Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

Được đăng lên bởi Hoa Trịnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp “sơ đồ đường chéo”

Tạp chí Hóa Học và Ứng dụng, số 7 (67) / 2007

GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC
BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO
Lê Phạm Thành
Giáo viên truongtructuyen.vn

Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, trong
một khoảng thời gian tương đối ngắn học sinh
phải giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập
khá lớn (trong đó bài tập toán chiếm một tỉ lệ
không nhỏ). Do đó việc tìm ra các phương pháp
giúp giải nhanh bài toán hóa học có một ý nghĩa
quan trọng.
Bài toán trộn lẫn các chất với nhau là một dạng
bài hay gặp trong chương trình hóa học phổ
thông. Ta có thể giải bài tập dạng này theo nhiều
cách khác nhau, song cách giải nhanh nhất là
“phương pháp sơ đồ đường chéo”.
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch:
Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1,
nồng độ C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1.
Dung dịch 2: có khối lượng m 2, thể tích V2,
nồng độ C2 (C2 > C1), khối lượng riêng d2.
Dung dịch thu được có m = m1 + m2, V = V1 + V2,
nồng độ C (C1 < C < C2), khối lượng riêng d.
Sơ đồ đường chéo và công thức tương ứng với
mỗi trường hợp là:
a) Đối với nồng độ % về khối lượng:
m1 C1
m2 C2

C

|C2 - C|
|C1 - C|

A. 1:2

B. 1:3
C. 2:1
D. 3:1
Hướng dẫn giải:
Áp dụng công thức (1):
m1 | 15 − 25 |
10 1
=
=
= ⇒ Đáp án A.
m 2 |45 − 25|
20 2

Ví dụ 2. Để pha được 500 ml dung dịch nước
muối sinh lí (C = 0,9%) cần lấy V ml dung dịch
NaCl 3%. Giá trị của V là:
A. 150
B. 214,3
C. 285,7
D. 350
Hướng dẫn giải:
Ta có sơ đồ:

V2(H2O)

V2 C2

C

|C2 - C|
|C1 - C|

V2 d2

d

|d2 - d|
|d1 - d|

|3 - 0,9|

Phương pháp này không những hữu ích trong
việc pha chế các dung dịch mà còn có thể áp dụng
cho các trường hợp đặc biệt hơn, như pha một
chất rắn vào dung dịch. Khi đó phải chuyển nồng
độ của chất rắn nguyên chất thành nồng độ tương
ứng với lượng chất tan trong dung dịch.
Ví dụ 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung
dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H 2SO4 78,4%.
Giá trị của m là:
A. 133,3
B. 146,9
C. 272,2
D. 300,0

(2)

Hướng dẫn giải:
Phương trình phản ứng: SO3 + H2O → H2SO4

c) Đối với khối lượng riêng:
V1 d1

|0 - 0,9|

0,9

m1 | C 2 −C |
→ m = | C − C | (1)
2
1
V1 | C 2 − C |
→ V = | C −C |
2
1

0

0,9

⇒V1 = 2,1 + 0,9 ⋅ 500 =150 (ml) ⇒ Đáp án A.

