Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

Được đăng lên bởi nguyentientuan161090
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2

Email: caotua5lg3@gmail.com

Website: 

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2
( Lưu ý: Tài liệu chưa được thẩm định nên vẫn còn những chỗ chưa chính xác hoàn toàn)

PHẦN I: ĐIỆN TỪ HỌC
Chương I: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN – VẬT DẪN TRONG TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN
1. Lý thuyết.
1.1 Sự nhiễm điện của các vật
+ Nhiễm điện do cọ xát: hai vật không nhiễm điện khi cọ xát với nhau thì có thể làm
chúng nhiễm điện trái dấu nhau.
+ Nhiễm điện do tiếp xúc: cho thanh kim loại không nhiễm điện chạm vào quả cầu đã
nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện cùng dấu với điện tích của quả cầu. Đưa thanh kim loại
ra xa quả cầu thì thanh kim loại vẫn còn nhiễm điện.
+ Nhiễm điện do hưởng ứng: đưa thanh kim loại không nhiễm điện đến gần quả cầu
nhiễm điện nhưng không chạm vào quả cầu, thì hai đầu thanh kim loại sẽ nhiễm điện. Đầu gần
quả cầu hơn nhiễm điện trái dấu với điện tích của quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng dấu với
điện tích của quả cầu. Đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim loại trở về trạng thái không
nhiễm điện như lúc đầu.
Giải thích hiện tượng nhiễm điện:
- Do cọ xát hay tiếp xúc mà các electron di chuyển từ vật này sang vật kia.
- Do hưởng ứng mà các electron tự do sẽ di chuyển về một phía của vật (thực chất đây là sự
phân bố lại các electron tự do trong vật) làm cho phía dư electron tích điện âm và phía ngược lại thiếu
electron nên tích điện dương.
1.2 So sánh sự giống nhau và khác nhau:
 Giống nhau:
 Tỷ lệ với bình phương khoảng cách.
 Tỷ lệ thuận với tích độ lớn.
 Đều có hằng số tỷ lệ.
 Khác nhau:
Định luật Coulomb
Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton
 Vừa là lực đẩy vừa là lực hút tùy
 Là lực hút.
vào dấu của điện tích.
 Tỷ lệ với độ lớn của điện tích.
 Tỉ lệ với tích độ lớn khối lượng của hai
vật.
 Hằng số tỷ lệ là:
 Hằng số tỷ lệ là:
 N .m2 
k  9.109  2 
 N 2 .m2 
 C 
G  6,67.1011 
2 
 kg 
 Phụ thuộc vào sự có mặt của vật
khác và môi trường giữa hai vật.
 Không phụ thuộc vào sự có mặt của vật
khác và môi trường giữa hai vật.
1.3 Định luật Culông.

Biên soạn: Cao Văn Tú

Page 1

Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2 Email: caotua5lg3@gmail.com Website: 
+ Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên tỉ lệ thuận với tích các độ lớn của
hai điện tích đó và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
|qq |
Nm2
F = k. 1 22 ; k = 9.109
;  là hằng số điện môi của môi trường; trong chân không (hay gần
C2
 .r
đúng là tr...
HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2 Email: caotua5lg3@gmail.com Website: www.caotu28.blogspot.com
Page 1
Biên soạn: Cao Văn Tú
Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên
HƯỚNG DN GIẢI BÀI TP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2
( Lưu ý: Tài liệu chưa được thẩm định nên vẫn còn những ch chưa chính xác hoàn toàn)
PHẦN I: ĐIỆN T HC
Chương I: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN VT DN TRONG TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN
1. Lý thuyết.
1.1 S nhiễm điện của các vật
+ Nhiễm điện do c xát: hai vật không nhiễm điện khi c xát với nhau thì thể làm
chúng nhiễm điện trái dấu nhau.
+ Nhim điện do tiếp xúc: cho thanh kim loại không nhiễm điện chạm vào quả cầu đã
nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện cùng du với điện tích của qu cầu. Đưa thanh kim loại
ra xa qu cầu thì thanh kim loại vẫn còn nhiễm điện.
+ Nhiễm điện do hưởng ứng: đưa thanh kim loại không nhiễm điện đến gn qu cu
nhiễm điện nhưng không chạm vào quả cầu, thì hai đầu thanh kim loi s nhiễm điện. Đầu gn
qu cầu hơn nhiễm điện trái du với điện ch của qu cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng du vi
điện tích của qu cầu. Đưa thanh kim loại ra xa qu cầu thì thanh kim loi tr v trạng thái không
nhiễm điện như lúc đầu.
Giải thích hiện tượng nhiễm điện:
- Do c xát hay tiếp xúc mà các electron di chuyển t vật này sang vật kia.
- Do hưởng ứng các electron tự do s di chuyn v một phía của vt (thc chất đây s
phân bố lại các electron tự do trong vật) làm cho phía electron tích điện âm và phía ngược li thiếu
electron nên tích điện dương.
1.2 So sánh sự giống nhau và khác nhau:
Ging nhau:
T l với bình phương khoảng cách.
T l thun với tích độ ln.
Đều có hằng s t l.
Khác nhau:
Định lut Coulomb
Định lut vn vt hp dn ca Newton
Vừa là lực đẩy vừa là lực hút tùy
vào dấu của điện tích.
T l với độ ln của điện tích.
Hng s t l là:
2
9
2
.
9.10
Nm
k
C



Ph thuộc vào sự có mặt ca vt
khác và môi trường gia hai vt.
Là lực hút.
T l với tích độ ln khối lượng ca hai
vt.
Hng s t l là:
22
11
2
.
6,67.10
Nm
G
kg



Không phụ thuộc vào sự có mặt ca vt
khác và môi trường gia hai vt.
1.3 Định luật Culông.
GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 - Người đăng: nguyentientuan161090
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 9 10 28