Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2014

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Nhân
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải chi tiết đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2014

trantuyen89hy@gmail.com

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 596
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Ca = 40, Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.
t0
Câu 1 : Cho phản ứng : NaX(rắn) + H2SO4 (đặc) 
 NaHSO4 + HX (khí)
Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là
A. HCl, HBr và HI.
B. HF và HCl
C. HBr và HI
D. HF, HCl, HBr và HI
Câu 2 : Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết
A. cộng hóa trị không cực
B. hiđro
C. ion
D. cộng hóa trị phân cực
Câu 3 : Cho 0,02 mol  -amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt
khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công
thức của X là
A. CH3CH  NH2   COOH
B. HOOC  CH2CH  NH2   COOH

C. HOOC  CH2CH2CH  NH2   COOH
D. H2 N  CH2CH  NH2   COOH
Giải :
=>
X có 2 nhóm COOH
nNaOH : nX  1: 2
3,67  0,02  36,5
MX 
 147 => Đáp án C
0,02
Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 đặc,
nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là
A. FeO, Fe3O4
B. Fe3O4, Fe2O3
C. Fe, Fe2O3
D. Fe, FeO
Giải :
bảo toàn e : 1nFeO  1nFe3O4  2nSO2  2mol => nSO2  1mol Đáp án A
Câu 5: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
A. Cu
B. Na
C. Mg
D. Al
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344
lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí
Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được
dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m
gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 8,0
B. 9,5
C. 8,5
D. 9,0
Giải :
28  44
 36)
Z có : n CO  n CO2  0,06 : 2  0,03 (v×
2
 n O  oxit  p­  n CO p­  0,03 ; §Æt n O (oxit) d­  a mol
=> Coi Y gồm : Kim loại và O dư ( a mol)
100
 m=
.16(a  0,03)  64(a  0,03)
25
=> n NO (muèi)  2a  0,04  3  2a  0,12
3

=> 3,08×64(a+0,03) = [64(a+0,03) – 16(a+0,03)] + 62(2a+0,12)
=> a = 0,118 => m = 64(0,118+0,03) = 9,472  9,5
Đáp án B
Câu 7: Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch
thu được cần V ml dung dịch KOH 1M . Giá trị của V là
A. 10
B. 40
C. 20
D. 30
1
Giải chi tiết đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2014 trantuyen89hy@gmail.com
1
https://www.facebook.com/trantrongtuyen.dhh ĐT : 0974.892.901
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 596
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Ca = 40, Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Cho phản ứng : NaX
(rắn)
+ H
2
SO
4
(đặc)
0
t
NaHSO
4
+ HX
(khí)
Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là
A. HCl, HBr và HI. B. HF và HCl
C. HBr và HI D. HF, HCl, HBr và HI
Câu 2 : Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH
3
là liên kết
A. cộng hóa trị không cực B. hiđro
C. ion D. cộng hóa trị phân cực
Câu 3 : Cho 0,02 mol
-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt
khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công
thức của X là
A.
32
CH CH NH COOH
B.
22
HOOC CH CH NH COOH
C.
2 2 2
HOOC CH CH CH NH COOH
D.
2 2 2
H N CH CH NH COOH
Giải :
NaOH X
n : n 1:2
=> X có 2 nhóm COOH
X
3,67 0,02 36,5
M 147
0,02


=> Đáp án C
Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
đặc,
nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO
2
(sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là
A. FeO, Fe
3
O
4
B. Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
C. Fe, Fe
2
O
3
D. Fe, FeO
Giải :
bảo toàn e :
Đáp án A
Câu 5: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng?
A. Cu B. Na C. Mg D. Al
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Al, Fe
3
O
4
và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344
lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y hỗn hợp khí
Z tỉ khối so với H
2
bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO
3
loãng (dư), thu được
dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m
gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 8,0 B. 9,5 C. 8,5 D. 9,0
Giải :
Z có :
2
CO CO
28 44
n n 0,06 : 2 0,03 (v× 36)
2
CO p O (oxit) d
O oxit p
n n 0,03 ; §Æt n a mol
=> Coi Y gồm : Kim loại và O
( a mol)
100
m= .16(a 0,03) 64(a 0,03)
25

=>
3
NO (muèi)
n 2a 0,04 3 2a 0,12
=> 3,08×64(a+0,03) = [64(a+0,03) 16(a+0,03)] + 62(2a+0,12)
=> a = 0,118 => m = 64(0,118+0,03) = 9,472
9,5 Đáp án B
Câu 7: Hòa tan hết 1,69 gam oleum công thức H
2
SO
4
.3SO
3
vào nước dư. Trung hòa dung dịch
thu được cần V ml dung dịch KOH 1M . Giá trị của V là
A. 10 B. 40 C. 20 D. 30
Giải chi tiết đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2014 - Người đăng: Nguyễn Hữu Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giải chi tiết đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2014 9 10 450