Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết môn lý đại học khối A năm 2012

Được đăng lên bởi fa04_tshd
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3062 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIÊN SOẠN: THẦY-HỒ HOÀNG VIỆT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


(Đề thi chính thức)
Đề thi có 7 trang

4/7/2012
ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn LÝ; Khối A và Khối A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 371

3008

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...
BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT
BIÊN SOẠN: THẦY-HỒ HOÀNG VIỆT 4/7/2012 www.facebook.com/ho.h.viet
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
http://thuvienvatly.com/home/
(Đề thi chính thức)
Đề thi 7 trang
https://www.facebook.com/ho.h.viet
ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn LÝ; Khối A và Khối A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi 371
Họ và tên:...........................................
Số báo danh: .......................................
I. PHẦN CHUNG CHO TT CẢ THÍ SINH (40câu, từ câu 1 đến câu 40)
U 1. Các hạt nhân đơteri
2
1
H; triti
3
1
H; heli
4
2
H năng lượng liên kết lần lượt 2,22 MeV; 8,49
MeV và 28,16 Mev. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần v độ bền vững của hạt
nhân là?
A.
2
1
H;
3
1
H;
4
2
H B.
2
1
H;
4
2
H;
3
1
H C.
3
1
H;
4
2
H;
2
1
H D.
4
2
H;
3
1
H;
2
1
H
U 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng
đơn sắc λ
1
, λ
2
bước sóng lần lượt 0, 48µm và 0, 64µm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa
hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm
A. 4 vân sáng λ
1
và 5 vân sáng của λ
2
B. 3 vân sáng λ
1
và 4 vân sáng của λ
2
C. 5 vân sáng λ
1
và 4 vân sáng của λ
2
D. 4 vân sáng λ
1
và 3 vân sáng của λ
2
U 3. Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40Ω, tụ điện
điện dung C thay đổi được và cuộn y độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi
M điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện . Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay
chiều giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C
m
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75V. Điện trở thuần của
cuộn y là?
A. 40Ω B. 30Ω C. 24Ω D. 16Ω
U 4. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng điện từ mang năng lượng.
B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ sóng ngang
D. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
U 5. Một chất điểm dao động điều hòa với chu T. Gọi v
T B
tốc độ trung bình của chất
điểm trong 1 chu kì, v tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu , khoảng thời gian
v
π
4
v
T B
là?
A.
T
3
B.
T
2
C.
2T
3
D.
T
6
U 6. Điện áp u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm
điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch
2A. Biết thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB giá 400V; thời điểm t +
1
400
(s), cường
độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch
X A. 160W B. 200W C. 400W D. 100W
U 7. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều không phải phản ứng hạt nhân
B. đều phản ứng tổng hợp hạt nhân
C. đều phản ứng hạt nhân thu năng lượng
D. đều phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
Trang 1/ - đề thi 371
Giải chi tiết môn lý đại học khối A năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết môn lý đại học khối A năm 2012 - Người đăng: fa04_tshd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giải chi tiết môn lý đại học khối A năm 2012 9 10 17