Ktl-icon-tai-lieu

giải bt cân bằng thông qua bài toán bdt biến phân

Được đăng lên bởi trinhnc89
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HUỲNH TÔN GIANG TUYÊN

PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA GIẢI
BÀI TOÁN CÂN BẰNG THÔNG QUA
BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN

Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
Mã số: 60 46 40

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

ĐÀ NẴNG, 2011

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG QUANG TUYẾN

Phản biện 1: TS. Lê Hải Trung
Phản biện 2: GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc
sĩ Khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 5 năm 2011.

* Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

1

Mở đầu
1. Lí do chọn đề tài
Bất đẳng thức nói chung và bất đẳng thức biến phân nói riêng
có vai trò quan trọng trong toán học, đặc biệt là trong toán tối ưu.
Những nghiên cứu đầu tiên về bất đẳng thức biến phân đều liên quan
tới việc giải các bài toán biến phân, bài toán điều khiển tối ưu và các
bài toán biên có dạng của phương trình đạo hàm riêng.
Năm 1979 Michael J. Smith đưa ra bài toán cân bằng mạng giao
thông và năm 1980 Defermos chỉ ra rằng: Điểm cân bằng của bài
toán này là nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân. Từ đó bài
toán bất đẳng thức biến phân được phát triển và trở thành công cụ
hữu hiệu để nghiên cứu và giải các bài toán cân bằng trong kinh tế,
vận tải, lý thuyết trò chơi và nhiều bài toán khác.
Gần đây, bài toán bất đẳng thức biến phân, sự tồn tại và duy
nhất nghiệm và ứng dụng của bất đẳng thức biến phân giải các bài
toán cân bằng, cũng là một đề tài được nhiều người quan tâm nghiên
cứu vì vai trò của nó trong lý thuyết toán học và trong các ứng dụng
thực tế.
Bởi những lý do trên mà tôi chọn đề tài: Phương pháp tối ưu
hóa giải bài toán cân bằng thông qua bất đẳng thức biến phân.
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu, nghiên cứu một số mô hình cân bằng, bất đẳng thức
biến phân, sự tồn tại và duy nhất nghiệm, phương pháp giải cơ bản

2

và ứng dụng của bất đẳng thức biến phân trong giải bài toán cân
bằng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chúng ta xem xét một số lý thuyết về Bất đẳng thức biến phân,
và một số bài toán tiêu biểu áp dụng bất đẳng thức biến phân như
mô hình cân bằng kinh tế Cassel - Wald, mô hình thị trường cạnh
tranh không hoàn hảo, mô hình cân bằng mạng và cân bằng di trú.
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu các tài liệu từ giáo viên hướng dẫn. Tìm tòi, thu thập
tài liệu, sách từ thư viện, Internet ... từ đó khảo cứu, sắp xếp hình
thành nội dung đề ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
HUỲNH TÔN GIANG TUYÊN
PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU A GIẢI
BÀI TOÁN CÂN BẰNG THÔNG QUA
BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN
Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN CẤP
số: 60 46 40
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC
ĐÀ NẴNG, 2011
giải bt cân bằng thông qua bài toán bdt biến phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải bt cân bằng thông qua bài toán bdt biến phân - Người đăng: trinhnc89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
giải bt cân bằng thông qua bài toán bdt biến phân 9 10 996