngày Đăng Ký Học của Học viên hãy xác định Ngày Bắt Đầu Học cho Học viên, biết rằng:
Học viên đăng ký trúng vào buổi học nào (2-4-6 hoặcc 3-5-7) thì học vào buổi đó và Ngày Bắt Đầu Học
ngày của buổi kế tiếp.
- Ngày Đăng Ký là : 26/03/2006 tức là Thứ Haithì Ngày Bắt Đầu Học là : 28/03/2006 tức là Thứ Tư
- Ngày Đăng Ký là : 20/07/2006 tức là Thứ Nămthì Ngày Bắt Đầu Học là : 22/07/2006 tức là Thứ Bảy
- Trường hợp đăng ký trúng Chủ Nhật thì Ngày Bắt Đầu Học Ngày Thứ Bacủa tuần kế tiếp
excel kế hoạch giảng dạy năm 2006 không đáp án - Trang 2
excel kế hoạch giảng dạy năm 2006 không đáp án - Người đăng: lilaoshi6565
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
excel kế hoạch giảng dạy năm 2006 không đáp án 9 10 475