Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG

Được đăng lên bởi Antony Hoangtan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3446 lần   |   Lượt tải: 3 lần
- Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

Chương 5

GIẢI GẦN ĐÚNG
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG
I PHƯƠNG PHÁP SỐ GIẢI BÀI TOÁN CÔ-SI
1.1 Bài toán Cauchy:
Cho phương trình vi phân cấp 1:
y’ = f(x,y)

(5.1)

Tìm nghiệm y=y(x) của phương trình (5.1) thỏa mãn điều kiện ban đầu:
y(x0) =y0
Các phương pháp số giải bài toán trên theo cách tiếp cận sau. Chọn bước h đủ
bé, xác định các điểm xi=x0 +h (i=0,1,…) và tính gần đúng giá trị y(xi) bởi yi.
1.2 Phương pháp Ơle.
Ta có công thức số gia hữu hạn Lagrange:
y(xi+1) = y(xi) + y’(ci) h

(5.2)

Phương pháp Ơle thay gần đúng y’(ci) bởi f(xi,yi) và nhận được công thức tính
xấp xỉ yi như sau:
yi+1 = yi +hf(xi,yi)

(5.3)

Giả sử trong miền R={ |x-x0| ≤a; |y-y0| ≤b} hàm f(x,y) thỏa mãn các điều kiện:
| f ( x, y1 )  f ( x, y 2 ) |  N | y1  y 2 |

(y1 , y 2 )

df f f


.f' M
dx x y

(5.4)

ở đây M và N là các hằng số.
Ta có ước lượng sai số như sau:
| y ( xn )  y n | 

hM
1  hN n  1
2N





(5.5)

Trong thực hành để ước lượng sai số người ta dùng cách tính kép, t.l tính lại với
bước h/2 ta có các xấp xỉ y(xn)= yn*. Khi đó ta có
| y(xn) - yn*|  | yn - yn*|.
Hay | y(xn) - yn| < | yn - yn*| +| y(xn) - yn*|=2| yn - yn*|

 - Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

Ví dụ: Giải phương trình vi phân y '  y 

2x
với điều kiện ban đầu y(0)=1; h=0,2.
y

Phương trình có nghiệm đúng là y  2 x 1 .
Tính theo phương pháp Ơ le ta có:
i

xi

yi = h f(xi,yi)

yi

nghiệm đúng y(xi)

0

0,0

0,2000

1,0000

1,0000

1

0,2

0,1733

1,2000

1,1832

2

0,4

0,1561

1,3733

1,3416

3

0,6

0,1492

1,5294

1,4832

4

0,8

0,1451

1,6786

1,6124

5

1,0

1,8237

1,7320

1.3 Phương pháp Ơle cải tiến 1.
Tính thêm các điểm giữa các điểm trong phương pháp gốc.

 x 1  xi  h
2
 i 2

h

 yi  1  y i  f ( xi , yi )
2
 2



f 1  f x 1, y 1 
 i

 i 2
 2 i2 


(5.6)

Và công thức lặp là:

y i 1  y i  h f

i

1
2

(5.7)

1.4 Phương pháp Ơle cải tiến 2.
Ta đặt

 y i 1  y i  h f ( xi , yi )
 

 f i 1  f ( xi 1 , y )

i 1

Khi đó

(5.8)

 - Kênh thông tin -Học tập - Giải trí


f  f i 1
y i 1  y i  h i
2

(5.9)

Các phương pháp Ơle cải tiến đều có độ chính xác O(h3).
Để đánh giá sai số tại xn người ta dùng cách tính kép, t.l tính lại với bước h/2 ta
có các xấp xỉ y(xn)= yn*. Khi đó ta có
3 | y(xn) - yn*|  | yn - yn*|.
Hay | y(xn) - yn| < | yn - yn*| +| y(xn) - yn*|= (4*| yn - yn*|)/3.

Ví dụ 2. Xét lại ví dụ trước y '  y 

2x
y

y(0) =1; h=0...
wWw.kenhdaihoc.com - Kênh thông tin -Học tập - Giải t
Chương 5
GIẢI GẦN ĐÚNG
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG
I PHƯƠNG PHÁP SỐ GIẢI BÀI TOÁN CÔ-SI
1.1 Bài toán Cauchy:
Cho phương trình vi phân cấp 1:
y’ = f(x,y) (5.1)
Tìm nghiệm y=y(x) của phương trình (5.1) thỏa mãn điều kiện ban đầu:
y(x
0
) =y
0
Các phương pháp số giải bài toán trên theo cách tiếp cận sau. Chọn bước h đủ
bé, xác định các điểm x
i
=x
0
+h (i=0,1,…) tính gần đúng giá trị y(x
i
) bởi y
i
.
1.2 Phương pháp Ơle.
Ta có công thức số gia hữu hạn Lagrange:
y(x
i+1
) = y(x
i
) + y’(c
i
) h (5.2)
Phương pháp Ơle thay gần đúng y’(c
i
) bởi f(x
i
,y
i
) và nhn được ng thức tính
xấp xỉ y
i
như sau:
y
i+1
= y
i
+hf(x
i
,y
i
) (5.3)
Giả sử trong miền R={ |x-x0| ≤a; |y-y0| ≤b} hàm f(x,y) thỏa mãn các điu kiện:
)4.5('.
),(|||),(),(|
212121
Mf
y
f
x
f
dx
df
yyyyNyxfyxf
ở đây M và N là các hằng số.
Ta có ướcng sai số như sau:
)5.5(11
2
|)(|
n
nn
hN
N
hM
yxy
Trong thực hành để ước lượng sai số người ta dùng cách tính kép, t.l tính lại với
bước h/2 ta có các xấp xỉ y(x
n
)= y
n
*. Khi đó ta
| y(x
n
) - y
n
*| | y
n
- y
n
*|.
Hay | y(x
n
) - y
n
| < | y
n
- y
n
*| +| y(x
n
) - y
n
*|=2| y
n
- y
n
*|
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG - Người đăng: Antony Hoangtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG 9 10 611