Ktl-icon-tai-lieu

gia công cơ khí

Được đăng lên bởi mr-duongtuyen-1988
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6.2. §Æc trng cña c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng c¾t gät.
Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó t¹o ra chi tiÕt, ë ®©y ta chØ xÐt c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng
c¾t gät.
Ph¬ng ph¸p gia c«ng c¾t gät lµ dïng nh÷ng lìi c¾t t¸c dông vµo ph«i liÖu mét lùc cÇn thiÕt ®Ó
t¸ch ph«i ra khái nã vµ t¹o thµnh h×nh d¹ng, kÝch thíc cÇn thiÕt. Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p gia c«ng
c¾t gät víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau.
Ngêi lµm c«ng nghÖ phai n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm cña tõng ph¬ng ph¸p ®Ó cã thÓ vËn dông mét
c¸ch linh ho¹t trong s¶n xuÊt.

6.2.1. TiÖn (turning).
TiÖn lµ ph¬ng ph¸p gia c«ng c¾t gät th«ng dông nhÊt, trong s¶n xuÊt nhãm m¸y tiÖn chiÕm
kho¶ng 25  50%. Trªn m¸y tiÖn cã hai chuyÓn ®éng t¹o h×nh lµ chuyÓn ®éng quay (chÝnh) vµ
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn.
1, Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña m¸y tiÖn.
TiÖn cã thÓ t¹o ra nhiÒu d¹ng bÒ mÆt kh¸c nhau nh : c¸c mÆt trô trong vµ ngoµi ; c¸c mÆt c«n
trong vµ ngoµi ; c¸c mÆt ren trong vµ ngoµi ; c¸c mÆt ®Çu, vai, c¸c mÆt ®Þnh h×nh trßn xoay.
Khèi lîng c«ng viÖc cña tiÖn chiÕm
kho¶ng 30  40% khèi lîng gia c«ng c¬ khÝ.
Khi thùc hiÖn nguyªn c«ng tiÖn, viÖc chän
m¸y, chän dao ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu kü
thËt vµ n¨ng suÊt cÇn ®¹t.
§é chÝnh x¸c gia c«ng khi tiÖn phô thuéc
c¸c yÕu tè sau :
- §é chÝnh x¸c b¶n th©n m¸y tiÖn.
- §é cøng v÷ng cña hÖ thèng c«ng
nghÖ.
- T×nh tr¹ng dao cô.
- Tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n.
Khi tiÖn mÆt trô cã thÓ ®¹t ®é chÝnh x¸c
cÊp 6, ®é nh¸m bÒ mÆt Ra = 0,16m ; tiÖn
ren ®¹t ®é chÝnh x¸c cÊp 7, Ra = 1,25m. §é
chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t¬ng quan ®Õn 0,01mm.
Nãi chung n¨ng suÊt khi tiÖn thÊp, nhÊt
lµ khi gia c«ng c¸c chi tiÕt dµi, nhá, dai.
2, C¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ khi tiÖn.
- ChuÈn vµ c¸c ph¬ng ph¸p g¸ ®Æt khi
tiÖn. ChuÈn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè.
Th«ng thêng, khi tiÖn mÆt ngoµi th× chuÈn cã
thÓ lµ mÆt ngoµi, mÆt trong, hai lç t©m hoÆc
mÆt ngoµi, mÆt trong phèi hîp víi mÆt ®Çu,
lç t©m. Khi gia c«ng mÆt trong chuÈn cã thÓ
lµ mÆt ngoµi hoÆc mÆt ngoµi phèi hîp mÆt
®Çu.
Tuú theo viÖc chän chuÈn mµ cã c¸c ph¬ng ph¸p g¸ ®Æt sau :
+ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m.
* Dïng gia c«ng chi tiÕt cã l < 5d.
* Gia c«ng mÆt trong, mÆt ngoµi, xÐn H×nh 5.4 - Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña ph¬ng ph¸p tiÖn
mÆt ®Çu, c¾t døt.
* §¬n gi¶n, n¨ng suÊt vµ ®é chÝnh x¸c
thÊp.
+ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m, mét ®Çu chèng t©m hoÆc g¸ vµo hai lç t©m.

