Ktl-icon-tai-lieu

Ghép bằng then, then hoa và chốt

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 17325 lần   |   Lượt tải: 90 lần
chương 9

Ghép bằng then, then hoa và chốt
9.1 Ghép bằng then
Ghép bằng then, then hoa và chốt là những mối ghép tháo
được. Then, then hoa thường dùng để ghép các chi tiết với trục.
-Dưới đây là mô hình gồm bánh răng, trục và then chuẩn bị ghép
và sau khi ghép, trong mối ghép then.

H.9.1-a –Trước khi ghép

H.9.1-b –Sau khi ghép

Then là chi tiết tiêu chuẩn hoá, kích thước của then được chọn
theo đường kính của trục và lỗ. Ký hiệu của then gồm kích thước
rộng, cao, dài ( b x h x l) và số hiệu tiêu chuẩn của then.
Then có các loại: Then bằng, then bán nguyệt, then vát, then
tiếp tuyến...

a)

b)

c)

Mô hình các loại then bằng (a), bán nguyệt (b), và then vát(c)
a) Then bằng
Dùng trong cơ cấu có tải trọng nhỏ, trục lắp trượt hay lắp cố định
với lỗ. Nếu trục lắp trượt với lỗ thì then được cố định trên trục
bằng vít. Khi lắp, hai mặt bên của then bằng là mặt tiếp xúc.

-Then bằng có kiểu đầu tròn, ký hiệu là A (hình 9.2a) và kiểu đầu
vuông, ký hiệu là B (hình 9.2b).
Ví dụ then bằng có b= 18mm, h= 11mm, l = 100mm có ký hiệu
như sau:
-Kiểu A đầu tròn: Then bằng 18x11x100 TCVN 2261-77
-Kiểu B đầu vuông: Then bằng 18x11x100 TCVN 2261-77
A-A
Sx45°

A

h

h

A

A-A
Sx45°

l

A

l

b

b

A

H. 9.2a-Then bằng A

H. 9.2b-Then bằng B

-Hình 9.3 là vị trí của then bằng trong mối ghép.

d-t1

l

d+t2

d

h

b

H.9.3
b) Then bán nguyệt
Dùng để truyền mômen lực nhỏ. Ưu điểm của then bán nguyệt là
tự động điều chỉnh được vị trí. Khi lắp, hai mặt bên của then là hai
mặt tiếp xúc. Ký hiệu then bán nguyệt gồm chiều rộng b, chiều
cao h và số hiệu tiêu chuẩn.
Ví dụ: Then bán nguyệt 6x10 TCVN 4217-86.

-Hình 9.4 là hình dạng và kích thước của then bán nguyệt, hình 9.5
là vị trí của then trong mối ghép.
b

h

l

D

b

d-t1

d+t2

d

h

H.9.4

H.9.5
c) Then vát
Dùng trong cơ cấu tải trọng lớn. Khi lắp, then được đóng chặt vào
rãnh của lỗ và trục, mặt trên và dưới của then là hai mặt tiếp xúc.

Then vát có độ dốc bằng 1:100.
-Then vát có kiểu đầu tròn ký hiệu là A, kiểu đầu vuông ký hiệu là
B và kiểu có mấu. Hình 9.6 là hình dạng của then vát có mấu.
1:100 Sx45°
h1

°

b

h

45

l
H.9.6

H.9.7

-Hình 9.7 là các kích thước của then. Ví dụ then vát có mấu chiều
rộng b=18mm, chiều cao h= 11mm, chiều dài l = 100mm được ký
hiệu như sau:
Kiểu có mấu: Then vát 18x11x100 TCVN 4214-86.

Hình 9.8 là vị trí của then trong mối ghép.

d-t1

d+t2

d

h

b

H.9.8
9.2 Ghép bằng then hoa
a) Phân loại
Mối ghép then thường chỉ truyền được mô men xoắn nhỏ. Để
truyền lực lớn hơn, người ta dùng mối...
ch¬ng 9
GhÐp b»ng then, then hoa vµ chèt
9.1 GhÐp b»ng then
GhÐp b»ng then, then hoa vµ chèt lµ nh÷ng mèi ghÐp th¸o
®îc. Then, then hoa thêng dïng ®Ó ghÐp c¸c chi tiÕt víi trôc.
-Díi ®©y lµ m« h×nh gåm b¸nh r¨ng, trôc vµ then chuÈn bÞ ghÐp
vµ sau khi ghÐp, trong mèi ghÐp then.
H.9.1-a Tríc khi ghÐp
H.9.1-b Sau khi ghÐp
Ghép bằng then, then hoa và chốt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ghép bằng then, then hoa và chốt - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ghép bằng then, then hoa và chốt 9 10 679