Ktl-icon-tai-lieu

giải các phương trình vô tỷ

Được đăng lên bởi thaibacly1945
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶I ph¬ng tr×nh v« tØ
1.Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸
VÝ dô 1: Gi¶i ph¬ng tr×nh. 3x 2  6 x  7  5 x 2  10 x  14 = 4 – 2x – x2
Gi¶i:
VÕ tr¸i :
2
2
3  x  1  4 + 5  x  1  9  4  9 = 5
VÕ ph¶i : 4 – 2x –x2 = 5 – (x+1)2 ≤ 5.
VËy pt cã nghiÖm khi: vÕ tr¸i = vÕ ph¶i = 5.
x+ 1 = 0  x = -1.
VÝ dô 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh. 3 x  2  x  1  3
Gi¶i :
+ §iÒu kiÖn : x≥ -1
Ta thÊy x = 3 nghiÖm ®óng ph¬ng tr×nh.
Víi x > 3 th× 3 x  2 > 1 ; x  1 >2 nªn vÕ tr¸i cña ph¬ng tr×nh lín h¬n 3.
Víi -1 ≤ x < 3 th× 3 x  2 < 1 ; x  1 < 2 nªn vÕ tr¸i cña ph¬ng tr×nh nhá h¬n
3.
VËy x = 3 lµ nghiÖm duy nhÊt.
VÝ dô 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh: 3  4x + 4 x  1 =-16x2-8x+1 (1)
Gi¶i
§K:  1  x  3 (*)


Ta cã

4

4

3  4x  4x  1



2

 3  4 x  2 (3  4 x)(1  4 x)  1  4 x

 4  2 (3  4 x)(1  4 x)  4
 3  4 x  1  4 x 2 (2)
L¹i cã : -16x2-8x+1=2-(4x+1)2 2 (3)
Tõ (2) vµ (3) ta cã:

 3  4x  1  4x 2  3  4 x  2 (3  4 x)(1  4 x)  1  4 x 4

(1)   2
  16x  8x 1 2 16 x 2  8x  1 0
 (3  4 x)(1  4 x) 0

 1
x 
 4

 3
 x 4


1
   x 
4


1
 x 
4


VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm lµ
LuyÖn tËp
Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau:
1)  4 x  1  4 x 2  8 x  3  4 x 2  4 x
2) x 2  2 x  5  x  1 2

 x 

x 

1
4

1
4

(tho¶ m·n(*))

2. Ph¬ng ph¸p ®Æt Èn phô
VD1:Gi¶i phu¬ng tr×nh:
1 x 

8 x 

Gi¶i
C1: §K:  1  x 8
§Æt t  1  x 

(1  x )(8  x) 3

8 x

(®k t 0 )

2

 t 1  x  8  x  2 (1  x)(8  x )



(1  x )(8  x ) 

t2  9
2
t2  9
3
2
 t 2  2t  15 0

Khi ®ã ph¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh:

t

t   5
 
t 3

Víi t=3, ta cã:

1  x  8  x 3
 1  x  8  x  2 (1  x )(8  x ) 9


(1  x)(8  x) 0

 x  1
 
 x 8

(tho¶ m·n (*))

VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm lµ:x1=-1 vµ x2=8
C2: §K:  1  x 8

 u  1  x

 v  8  x
 u 2 1  x
 2
u
 v 8  x

§Æt

( u , v 0 )

2

 v 2 9

Ta cã hÖ ph¬ng tr×nh:

 uv 0

 u  v 3


 uv 20

 u  v  7

 u 2  v 2 9
 (u  v) 2  2uv 9


 u  v  uv 3  2(u  v)  uv 6

  6  uv  2
 uv 0
 uv(uv  20) 0  
  2uv 9



 uv 20
  2 

6  uv   
6  uv
6  uv


 u  v  2
u

v

u

v



2
2

(lo¹i)

 u  v 3
 u 0
Víi 
ta cã: 
hoÆc
 uv 0
 v 3
 u 3 1  x 9
+) 
 x 8

 v 0  8  x  0
 u 0 1  x 0
+): 
  x 1

 v 3  8  x 9

 u 3

 v 0

VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm: x1=1 vµ x2=8
VD 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh
( 4 x  1) x 2  1 2 x 2  ...
Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶I ph¬ng tr×nh v« tØ
1.Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸
VÝ dô 1: Gi¶i ph¬ng tr×nh.
2 2
3 6 7 5 10 14x x x x
= 4 – 2x – x
2
Gi¶i:
VÕ tr¸i :
2
3 1 4x
+
2
5 1 9 4 9x
= 5
VÕ ph¶i : 4 – 2x –x
2
= 5 – (x+1)
2
5.
VËy pt cã nghiÖm khi: vÕ tr¸i = vÕ ph¶i = 5.
x+ 1 = 0 x = -1.
VÝ dô 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh.
3
2 1 3x x
Gi¶i :
+ §iÒu kiÖn : x -1
Ta thÊy x = 3 nghiÖm ®óng ph¬ng tr×nh.
Víi x > 3 th×
3
2x
> 1 ;
1x
>2 nªn vÕ tr¸i cña ph¬ng tr×nh lín h¬n 3.
Víi -1 x < 3 th×
3
2x
< 1 ;
1x
< 2 nªn vÕ tr¸i cña ph¬ng tr×nh nhá h¬n
3.
VËy x = 3 lµ nghiÖm duy nhÊt.
VÝ dô 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh:
3 4x
+
14 x
=-16x
2
-8x+1 (1)
Gi¶i
§K:
(*)
Ta
2
3 4 4 1 3 4 2 (3 4 )(1 4 ) 1 4
4 2 (3 4 )(1 4 ) 4
x x x x x x
x x
24143 xx
(2)
L¹i cã : -16x
2
-8x+1=2-(4x+1)
2
2 (3)
Tõ (2) vµ (3) ta cã:
21816
24143
)1(
2
xx
xx
01816
441)41)(43(243
2
xx
xxxx
4
1
0)41)(43(
x
xx
4
1
4
1
4
3
x
x
x
4
1
x
(tho¶ m·n(*))
VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm lµ
4
1
x
LuyÖn tËp
Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau:
1)
xxxxx 4438414
22
2)
2152
2
xxx
giải các phương trình vô tỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải các phương trình vô tỷ - Người đăng: thaibacly1945
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giải các phương trình vô tỷ 9 10 900