Ktl-icon-tai-lieu

Giải nhanh hóa bằng phương pháp thêm bớt lượng chất

Được đăng lên bởi Diệm Sẽ Làm Được
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2471 lần   |   Lượt tải: 12 lần
GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC BẰNG CÁCH
THÊM BỚT LƯỢNG CHẤT
Thêm bớt 1 lượng chất có mục đích là đưa bài tập phức tạp về bài tập đơn giản hơn. Để giải
các bài tập trắc nghiệm hóa học theo kiểu th êm bớt này ta có thể chú ý một số điểm như sau :
–Nếu chưa có phản ứng “phụ” nào đó ta tính được lượng chất X là a, tuy nhiên do đã xảy ra phản
ứng “phụ” đó nên bị hao hụt bớt lượng chất X là b nên kết quả lượng chất X là a–b .
–Đối với hỗn hợp chất có thể sử dụng cách th êm hoặc bớt lượng nguyên tố để đưa chất đơn giản
thành phức tạp hoặc đưa chất phức tạp về chất đơn giản hơn.
–Có thể giả định để dự trù “lố” sau đó trừ bớt hoặc dự tr ù “thiếu” sau đó thêm vào.
Dưới đây là 1 số minh họa
Bài tập 1 : Đun nóng 37,04 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol metylic với tỉ lệ số mol
ancol etylic:ancol metylic=9:16 v ới H2SO4 đặc sau 1 thời gian thu được hỗn hợp thu được hỗn hợp
X. Dẫn hỗn hợp X qua 100 gam dung dịch H 2SO4 96% sau khi hấp thụ hết hơi nược thì nồng độ
dung dịch H2SO4 còn 80% và thoát ra hỗn hợp khí và hơi Y. Đốt hỗn hợp Y thu được m gam H 2O.
Giá trị của m là
A. 20,32
B. 20,16
C. 22,50
D. 22,48
Giải
37, 04
100 96
 (9  3  16  2)  18  (
 100)  22,48
9  46  16  32
80
‘Trong biểu thức này tính lượng nước sinh ra từ phản ứng cháy khi ch ưa có phản ứng tách nước sau
đó trừ lượng nước đã bị tách khi đun hỗn hợp với H 2SO4 đặc (bảo toàn nguyên tố H).
Bài tập 2 : Nung nóng hỗn hợp X gồm m gam KMnO 4 và m gam KClO 3 một thời gian thu được
2m–4,8 gam chất rắn Y. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HCl đặc nóng dư, hấp thụ toàn bộ
khí clo sinh ra vào 2 lít dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Z chứa 65,45325 gam chất tan. Giá
trị của m là A. 11,613
B. 15,484
C. 19,355
D. 23,226
Giải
Ước lượng : 0,5  (58,5  74,5)  66,5  65, 45325  NaOH dư
m 5
m
4,8
(
 
3 
)  (71  18)  2  0,5  40  65, 45325
158 2 122,5
16
m=19,355
‘’Trong biểu thức này tính lượng clo sinh ra khi chưa bị nhiệt phân khi tác dụng với HCl đặc nóng dư
sau đó trừ lại lượng clo “hao hụt” do oxi thoát ra, sau đó sử lí bảo to àn khối lượng..
Bài tập 3 : Nhiệt phân hỗn hợp X gồm m gam KMnO 4 và m gam KClO 3 sau 1 thời gian thu được
chất rắn Y có khối lượng là 1,8m gam. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl đặc d ư thu được
8,96 lít Cl 2 (đktc). Giá trị của m là
A. 14,38
B. 10,79
C. 12,94
D. 15,53
Giải
Tương tự bài tập 2
m 5
m
m  m 1,8m 8,96
 
