Ktl-icon-tai-lieu

Gen và sự nhân đôi ADN hay

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người soạn: Nguyễn Thị Hằng
Lớp K56A, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội
Soạn giáo án bài 1, Sinh học 12
GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN
I/ VỊ TRÍ CỦA BÀI
I.1. Vốn kiến thức có liên quan đã học ở lớp 10:
+ Cấu trúc của phân tử ADN.
+ Nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN.
+ Chức năng của phân tử ADN.
I.2. Vị trí của bài:
Đây là bài mở đầu của chương trình SH 12 và mở đầu của chương I
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương này đề cập tới các vấn đề: Khái niệm gen và mã di truyền; Quá
trình nhân đôi của ADN; Phiên mã, dịch mã (Sinh tổng hợp prôtêin); Điều hòa
hoạt động của gen; Đột biến gen; Hình thái, cấu trúc và chức năng của NST;
Đột biến NST; Bài tập và thực hành: Về cơ chế di truyền phân tử, đột biến số
lượng NST.
II/ ĐẶC ĐIỂM CỦA BÀI
Đây là bài hình thành kiến thức mới tích hợp nhiều kiến thức trong đó có
kiến thức toán học: tổ hợp.
III/ TỪ KHÓA CỦA BÀI VÀ GIẢI NGHĨA
Gen (gene): Đơn vị của vật chất di truyền, định vị trên NST, tự nó hoặc
cùng với các gen khác xác định 1 tính trạng của cơ thể. Gen có thể tồn tại ở
nhiều dạng gọi là các alen. VD, gen kiểm tra tính trạng “chiều cao” ở cây đậu
có thể có 2 alen, 1 xác định “cao” và alen kia

1|Page

xác định “thấp”. Ở TB lưỡng bội bình thường chỉ có 2 alen cùng có mặt, mỗi
alen nằm trên một chiếc của cặp NST tương đồng; cả 2 alen ấy có thể cùng
kiểu hoặc có thể khác nhau. Sự phân li của các alen ở giảm phân và tương quan
trội – lặn của chúng xác định bản chất cụ thể của mỗi hiên tượng di truyền. Các
gen đôi khi có thể bị biến đổi đột biến thành những alen mới. Dù rằng các phân
tử ADN của NST chiếm tuyệt đại đa số gen, đôi khi các gen lại còn được tìm
thấy ở dạng các gen bào chất trong các thể chứa ADN của chất TB (VD như
các lạp thể).
Trước đây gen được định nghĩa như một đơn vị di truyền nhỏ nhất có khả
năng vừa tái tổ hợp, vừa đột biến, vừa kiểm tra một chức năng đặc trưng. Ngày
nay người ta thấy rằng đơn vị chức năng (cistron) có thể lớn hơn rất nhiều so
với đơn vị tái tổ hợp và đột biến. Nghiên cứu trên vi khuẩn cho thấy đơn vị tái
tổ hợp và đột biến nhỏ nhất là 1 cặp bazơ trong khi đơn vị chức năng bao gồm
hàng nghìn cặp và chỉ có thể xác định được nhờ phép thử đều- lệch (cis- trans).
Các gen có thể phân thành gen cấu trúc, gen điều hòa và gen khởi động.[16.
122,123]
Intron: Đoạn ADN không phiên mã xen giữa những đoạn ADN phiên mã.
Ở mARN, giữa đoạn intron bị cắt đi và những đoạn còn lại nối lại với nhau tạo
thành mARN trưởng thành [16. 156]
Exon: Đoạn ADN có thể biểu hiện hoạt tín...
Người soạn: Nguyễn Thị Hằng
Lớp K56A, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội
Soạn giáo án bài 1, Sinh học 12
GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN
I/ VỊ TRÍ CỦA BÀI
I.1. Vốn kiến thức có liên quan đã học ở lớp 10:
+ Cấu trúc của phân tử ADN.
+ Nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN.
+ Chức năng của phân tử ADN.
I.2. Vị trí của bài:
Đây là bài mở đầu của chương trình SH 12 và mở đầu của chương I
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương này đề cập tới các vấn đề: Khái niệm gen di truyền; Quá
trình nhân đôi của ADN; Phiên mã, dịch (Sinh tổng hợp prôtêin); Điều hòa
hoạt động của gen; Đột biến gen; Hình thái, cấu trúc chức năng của NST;
Đột biến NST; Bài tập thực hành: Về chế di truyền phân tử, đột biến số
lượng NST.
II/ ĐẶC ĐIỂM CỦA BÀI
Đây bài hình thành kiến thức mới ch hợp nhiều kiến thức trong đó
kiến thức toán học: tổ hợp.
III/ TỪ KHÓA CỦA BÀI VÀ GIẢI NGHĨA
Gen (gene): Đơn v của vật chất di truyền, định v trên NST, tự hoặc
cùng với các gen khác xác định 1 tính trạng của thể. Gen thể tồn tại
nhiều dạng gọi các alen. VD, gen kiểm tra nh trạng “chiều cao” cây đậu
có thể có 2 alen, 1 xác định “cao” và alen kia
1 | P a g e
Gen và sự nhân đôi ADN hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gen và sự nhân đôi ADN hay - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Gen và sự nhân đôi ADN hay 9 10 526