Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị của tiền theo thời gian

Được đăng lên bởi huy-nguyen1
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 6186 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁ TRỊ CỦA TIỀN THEO THỜI GIAN

Phan Thị Hạnh, MSc
Khoa Ngân hàng Tài chính
Đại học Kinh tế Quốc dân

GIỚI THIỆU CHƯƠNG


Những khái niệm cơ bản
–
–
–



Giá trị
Lãi suất
Tính lãi

Chương trình
–
–
–
–

Lãi đơn và lãi gộp
Lãi suất tỷ lệ và lãi suất tương đương
Chuỗi/(dãy) niên kim
Bài tập cuối chương

Những khái niệm cơ bản
 Giá

trị
 Lãi suất
 Tính lãi
–
–

Lãi đơn
Lãi gộp

Giá trị
 Khái
–
–

Thuộc tính của hàng hoá
Lượng hao phí lao động xã hội cần thiết để sản
xuất ra một hàng hoá

 Các
–
–
–

niệm

cặp khái niệm về giá trị

Giá trị sổ sách và giá trị thị trường
Giá trị thị trường và giá trị lý thuyết
…

Câu hỏi: Diễn đạt như thế nào
đúng hơn?
Giá

trị của tiền theo thời gian
Giá trị thời gian của tiền
→ Một đồng hôm nay có giá trị
hơn một đồng ngày mai
(tổng quát: một đồng hôm nay có
giá trị khác một đồng ngày mai)

Tại sao một đồng hôm nay có giá
trị hơn một đồng ngày mai?
 Lạm

phát làm giảm sức mua của tiền tệ
 Rủi ro → ngắn hạn chắc chắn hơn dài hạn
→ hôm nay hơn là ngày mai
 Cơ hội đầu tư cho phép một đồng ngày hôm
nay có thể được sinh lời vào ngày mai

Lãi suất
 Tỷ

lệ (phần trăm, hoặc không nhất thiết)
 Giữa tiền lãi với số vốn đầu tư ban đầu
 Sau một đơn vị thời gian

Tính lãi
 Lãi
–
–

Lãi được thanh toán 1 lần, vào cuối thời gian đầu tư
Trong thời gian đầu tư, không có sự gộp lãi

 Lãi
–
–
–

đơn

gộp

Thời gian đầu tư gồm nhiều thời kỳ
Sau mỗi thời kỳ, lãi nhập gốc để sinh lãi cho thời kỳ
tiếp theo
khái niệm: thời kỳ tư bản hoá

CHƯƠNG TRÌNH
1.
2.
3.
4.

Lãi đơn và lãi gộp
Lãi suất tỷ lệ và lãi suất tương đương
Chuỗi/(dãy) niên kim
Bài tập cuối chương

1. LÃI ĐƠN VÀ LÃI GỘP
 LÃI
–
–

Tính lãi
Chiết khấu

 LÃI
–
–

ĐƠN

GỘP

Tính lãi
Chiết khấu

LÃI ĐƠN
 Tính
–
–
–
–
–

 Ví

lãi

Số vốn ban đầu: PV
Thời gian đầu tư: a năm
Lãi suất năm: r
Số tiền lãi I = PV × a × r
Tổng số tiền thu được FV = PV + I = PV (1 + a × r)

dụ: Trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng, trả
lãi đơn, lãi suất 10%, kỳ hạn 3 năm. Lãi?

Ví dụ: Bài 1 (ôn tập cuối chương)
Khách hàng gửi tiết kiệm 1 triệu VND, lãi
suất 12%/năm, lĩnh lãi hàng năm. Ông ta sẽ
có bao nhiêu tiền:
a)
b)
c)

Sau 2 năm
Sau 27 tháng
Sau 500 ngày (năm 365 ngày)

Ví dụ:
Bài 1 – theo cách hiểu không gộp lãi
a. Lãi đơn sau 2 năm
I = 1.000.000 × 2 năm × 12%/năm = 240.000đ
Tổng số tiền thu được sau 2 năm 1.240.000đ
b. Lãi đơn sau 27 tháng (2 năm 3 tháng)
I = 1.000.000 × 2,25 năm × 12%/năm = 270.000đ
Tổng số tiền thu được sau 2 năm 1.270.000đ
c. Lãi đơn sau 500 ngày
I = 1.000.000 ...
GIÁ TRỊ CỦA TIỀN THEO THỜI GIAN
Phan Thị Hạnh, MSc
Khoa Ngân hàng Tài chính
Đại học Kinh tế Quốc dân
Giá trị của tiền theo thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giá trị của tiền theo thời gian - Người đăng: huy-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Giá trị của tiền theo thời gian 9 10 186