Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết đề Hóa Khối B năm 2010

Được đăng lên bởi Mỹ Duyên Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giải của ThS. Hoàng Thị Thuỳ Dương – ĐH Đồng Tháp

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
MÔN HOÁ HỌC – Khối B (Mã đề 174)
PHẦN CHUNG:

Giải: Đề thi cho 6C => Loại B, D. Thuỷ phân tạo 2 ancol có SNT(C) gấp đôi => Đáp án A

Giải: Quy đổi hỗn hợp Y gồm kim loại M và O2. Ta có:
nHNO3 môi trường (tạo muối) = nM(cho) = nO2 (nhận) + nHNO3 (nhận) = (2,71 – 2,23)/8 + 3.0,03 = 0,15mol
 nHNO3 (pứ) = nHNO3 (môi trường) + nHNO3 (oxi hoá) = 0,15 + nNO = 0,18mol. => Đáp án D

Giải: Axit palmitic, stearic có CTTQ CnH2nO2. Còn axit linoleic (kí hiệu A) có CTTQ CnH2n-4O2.
=> Đốt X sự chênh lệch số mol H2O và CO2 do axit linoleic gây ra.
Ta dễ thấy: nCO2 – nH2O = 2nA => nA= 0,015 => Đáp án A

Giải: Dễ dàng chọn đáp án là B (Do HCl và H2S đều pứ với Pb(NO3)2, AgNO3, NaOH. Nhưng H 2S
không pứ với NaHS)

Giải: Dễ dàng thấy đáp án là C. (Cr + HCl chỉ tạo CrCl2 – Số oxi hoá +2)

Giải: X, Y là chất rắn => Muối hoặc amino axit.
X + NaOH tạo khí => X là muối (loại C, D)
Y có pứ trùng ngưng => Y là amino axit (loại A) => Đáp án B

Bài giải của ThS. Hoàng Thị Thuỳ Dương – ĐH Đồng Tháp

Giải: Số mol CO khác SO2 => Loại Cr2O3 (Do số oxi hoá Cr không đổi, CO và SO2 đều trao đổi 2e)
Ta thấy Fe, Cr đều pứ với H2SO4 đặc tạo muối số oxi hoá +3)
Xét trường hợp MO => nM = nCO = 0,8mol => nSO2 = 3/2nM = 0,12mol > 0,9mol (loại)
Vậy đáp án là C.

Giải: Ba(HCO3)2 tạo kết tủa với NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4 => Vậy đáp án là D.

Giải: Axit amin đó có công thức là CnH2n+1NO2 (A)=> Y là: C3nH6n– 1N3O4 (Vì Y = 3A – 2H2O)
Đốt 0,1mol Y => Ta có: mCO2 + mH2O = 3n.0,1.44 + (6n – 1).0,05.18 = 54,9 => n = 3.
Vậy X là C6H14N2O3 (Vì X = 2A – H2O). Đốt cháy 0,2 mol X => nCO2 = 1,2mol. Vậy mCaCO3 = 120 gam.

Giải: X, Y đơn chức => nZ = (11,5-8,2)/(23 – 1) = 0,15mol => MZ = 8,2/0,15 = 54,667
Z tác dụng được với AgNO3 => Z có HCOOH – đây chính là Y vì M = 46 < M Z < MX)
Ta có nY = 1/2nAg = 0,1mol => %Y = 0,1.46/8,2.100% = 56,10% => %X = 43,90% => Vậy đáp án là B.

Giải: Quá dễ rồi => Chọn đáp án là B.

Giải M có tổng số hạt p,n,e là 79 + 3 = 82 => Dễ tính được ZM = 26 => Đáp án B.

Giải: Số nguyên tử C trung bình = nCO2/nX = 1,5 => Ankan là CH4 và anken là CnH2n.
Theo quy tắc đường chéo về KLPT (M) và số nguyên tử C (n) ta có:
(14n – 22,5)/(22,5 – 16) = (n – 1,5)/(1,5 – 1) <=> n = 3 => Đáp án C.

Bài giải của ThS. Hoàng Thị Thuỳ Dương – ĐH Đồng Tháp

Giải: Dễ dàng chọn được Đáp án B.

Giải: Chú ý câu đều tác dụng với H2 => Chọn Đáp án A.

Giải: Độ dinh dưỡng của lân được tính theo hà...
Bài giải của ThS. Hoàng Thị Thuỳ Dương – ĐH Đồng Tháp
GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
MÔN HOÁ HỌC – Khối B (Mã đề 174)
PHẦN CHUNG:
Giải: Đề thi cho 6C => Loại B, D. Thuỷ phân tạo 2 ancol có SNT(C) gấp đôi => Đáp án A
Giải: Quy đổi hỗn hợp Y gồm kim loại M và O2. Ta có:
n
HNO3 môi trường (tạo muối)
= n
M(cho)
= n
O2 (nhận)
+ n
HNO3 (nhận)
= (2,71 – 2,23)/8 + 3.0,03 = 0,15mol
n
HNO3 (pứ)
= n
HNO3 (môi trường)
+ n
HNO3 (oxi hoá)
= 0,15 + n
NO
= 0,18mol. => Đáp án D
Giải: Axit palmitic, stearic có CTTQ C
n
H
2n
O
2
. Còn axit linoleic (kí hiệu A) có CTTQ C
n
H
2n-4
O
2
.
=> Đốt X sự chênh lệch số mol H
2
O và CO
2
do axit linoleic gây ra.
Ta dễ thấy: n
CO2
– n
H2O
= 2n
A
=> n
A
= 0,015 => Đáp án A
Giải: Dễ dàng chọn đáp án B (Do HCl H
2
S đều pứ với Pb(NO3)2, AgNO3, NaOH. Nhưng H
2
S
không pứ với NaHS)
Giải: Dễ dàng thấy đáp án là C. (Cr + HCl chỉ tạo CrCl
2
Số oxi hoá +2)
Giải: X, Y là chất rắn => Muối hoặc amino axit.
X + NaOH tạo khí => X là muối (loại C, D)
Y có pứ trùng ngưng => Y là amino axit (loại A) => Đáp án B
Giải chi tiết đề Hóa Khối B năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết đề Hóa Khối B năm 2010 - Người đăng: Mỹ Duyên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giải chi tiết đề Hóa Khối B năm 2010 9 10 929