Ktl-icon-tai-lieu

giải bài tập địa lí 9

Được đăng lên bởi adensipetman
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biªn so¹n : GV- Ph¹m v¨n Thµnh
– Trêng THCS Ph¹m Huy Th«ng - ¢n Thi – Hng Yªn ……………………*****……………………

Híng dÉn tr¶ lêi c¸c c©u
hái vµ bµi tËp
S¸ch gi¸o khoa , vë bµi tËp
vµ TËp b¶n ®å
§Þa Lý 9

N¨m häc 2009-2010

PhÇn : §Þa LÝ D©n c

Bµi 1: Céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam
A. C©u hái vµ bµi tËp S¸ch gi¸o khoa:
I/ C©u hái trong bµi häc:

C©u 1: H·y kÓ tªn mét sè s¶n phÈm thñ c«ng tiªu biÓu cña c¸c d©n téc Ýt ngêi mµ em biÕt?
S¶n phÈm thñ c«ng tiªu biÓu
D©n téc
1. Se lanh dÖt v¶i
M«ng – T©y B¾c.
2. Gèm Bµu Tróc
Ch¨m – Ninh ThuËn.
3. Gèm Nam Quy.
Kh¬ -me – An Giang.
4. Kim hoµn
Chu-ru.
5. Rîu San Lïng
M«ng ( Lµo Cai).
6. DÖt v¶i vµ thªu thæ cÈm
Th¸i ( S¬n La, §iÖn Biªn, Hoµ
7. RÌn
B×nh).
8. NghÒ méc x©y dùng nhµ sµn,
M«ng ( T©y B¾c, §ong B¾c )
nhµ r«ng–
Dao, Tµy, £-®ª, X¬-®¨ng–
9. S¨n b¾t thuÇn dìng voi
Bu«n-®«n ( §¨k-l¨k )
10. ChÕ t¸c nh¹c cô d©n téc : S¸o, M«ng
KhÌn

C©u 2: Dùa vµo vèn hiÓu biÕt, h·y cho biÕt d©n téc ViÖt( Kinh) ph©n bè chñ yÕu ë ®©u?
- Ph©n bè réng kh¾p trong c¶ níc.
- TËp trung h¬n ë c¸c vïng ®ång b»ng, trung du vµ duyªn h¶i?
C©u 3: Dùa vµo vèn hiÓu biÕt, h·y cho biÕt c¸c d©n téc Ýt ngêi ph©n bè chñ yÕu ë ®©u?
- MiÒn nói vµ trung du, ®©y lµ vïng thîng nguån cña c¸c dßng s«ng.
II/ C©u hái vµ bµi tËp:
C©u 1: Níc ta cã bao nhiªu d©n téc? Nh÷ng nÐt v¨n ho¸ riªng cña c¸c d©n téc thÓ hiÖn ë nh÷ng
mÆt nµo? Cho vÝ dô ?
- Níc ta cã 54 d©n téc.
- §îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau :
+ Trong ng«n ng÷: Níc ta cã 8 nhãm ng«n ng÷ trong 5 nhãm ng÷ hÖ chÝnh lµ: ng÷ hÖ
Nam ¸, M«ng –Dao, Th¸i-Ka §ai, Nam §¶o, H¸n -T¹ng.
VÝ dô: Nhóm Việt - Mường: có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
Nhóm Tày – Thái: có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
Nhóm Môn-Khmer :có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu,
Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ- đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun,
Xơ-đăng, Xtiêng.
Nhóm Mông – Dao: có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
Nhóm Kađai: có 4 dân tộc là: Cờ lao, La chí, La ha, Pu péo.
Nhóm Nam đảo: có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
Nhóm Hán :có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
Nhóm Tạng: có 6 dân tộc là: Cống, Hà Nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.

STT
1

2

3

4

+ Trang phôc: VÝ dô:
D©n
§Æc ®iÓm trang phôc
téc
- Nam: §Ó tãc dµi, bói tãc, ë trÇn , ®ãng khè.
- N÷: G¸i cha chång bói tãc bªn tr¸i, khi lÊy chång tãc
Bru- bói ®Ønh ®Çu. ¸o xÎ ngùc mµu chµm ®en vµ hµng kim lo¹i
V©n
b¹c trßn ®Ýnh ë mÐp cæ vµ hai bªn nÑp ¸o.V¸y trang trÝ
KiÒu theo c¸c m¶ng lín tro...
Biªn so¹n : GV- Ph¹m v¨n Thµnh
Trêng THCS Ph¹m Huy Th«ng - ¢n Thi – Hng Yªn -
*****
Híng dÉn tr¶ lêi c¸c c©u
hái vµ bµi tËp
S¸ch gi¸o khoa , vë bµi tËp
vµ TËp b¶n ®å
§Þa Lý 9
N¨m häc 2009-2010
PhÇn : §Þa LÝ D©n c
Bµi 1: Céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam
A. C©u hái vµ bµi tËp S¸ch gi¸o khoa:
I/ C©u hái trong bµi häc:
C©u 1: H·y kÓ tªn mét sè s¶n phÈm thñ c«ng tiªu biÓu cña c¸c d©n téc Ýt ngêi mµ em biÕt?
S¶n phÈm thñ c«ng tiªu biÓu D©n téc
1. Se lanh dÖt v¶i
2. Gèm Bµu Tróc
3. Gèm Nam Quy.
4. Kim hoµn
5. Rîu San Lïng
6. DÖt v¶i vµ thªu thæ cÈm
7. RÌn
8. NghÒ méc x©y dùng nhµ sµn,
nhµ r«ng–
9. S¨n b¾t thuÇn dìng voi
10. ChÕ t¸c nh¹c cô d©n téc : S¸o,
KhÌn
M«ng – T©y B¾c.
Ch¨m – Ninh ThuËn.
Kh¬ -me – An Giang.
Chu-ru.
M«ng ( Lµo Cai).
Th¸i ( S¬n La, §iÖn Biªn, Hoµ
B×nh).
M«ng ( T©y B¾c, §ong B¾c )
Dao, Tµy, £-®ª, X¬-®¨ng–
Bu«n-®«n ( §¨k-l¨k )
M«ng
giải bài tập địa lí 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải bài tập địa lí 9 - Người đăng: adensipetman
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
giải bài tập địa lí 9 9 10 34