Ktl-icon-tai-lieu

giải nhanh bài tập hóa.pdf

Được đăng lên bởi Zy Zui Zẻ
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC

1. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN
A. BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
- Nguyên tắc: Tổng điện tích dương luôn luôn bằng tổng điện tích âm về giá trị tuyệt đối. Vì thế dung
dịch luôn luôn trung hoà về điện.
Ví dụ 1: Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong một dung dịch ghi ở bảng dưới đây:
Ion

Na+

Ca2+

NO3-

Cl-

HCO3-

Số mol

0,05

0,01

0,01

0,04

0,025

Hỏi kết quả đó đúng hay sai? Tại sao?
Giải: Do điện tích của một ion trong dd bằng tích của điện tích và số mol của nó, nên ta có:
Tổng điện tích dương là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07
Tổng điện tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075.
Giá trị tuyệt đối của điện tích dương khác điện tích âm. Vậy kết quả trên là sai.
Ví dụ 2: Dung dịch A chứa các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol;
CO32-: c mol; SO42-: d mol. Để tạo ra kết tủa lớn nhất người ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l.
Lập biểu thức tính x theo a và b.
Giải:

HCO3- + OH- → CO32- + H2O
bmol → b
Ba2+ + CO32- → BaCO3↓
Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

Dung dịch sau phản ứng chỉ có Na+: a mol. Vì bảo toàn điện tích nên cũng phải có: a mol OH-. Để tác
dụng với HCO3- cần b mol OH-.
Vậy số mol OH- do Ba(OH)2 cung cấp là (a + b) mol
a+b

Ta có: nBa (OH )2

a+b
=
và nồng độ x = 2 = a + b mol/l
2
0,1
0,2

B. BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
- Nguyên tắc:
+ Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất
phản ứng.
Thầy giáo : Vũ Khắc Ngọc+ Khi cô cạn dd thì khối lượng hỗn hợp muối thu được bằng tổng khối lượng của các cation kim loại và
anion gốc axit.
Ví dụ 1: Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3
đun nóng thu được 64g sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dd Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa.Tính m.
Giải: Khí đi ra sau phản ứng gồm CO2 và CO dư
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

40
= 0,4
100

0,4
ta có: nCOpu = nCO2 = 0,4
Theo định luật bảo toàn khối lượng:

m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 → m = 70,4g.
Ví dụ 2: Một dd có chứa 2 cation là Fe2+: 0,1mol và Al3+: 0,2mol và 2anion là Cl-: x mol và SO42-: y
mol. Tính x và y, biết rằng khi cô cạn dd thu được 46,9 g chất rắn khan.
Giải:
Do bảo toàn khối lượng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9

(1)

Do bảo toàn điện tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y

(2)

Từ (1) và (2) giải ra x = 0,2; y = 0,3.
Ví dụ 3: Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối
cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl thu được 0,2mol khí CO2. Tính khối lượng muối mớ...
Thầy giáo : Vũ Khắc Ngọc www.hoc360.vn
TỔNG HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC
1. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN
A. BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
- Nguyên tắc: Tổng điện tích dương luôn luôn bằng tổng điện tích âm về giá trị tuyt đối. thế dung
dịch luôn luôn trung hoà về điện.
Ví dụ 1: Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong một dung dịch ghi ở bảng dưới đây:
Ion
Na
+
Ca
2+
NO
3
-
Cl
-
HCO
3
-
Số mol
0,05
0,01
0,01
0,04
0,025
Hỏi kết quả đó đúng hay sai? Tại sao?
Giải: Do điện tích của một ion trong dd bằng tích của điện tích và số mol của nó, nên ta có:
Tổng điện tích dương là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07
Tổng điện tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075.
Giá trị tuyệt đối của điện tích dương khác điện tích âm. Vậy kết quả trên là sai.
Ví dụ 2: Dung dịch A chứa các ion Na
+
: a mol; HCO
3
-
: b mol;
CO
3
2-
: c mol; SO
4
2-
: d mol. Để tạo ra kết tủa lớn nhất người ta dùng 100 ml dd Ba(OH)
2
nồng độ x mol/l.
Lập biểu thức tính x theo a và b.
Giải: HCO
3
-
+ OH
-
CO
3
2-
+ H
2
O
bmol b
Ba
2+
+ CO
3
2-
BaCO
3
Ba
2+
+ SO
4
2-
BaSO
4
Dung dịch sau phản ứng chỉ Na
+
: a mol. bảo toàn điện tích nên cũng phải có: a mol OH
-
. Để tác
dụng với HCO
3
-
cần b mol OH
-
.
Vậy số mol OH
-
do Ba(OH)
2
cung cấp là (a + b) mol
Ta có:
( )
2
2
ba
n
OHBa
+
=
và nồng độ
2,01,0
2
ba
ba
x
+
=
+
=
mol/l
B. BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
- Nguyên tắc:
+ Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất
phản ứng.
giải nhanh bài tập hóa.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải nhanh bài tập hóa.pdf - Người đăng: Zy Zui Zẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
giải nhanh bài tập hóa.pdf 9 10 271