Ktl-icon-tai-lieu

Giải hệ phương trình

Được đăng lên bởi Try Huy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3904 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tu
ấn
Kh
ải

Giải hệ phương trình là bài toán thường xuyên
xuất hiện trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học,
Cao đẳng. Đây là bài toán đòi hỏi kỹ năng
giải và tư duy cao nên gây không ít khó khăn
cho các bạn học sinh. Trong bài viết này tôi
xin giới thiệu cho các bạn một số phương pháp
Giải hệ phương trình thường gặp, hy vọng các
bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích.

I. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ
Bài 1. Giải hệ phương trình
x2 + 2y + 3 + 2y − 3 = 0

2(2y 3 + x3 ) + 3y(x + 1)2 + 6x(x + 1) + 2 = 0
Bài 2. Giải hệ phương trình
5x2 y − 4xy 2 + 3y 3 − 2(x + y) = 0
xy(x2 + y 2 ) + 2 = (x + y)2
Bài 3. Giải hệ phương trình
x4 + 2x3 y + x2 y 2 = 2x + 9
x2 + 2xy = 6x + 6

Bài  Giải hệ phương trình
4.
√
 x − x − 2y = 6y + 2
y
 x + √x − 2y = x + 3y − 2
Bài 5. Giải hệ phương trình
(x + y)(x2 − y 2 ) = 45
(x − y)(x2 + y 2 ) = 85
Bài 6. Giải hệ phương trình
x3 − y 3 = 9
2x2 + y 2 − 4x + y = 0

Ph
ạm

Bài 7. Giải hệ phương trình
xy + x − 2 = 0

2x3 − x2 y + x2 + y 2 − 2xy − y = 0

Bài 8. Giải hệ phương trình
x2 + 2xy + y 6 = 24y 2
xy + y 2 = −12

Bài 9. Giải hệ phương trình
xy + x + 1 = 7y
x2 y 2 + xy + 1 = 13y 2

Bài 10. Giải hệ phương trình
x2 y 2 + 2y 2 + 16 = 11xy
x2 + 2y 2 + 12y = 3xy 2

Bài  Giải hệ phương trình
11.
x2 + y 2 + x = 3
2xy
x2 − 4y 2 +
= −1
x+y−1
Phạm Tuấn Khải

Bài 12. Giải hệ phương trình
x3 + y 3 + 6xy = 8
x2 + y 2 = 2x + y + 14

Bài  Giải hệ phương trình
13.
√
 1 + 2x = x + y
3x 3y
2x2 + y
√
√

2(2x + y) = 2x + 6 − y

Bài  Giải hệ phương trình
14.

 9x + y + 2 y + 2x = 4

x
y
y
 2x

− 9 = 18
 2 −1
y
x2
Bài  Giải hệ phương trình
15.
x2 + y 2 + 8xy = 16
x+y
√
x + y = x2 − y

Bài  Giải hệ phương trình
16.

(x − 2) 3x + 1 = 2x − y

y
 2 3x
y

+ 1 = 2x2 + y 2 − 4x
y
Bài 17. Giải hệ phương trình
x3 + xy − 2 = 0
y 3 + 3xy + 3 = 0
Bài  Giải hệ phương trình
18.
(x − 3)(y + 4) = y(y − 7)
x−1
logx−1 (2 − y) =
y2

Bài  Giải hệ phương trình
19.

log2 x + logxy 16 = 4 − 1
logy 2
 3
4x + 2x2 y + y = 16x√4x + y
Bài  Giải hệ phương trình
20.
√
√
 3x − 2y + 4x + y = 5
2
2x − 5y + 2y = 0
x
Bài 21. Giải hệ phương trình
√
√
2x − 3 = (y 2 + 1)(5 − y) + y
y(y − x + 2) = 3x + 3
O O O
NGUOITHAY.VN

1

Bài 2. Giải hệ phương trình
2x + y + x2 − y 2 = 17
y

x2 − y 2 = 12

Bài 3. Giải hệ phương trình
x3 + 3xy 2 = −49
x2 − 8xy + y 2 = 8y − 17x

Bài  Giải hệ phương trình
16.
3
2
x2 y + 4xy = 2 + x + 4x
3
 2
x + 3x + 3y = 5

Bài 17. Giải hệ phương trình
1 + x2 + y 2 = 5x + 2xy

xy 2 − 2y(y 2 + y + 1) = 2(x + 1)