b) Đối với nồng độ mol/lít:
V1 C1

V1(NaCl) 3

V1 | d 2 − d |
→ V = | d − d | (3)
2
1

100 gam SO3 →

98 ×100
=122,5 gam H2SO4
80

Nồng độ dung dịch H2SO4 tương ứng: 122,5%
Gọi m1, m2 lần lượt là khối lượng SO3 và dung
dịch H2SO4 49% cần lấy. Theo (1) ta có:
m1
| 49 − 78,4 |
29,4
=
=
m 2 ...
Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp “sơ đồ đường chéo” Tạp chí Hóa Học và Ứng dụng, số 7 (67) / 2007
GI I NHANH BÀI TOÁN HÓA H C
B NG PH NG PHÁP S NG CHÉO ƯƠ Ơ ĐỒ ĐƯỜ
Lê Phạm Thành
Giáo viên truongtructuyen.vn
Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, trong
một khoảng thời gian tương đối ngắn học sinh
phải giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập
khá lớn (trong đó bài tập toán chiếm một tỉ l
không nhỏ). Do đó việc tìm ra các phương pháp
giúp giải nhanh bài toán hóa học một ý nghĩa
quan trọng.
Bài toán trộn lẫn các chất với nhau là một dạng
bài hay gặp trong chương trình hóa học phổ
thông. Ta thể giải bài tập dạng này theo nhiều
cách khác nhau, song cách giải nhanh nhất
“phương pháp sơ đồ đường chéo”.
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch:
Dung dịch 1: có khối lượng m
1
, thể tích V
1
,
nồng độ C
1
(C% hoặc C
M
), khối lượng riêng d
1
.
Dung dịch 2: có khối lượng m
2
, thể tích V
2
,
nồng độ C
2
(C
2
> C
1
), khối lượng riêng d
2
.
Dung dch thu được có m = m
1
+ m
2
, V = V
1
+ V
2
,
nồng độ C (C
1
< C < C
2
), khối lượng riêng d.
đồ đường chéo và công thức tương ứng với
mỗi trường hợp là:
a) Đối với nồng độ % về khối lượng:
m
1
C
1
|C
2
- C|
C
m
2
C
2
|C
1
- C|
(1)
|CC|
| CC |
m
m
1
2
2
1
=
b) Đối với nồng độ mol/lít:
V
1
C
1
|C
2
- C|
C
V
2
C
2
|C
1
- C|
(2)
|CC|
| CC |
V
V
1
2
2
1
=
c) Đối với khối lượng riêng:
V
1
d
1
|d
2
- d|
d
V
2
d
2
|d
1
- d|
(3)
|dd|
| dd |
V
V
1
2
2
1
=
Khi sử dụng sơ đồ đường chéo ta cần chú ý:
*) Chất rắn coi như dung dịch có C = 100%
*) Dung môi coi như dung dịch có C = 0%
*) Khối lượng riêng của H
2
O là d = 1 g/ml
Sau đây một số dụ sử dụng phương pháp
đường chéo trong tính toán pha chế dung dịch.
Dạng 1: Tính toán pha chế dung dịch
Ví dụ 1. Để thu được dung dịch HCl 25% cần
lấy m
1
gam dung dịch HCl 45% pha với m
2
gam
dung dịch HCl 15%. Tỉ lệ m
1
/m
2
là:
A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1
Hướng dẫn giải:
Áp dụng công thức (1):
1
2
m | 15 25 | 10 1
m |45 25| 20 2
= = =
Đáp án A.
Ví dụ 2. Để pha được 500 ml dung dịch nước
muối sinh (C = 0,9%) cần lấy V ml dung dịch
NaCl 3%. Giá trị của V là:
A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350
Hướng dẫn giải:
Ta có sơ đồ:
V
1
(NaCl) 3 |0 - 0,9|
0,9
V
2
(H
2
O) 0 |3 - 0,9|
(ml) 150500
0,9 2,1
0,9
V
1
=
+
=
Đáp án A.
Phương pháp này không những hữu ích trong
việc pha chế các dung dịch còn thể áp dụng
cho các trường hợp đặc biệt hơn, như pha một
chất rắn vào dung dịch. Khi đó phải chuyển nồng
độ của chất rắn nguyên chất thành nồng độ tương
ứng với lượng chất tan trong dung dịch.
Ví dụ 3. Hòa tan 200 gam SO
3
vào m gam dung
dịch H
2
SO
4
49% ta được dung dịch H
2
SO
4
78,4%.
Giá trị của m là:
A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0
Hướng dẫn giải:
Phương trình phản ứng: SO
3
+ H
2
O → H
2
SO
4
100 gam SO
3
5,122
80
100 98
=
×
gam H
2
SO
4
Nồng độ dung dịch H
2
SO
4
tương ứng: 122,5%
Gọi m
1
, m
2
lần lượt khối lượng SO
3
dung
dịch H
2
SO
4
49% cần lấy. Theo (1) ta có:
(gam) 300 200
29,4
44,1
m
2
=×=
Đáp án D.
Điểm lí thú của đồ đường chéo chỗ
phương pháp này còn có thể dùng để tính nhanh
Lê Phạm Thành Giáo viên truongtructuyen.vn
- 1 -
GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO - Trang 2
GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO - Người đăng: Hoa Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO 9 10 633