Ktl-icon-tai-lieu

giải bài tập sóng ánh sáng

Được đăng lên bởi hihihuhuvip-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6737 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
Một thấu kính hội tụ mỏng, có 2 mặt cầu giống nhau bán kính 20cm. Chiết suất của thấu kính
đối với ánh sáng đỏ là n đ = 1,50; đối với ánh sáng tím là n t = 1,54. Khoảng cách giữa tiêu
điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím:
Chọn câu trả lời đúng:

A: 1,842 cm
B: 1,96 cm
C: 1,50 cm
D: 1,481 cm
Xem lời giải, click vào đây
Ta có: Có
=> fđ = 20 cm; ft = 5/27 m => fđ - ft = 0,01481 m = 1,481 cm.

2
Một thấu kính mỏng hội tụ bằng thủy tinh có chiết suất đối với tia đỏ là n đ = 1,5145, đối với
tia tím là nt = 1,5318. Tỉ số giữa tiêu cự của thấu đối với tia đỏ và tiêu cự đối với tia tím là:
Chọn câu trả lời đúng:

A: 1,1057
B: 1,2809
C: 1,0597
D: 1,0336
Xem lời giải, click vào đây
Ta có: Có
=>

3
Ánh sáng lam có bước sóng trong chân không và trong nước lần lượt là 0,4861μm và
0,3635μm. Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là:
Chọn câu trả lời đúng:

A: 1,3725
B: 1,3335
C: 1,3301
D: 1,3373
Xem lời giải, click vào đây
Có: Có

.

Với λ' là bước sóng của ánh sáng lam trong nước, λ là bước sóng của ánh sáng lam trong chân không =>
n = 1,3373

4
Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe 1 mm, màn
quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe 2 m. Chiếu sáng hai khe
bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,400 μm ≤ λ ≤ 0,750 μm. Bước sóng lớn nhất của các
bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là
Chọn câu trả lời đúng:

A: 0,735 μm
B: 0,705 μm
C: 0,685 μm
D: 0,635 μm
Xem lời giải, click vào đây
Có: i =
Vân tối tại vị trí x = 12 mm => x = (k + )I => λ =

μm

Từ điều kiện bước sóng, ta được: 7,5 ≤ k ≤ 14,5. Bước sóng lớn nhất ứng với k nhỏ nhất: k = 8 => λ

5
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe sáng là
1,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,2m, bước sóng ánh sáng là 0,5 μm.
Xét hai điểm M và N (ở cùng phía đối với O) có toạ độ lần lượt là x M = 4 mm và xN = 9 mm.
Trong khoảng giữa M và N (không tính M,N) có:
Chọn câu trả lời đúng:

A: 11 vân sáng
B: 10 vân sáng
C: Một giá trị khác
D: 9 vân sáng
Xem lời giải, click vào đây
Có
=> OM = 4 mm = 8i; ON = 9mm = 18i

Từ 8i đến 18i có 11 vân sáng nếu tính cả M và N.
Nếu không tính M, N, trong khoảng giữa M và N có 9 vân sáng.

6
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, a = 1,5mm; D = 2m, hai khe được chiếu sáng
đồng thời hai bức xạ λ1 = 0,5μm và λ2 = 0,6μm. Vị trí 2 vân sáng của hai...
1
Một thấu kính hội tụ mỏng, có 2 mặt cầu giống nhau bán kính 20cm. Chiết suất của thấu kính
đối với ánh sáng đỏ là n
đ
= 1,50; đối với ánh sáng tím là n
t
= 1,54. Khoảng cách giữa tiêu
điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím:
Chọn câu trả lời đúng:
A: 1,842 cm
B: 1,96 cm
C: 1,50 cm
D: 1,481 cm
Xem lời giải, click vào đây
Ta có: Có
=> f
đ
= 20 cm; f
t
= 5/27 m => f
đ
- f
t
= 0,01481 m = 1,481 cm.
2
Một thấu kính mỏng hội tụ bằng thủy tinh có chiết suất đối với tia đỏ là n
đ
= 1,5145, đối với
tia tím là n
t
= 1,5318. Tỉ số giữa tiêu cự của thấu đối với tia đỏ và tiêu cự đối với tia tím là:
Chọn câu trả lời đúng:
A: 1,1057
B: 1,2809
C: 1,0597
D: 1,0336
Xem lời giải, click vào đây
Ta có: Có
=>
3
Ánh sáng lam có bước sóng trong chân không và trong nước lần lượt là 0,4861μm và
0,3635μm. Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là:
Chọn câu trả lời đúng:
giải bài tập sóng ánh sáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải bài tập sóng ánh sáng - Người đăng: hihihuhuvip-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
giải bài tập sóng ánh sáng 9 10 601