Bài 18. Giải hệ phương trình
...
Phạm Tuấn Khải
Giải hệ phương trình bài toán thường xuyên
xuất hiện trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học,
Cao đẳng. Đây bài toán đòi hỏi kỹ năng
giải duy cao nên gây không ít khó khăn
cho các bạn học sinh. Trong bài viết này tôi
xin giới thiệu cho các bạn một số phương pháp
Giải hệ phương trình thường gặp, hy vọng các
bạn sẽ học hỏi được nhiều điều b ích.
I. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ
Bài 1. Giải hệ phương trình
x
2
+ 2y + 3 + 2y 3 = 0
2(2y
3
+ x
3
) + 3y(x + 1)
2
+ 6x(x + 1) + 2 = 0
Bài 2. Giải hệ phương trình
5x
2
y 4xy
2
+ 3y
3
2(x + y) = 0
xy(x
2
+ y
2
) + 2 = (x + y)
2
Bài 3. Giải hệ phương trình
x
4
+ 2x
3
y + x
2
y
2
= 2x + 9
x
2
+ 2xy = 6x + 6
Bài 4. Giải hệ phương trình
x
y
x 2y = 6y + 2
x +
x 2y = x + 3y 2
Bài 5. Giải hệ phương trình
(x + y)(x
2
y
2
) = 45
(x y)(x
2
+ y
2
) = 85
Bài 6. Giải hệ phương trình
x
3
y
3
= 9
2x
2
+ y
2
4x + y = 0
Bài 7. Giải hệ phương trình
xy + x 2 = 0
2x
3
x
2
y + x
2
+ y
2
2xy y = 0
Bài 8. Giải hệ phương trình
x
2
+ 2xy + y
6
= 24y
2
xy + y
2
= 12
Bài 9. Giải hệ phương trình
xy + x + 1 = 7y
x
2
y
2
+ xy + 1 = 13y
2
Bài 10. Giải hệ phương trình
x
2
y
2
+ 2y
2
+ 16 = 11xy
x
2
+ 2y
2
+ 12y = 3xy
2
Bài 11. Giải hệ phương trình
x
2
+ y
2
+ x = 3
x
2
4y
2
+
2xy
x + y 1
= 1
Bài 12. Giải hệ phương trình
x
3
+ y
3
+ 6xy = 8
x
2
+ y
2
= 2x + y + 14
Bài 13. Giải hệ phương trình
1
3x
+
2x
3y
=
x +
y
2x
2
+ y
2(2x +
y) =
2x + 6 y
Bài 14. Giải hệ phương trình
9x +
y
x
+ 2
y +
2x
y
= 4
2x
y
2
1
y
x
2
9
= 18
Bài 15. Giải hệ phương trình
x
2
+ y
2
+
8xy
x + y
= 16
x + y = x
2
y
Bài 16. Giải hệ phương trình
(x 2)
3x
y
+ 1 = 2x y
y
2
3x
y
+ 1 = 2x
2
+ y
2
4x
Bài 17. Giải hệ phương trình
x
3
+ xy 2 = 0
y
3
+ 3xy + 3 = 0
Bài 18. Giải hệ phương trình
(x 3)(y + 4) = y(y 7)
log
x1
(2 y) =
x 1
y
2
Bài 19. Giải hệ phương trình
log
2
x + log
xy
16 = 4
1
log
y
2
4x
3
+ 2x
2
y + y = 16x
4x + y
Bài 20. Giải hệ phương trình
3x 2y +
4x + y = 5
2x 5y +
2y
2
x
= 0
Bài 21. Giải hệ phương trình
2x 3 = (y
2
+ 1)(5 y) +
y
y(y x + 2) = 3x + 3
❖ ❖ ❖
Phạm Tuấn Khải NGUOITHAY.VN 1
Giải hệ phương trình - Trang 2
Giải hệ phương trình - Người đăng: Try Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải hệ phương trình 9 10 35