Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết đề hóa Cao đẳng năm 2010

Được đăng lên bởi nhu-hoang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 05 trang)

Mã đề : 516

ThÇy gi¸o: mai tiÕn dòng. Thpt hËu léc 2
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr =
52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH 3 đến dư
vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm.
Chất X là
A. FeO
B. Fe
C. CuO
D. Cu
Giải: Dung dịch Y tạo phức với NH 3  dung dịch Y là muối của Cu. X tác dụng được với HCl
nên X là CuO
Câu 2 : Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO 3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay
hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là
A. NO2
B. N2O
C. NO
D. N2

Giải: nMg  0,28; nMgO  0,02
Nhận thấy: m Mg(NO3)2 = 44,4 gam < 46 gam  Trong muối khan gồm Mg(NO3)2 và NH4NO3
 n NH4NO3 =

46  44,4
= 0,02 mol
80

Áp dụng bảo toàn electron:  nMg.2 = nNH4NO3.8 + nX. Số e trao đổi
 0,28.2 = 0,02.8 + 0,04. Số e trao đổi  Số e trao đổi = 10 (N2)
Câu 3 : Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al 2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít
khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH 3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết
lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là
A. 0,672
B. 0,224
C. 0,448
D. 1,344
Giải: nAl2O3 = 0,02 mol 
 nAl = 0,04 – 2.

n

Al

= 0,04 mol  nO (oxit) =

1,56  0,04.27
= 0,03 mol
16

0,03
= 0,02 mol  nAl .3 = nH2.2  nH2 = 0,03 mol  VH2 = 0,672 lít
3

Câu 4 : Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X
phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, t0), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là
A. glucozơ, saccarozơ
B. glucozơ, sobitol
C. glucozơ, fructozơ
D. glucozơ, etanol
 H / Ni
H O / H
...


(Đthi có 05 trang)

!"#$%&'
Thời gian m bài: 90 phút, kng kể thời gian phát đề
ThÇy gi¸o: mai tiÕn dòng. Thpt hËu léc 2
()*+*%,-'%
&./012%
 !"
#$%#$&%#$'%(#$)%!#&*%+#&'%,-#&.%/#*&%-#*010%2#*3%!#'4%5#
0&%6#0)%#)'%7#)0%85#94%,#$49%8!#$*.
3456789:;<=)*>;<=?@;<=:A
<=:5;<=>?@AAB-CDAABEFFAAB
*
AC
GAABE1!HI:J !I!1K!L !!1CDAABMGI!NM
:<-G
,6( 86 3= O
'B' =C1D;%*E0F%G;HI'
J
1=C1D;%KLM=&';N2=3O*/;1PC?QR;HI'K
+OKL=
<=PD=QM)1.&!M+G419!M+("AR@-CDACAAB(
*
/!"=>?I>5!GG1CD4193)-SMTS<GAABEUGM!
VAABECD')!MM!2S<-G
,(
&
8
&
( ( 3
'B' 
41&9% 414&
Mg MgO
n n
%S*%TU M
C9JA
V::):C2MW:XC2MY0CM=&'Z%2C[MC9
J
A
HL
:

J

:J
V
94
'1''')
V)M0K
F1PC.B0*0L\K\;*Y0 
C
3V
:J
3]^
O
3&\*Y20?_'
)]3V)3]^):3&\*Y20?_'&\*Y20?_'V9
A
<=J$10)!MPD=QM,-G,-
&
(
*
=>?@AAB-AC1CDW-S
S
&
GAAB<XFFAAB
*
ACGAAB<CD !1-Y
-CD !1-CDZ[CD&14'!M:5;\"5B !W-G
3)X` 841&&' 41''9 O$1*''
'B' 
KJ
V)M0K
K
V):M0K
90a'*AV
$)
&.4'140)1$
V)JM0K

K
V):b3
*
4*14
V)M0K
K
3JV

3

V)JM0K

V)X`K,*
<=:]=^GGT5AAB!IZV-_1CD:`V<<
=>?@S
&
Ia"1
4
1CD:`VE":<1E-H-CD-G
,-bV1K!!5bV 3CK=;0cd)-0.'*0K
-bV1c5bV O-bV1!-
'B' '%.e*
HOH d
&
K=;0cd
NiH d
&
0.'*0K
<=f$)1'!MPD=<QM&!I!I--GQe=!=>?GG
@&44M-AAB!($+G2($+CDAABEZfAABE1CD*$1$
!MPD=:5;!Z? !&!I5<-G
,
&
'
(
&
G
*
'
(
&
3
:
HL
J
X

*
'
(
&
G
'
)
(
&
O
*
)
(
&
G
'
9
(
&
+_g0$)5!$d9
g?h fX
Giải chi tiết đề hóa Cao đẳng năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết đề hóa Cao đẳng năm 2010 - Người đăng: nhu-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giải chi tiết đề hóa Cao đẳng năm 2010 9 10 495