Ktl-icon-tai-lieu

Gia công hình học 3D

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Linh
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2176 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Trung Tâm Đào Tạo CADCAMCNC TECH

MasterCam X6

THIEÁT KEÁ VAØ GIA COÂNG HÌNH HOÏC 3D
CHÖÔNG I
CÔ SÔÛ XAÂY DÖÏNG HÌNH HOÏC 3D
I. Thieát keá hình hoïc 3D ôû daïng Solid ( hình khoái).
MasterCAM X6 cung caáp cho chuùng ta moät nhoùm caùc thoâng soá coâng cuï ñeå taïo ra caùc hình
khoái 3D. Ta söû duïng caùc coâng cuï 3D naøy ñeå taïo ra caùc beà maët phoâi coù daïng 3D khaùc nhau.
MasterCAM X6 seõ cung caáp cho chuùng ta caùc coâng cuï sau: Solid Extrude, Solid Revolve,
Solid Sweep, Solid Loft ( nhö hình döôùi).

Hình 1
1. Coâng cuï Solid Extrude.
Coâng cuï Extrude ñöôïc söû duïng ñeå taïo khoái, noù coù chuùc naêng keùo daøi ñoái töôïng veõ
phaùc 2D thaønh vaät theå khoái.
 Caùc böôùc thöïc hieän nhö sau:
 Taïo ñoái töôïng 2D baèng caùc coâng cuï 2D treân MasterCAM X6.
 Vaøo menu Solid > Solid Extrede. Pick choïn ñoái töôïng 2D, roài nhaáp OK,
xuaát hieän hoäp thoaïi Extrude Chain nhö hình 1.

ĐT: 08.62951453 Website:  . 

Page 1

Trung Tâm Đào Tạo CADCAMCNC TECH

MasterCam X6

Trong ñoù:
Extrude:
 Extrusion operation
Creat body: Taïo vaät theå khoái.(Hình2a)
Cut body: Taïo khoái caét ñoái töôïng ñaõ coù saün.(Hình 2b)
Add boss: Taïo khoái môùi coäng theâm vaøo ñoái töôïng cuõ.(Hình 2c)

Hình 2a
Hình 2b
Hình 2c
 Extrusion distance/ direction
Extend by specified distance: Nhaäp vaøo chieàu cao khoái.
Extend though all(duøng cho cut body): Caét heát toaøn khoái.
Extend to point: Keùo chieàu cao ñeán moät ñieåm naøo ñoù.
Vector: Xaùc ñònh chieàu cao baèng vectô.
Re-select: Thay ñoåi höôùng keùo cuûa vaät theå. Ta coù theå tuøy choïn thay ñoåi
baèng
Coâng cu ï ñeå ñöôïc höôùng thích hôïp

 Draft: Taïo khoái vaùt vôùi moät goùc cho tröôùc:
Pick choïn Outward.( Hình 3a)
Khoâng choïn Outward. (Hình 3b)

ĐT: 08.62951453 Website:  . 

Page 2

Trung Tâm Đào Tạo CADCAMCNC TECH

Hình 3a

MasterCam X6

Hình 3b

Thin wall:
Khi baïn ñaùnh daáu vaøo Thin wall solid coù 3 maëc ñònh ñeå choïn:

Thicken Inward: taïo thaønh moûng beân trong .( Hình 4a)
Thicken Outward: taïo thaønh moûng beân ngoaøi.( Hình 4b)
Thicken Both Directions: taïo thaønh moûng theo 2 höôùng trong vaø
beân ngoaøi(khoaûng caùch tuøy yù).( Hình 4c)
Ñoái töôïng 2D Goác

Ñoái töôïng 2D goác

Hình 4a

Hình 4b

Ñoái töôïng 2D Goác

Hình 4c

2. Coâng cuï Solid Revolve.(taïo khoái troøn xoay)
Coâng cuï Revolve ñöôïc söû duïng ñeå taïo khoái, noù coù chuùc naêng xoay moät ñoái töôïng veõ
phaùc 2D quanh 1 ñöôøn...
Trung Tâm Đào Tạo CADCAMCNC TECH MasterCam X6
ĐT: 08.62951453 Website: http://thaihungcnc.com/ . http://cadcamcnctech.com/ Page 1
THIEÁT KEÁ VAØ GIA COÂNG HÌNH HOÏC 3D
CÔNG I
SÔÛ XAÂY DÖÏNG HÌNH HOÏC 3D
I. Thieát k hình hoïc 3D ôû daïng Solid ( hình khoái).
MasterCAM X6 cung caáp cho chuùng ta moät nhoùm caùc thoâng soá coâng cuï ñeå taïo ra caùc hình
khoái 3D. Ta söû duïng caùc coâng cuï 3D naøy ñeå taïo ra caùc beà maët phoâi coù dng 3D khaùc nhau.
MasterCAM X6 seõ cung caáp cho chuùng ta caùc coâng cuï sau: Solid Extrude, Solid Revolve,
Solid Sweep, Solid Loft ( nhö hình döôùi).
Hình 1
1. Coâng cuï Solid Extrude.
Coâng cuï Extrude ñöôïc söû duïng ñeå taïo khoái, noù coù chuùc naêng keùo daøi ñoái töôïng veõ
phaùc 2D thaønh vaät theå khoái.
Caùc böôùc thöïc hieän nhö sau:
Taïo ñoái töôïng 2D baèng caùc coâng cuï 2D treân MasterCAM X6.
Vaøo menu Solid > Solid Extrede. Pick choïn ñoái töôïng 2D, roài nhaáp OK,
xuaát hieän hoäp thoaïi Extrude Chain nhö hình 1.
Gia công hình học 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia công hình học 3D - Người đăng: Nguyễn Hữu Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Gia công hình học 3D 9 10 555