H×nh 5.5 - G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m
* Dïng gia c«ng chi tiÕt cã 10  l 5 .
d

H×nh 5.6 - a, G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m,
mét ®Çu chèng t©m ; b, g¸ trªn hai lç t©m
* G¸ trªn 2 mòi t©m th× nhanh, chÝnh x¸c nhng yÕu ...
6.2. §Æc trng cña c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng c¾t gät.
nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó t¹o ra chi tiÕt, ë ®©y ta chØ xÐt c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng
c¾t gät.
Ph¬ng ph¸p gia c«ng c¾t gätdïng nh÷ng lìi c¾t t¸c dông vµo ph«i liÖu mét lùc cÇn thiÕt ®Ó
t¸ch ph«i ra khái t¹o thµnh h×nh d¹ng, kÝch thíc cÇn thiÕt. nhiÒu ph¬ng ph¸p gia c«ng
c¾t gät víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau.
Ngêi lµm c«ng nghÖ phai n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm cña tõng ph¬ng ph¸p ®Ó thÓ vËn dông mét
c¸ch linh ho¹t trong s¶n xuÊt.
6.2.1. TiÖn (turning).
TiÖn ph¬ng ph¸p gia c«ng c¾t gät th«ng dông nhÊt, trong s¶n xuÊt nhãm m¸y tiÖn chiÕm
kho¶ng 25 50%. Trªn m¸y tiÖn hai chuyÓn ®éng t¹o h×nh chuyÓn ®éng quay (chÝnh)
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn.
1, Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña m¸y tiÖn.
TiÖn tt¹o ra nhiÒu d¹ng mÆt kh¸c nhau nh : c¸ct t trong ngoµi ; c mÆt c«n
trong vµ ngoµi ; c¸c mÆt ren trong vµ ngoµi ; c¸c mÆt ®Çu, vai, c¸c mÆt ®Þnh h×nh trßn xoay.
Khèi lîng c«ng viÖc cña tiÖn chiÕm
kho¶ng 30 40% khèi lîng gia c«ng c¬ khÝ.
Khi thùc hiÖn nguyªn c«ng tiÖn, viÖc chän
m¸y, chän dao ph¶i c¨n vµo yªu cÇu
thËt vµ n¨ng suÊt cÇn ®¹t.
§é chÝnh x¸c gia c«ng khi tiÖn phô thuéc
c¸c yÕu tè sau :
- §é chÝnh x¸c b¶n th©n m¸y tiÖn.
- §é cøng v÷ng cña thèng c«ng
nghÖ.
- T×nh tr¹ng dao cô.
- Tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n.
Khi tiÖn mÆt trô thÓ ®¹t ®é chÝnh x¸c
cÊp 6, ®é nh¸m mÆt R
a
= 0,16m ; tiÖn
ren ®¹t ®é chÝnh x¸c cÊp 7, R
a
= 1,25m. §é
chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t¬ng quan ®Õn 0,01mm.
Nãi chung n¨ng suÊt khi tiÖn thÊp, nhÊt
lµ khi gia c«ng c¸c chi tiÕt dµi, nhá, dai.
2, C¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ khi tiÖn.
- ChuÈn vµ c¸c ph¬ng ph¸p g¸ ®Æt khi
tiÖn. ChuÈn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè.
Th«ng thêng, khi tiÖn mÆt ngoµi th× chuÈn cã
thÓ mÆt ngoµi, t trong, hai t©m hoÆc
mÆt ngoµi, mÆt trong phèi hîp víi mÆt ®Çu,
t©m. Khi gia c«ng mÆt trong chuÈn thÓ
mÆt ngoµi hoÆc mÆt ngoµi phèi hîp mÆt
®Çu.
Tuú theo viÖc chän chuÈn c¸c ph-
¬ng ph¸p g¸ ®Æt sau :
+ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m.
* Dïng gia c«ng chi tiÕt cã l < 5d.
* Gia c«ng mÆt trong, mÆt ngoµi, xÐn
mÆt ®Çu, c¾t døt.
* §¬n gi¶n, n¨ng suÊt vµ ®é chÝnh x¸c
thÊp.
+ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m, mét ®Çu chèng t©m hoÆc g¸ vµo hai lç t©m.
H×nh 5.4 - Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña ph¬ng ph¸p tiÖn
gia công cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gia công cơ khí - Người đăng: mr-duongtuyen-1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
gia công cơ khí 9 10 102