 3

158 2 122,5
16
22, 4
m=14,38
Bài tập 4 : Đun nóng 37,92 gam KMnO 4 khan sau một thời gian thu được 33,84 gam chất rắn X.
Cho toà...
GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC BẰNG CÁCH
THÊM BỚT LƯỢNG CHẤT
Thêm bớt 1 lượng chất có mục đích l à đưa bài tập phức tạp về bài tập đơn giản hơn. Để giải
các bài tập trắc nghiệm hóa học theo kiểu th êm bớt này ta có thể chú ý một số điểm nh ư sau :
Nếu chưa có phản ứng “phụ” nào đó ta tính đưc lượng chất X là a, tuy nhiên do đ ã xảy ra phản
ứng “phụ” đó nên b hao hụt bớt lượng chất X là b nên kết quả lượng chất X là ab .
–Đối với hỗn hợp chất có thể sử dụng cách th êm hoặc bớt lượng nguyên tđể đưa cht đơn giản
thành phức tạp hoặc đưa chất phức tạp về chất đ ơn giản hơn.
Có thể giả định để dự tr ù “lố” sau đó trừ bớt hoặc dự tr ù “thiếu” sau đó thêm vào.
ới đây là 1 số minh họa
Bài tập 1 : Đun nóng 37,04 gam hỗn hợp gồm ancol etylic v à ancol metylic với tỉ lệ số mol
ancol etylic:ancol metylic=9:16 v ới H
2
SO
4
đặc sau 1 thời gian thu đ ược hỗn hợp thu được hỗn hợp
X. Dẫn hỗn hợp X qua 100 gam dung dịch H
2
SO
4
96% sau khi hấp thụ hết hơiợc thì nồng độ
dung dịch H
2
SO
4
còn 80% và thoát ra h ỗn hợp khí và hơi Y. Đốt hỗn hợp Y thu đ ược m gam H
2
O.
Giá tr của m là A. 20,32 B. 20,16 C. 22,50 D. 22,48
Giải
37,04 100 96
(9 3 16 2) 18 ( 100)
9 46 16 32 80
22,48
Trong biu thức này tính lượng nước sinh ra từ phản ứng cháy khi ch ưa có phản ứng tách nước sau
đó trừ lượng nước đã bị tách khi đun hỗn hợp với H
2
SO
4
đặc (bảo toàn nguyên tố H).
Bài tập 2 : Nung nóng hỗn hợp X gồm m gam KMnO
4
và m gam KClO
3
một thời gian thu được
2m4,8 gam cht rắn Y. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HCl đặc nóng dư, hấp thụ toàn b
khí clo sinh ra vào 2 lít dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Z chứa 65,45325 gam chất tan. Giá
trị của m là A. 11,613 B. 15,484 C. 19,355 D. 23,226
Giải
Ước lượng :
0,5 (58,5 74,5) 66,5 65,45325
NaOH dư
m 5 m 4,8
( 3 ) (71 18) 2 0,5 40 65,45325
158 2 122,5 16
m=19,355
‘’Trong biểu thức này tính lượng clo sinh ra khi chưa b ị nhiệt phân khi tác dụng với HCl đặc ng
sau đó trừ lại ợng clo hao htdo oxi thoát ra, sau đó slí bảo to àn khi lượng..
Bài tập 3 : Nhiệt phân hỗn hợp X gồm m gam KMnO
4
và m gam KClO
3
sau 1 thời gian thu được
chất rắn Y có khối lượng là 1,8m gam. Cho h ỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl đặc d ư thu được
8,96 lít Cl
2
(đktc). Giá tr của m là
A. 14,38 B. 10,79 C. 12,94 D. 15,53
Giải
Tương tự bài tập 2
5 1,8 8,96
3
158 2 122,5 16 22,4
m m m m m
m=14,38
Bài tập 4 : Đun nóng 37,92 gam KMnO
4
khan sau một thời gian thu đ ược 33,84 gam chất rắn X.
Cho toàn bộ chất rắn X tác dụng với HCl đặc nóng d ư, lưng khí Clo sinh ra oxi hóa vừa đủ 11,85
gam hỗn hợp gồm Al và kim loại M có tỉ lệ số mol Al:M=5:4. Kim loại M l à
A. Ca B. Mg C. Zn D. Fe
Gii
Tương tự bài tập 2
Gi định kim loại M hóa trị 2.
37,92 5 37,92 33,84 11,85
( ) 2 (5 3 4 2)
158 2 16 5 27 4M
M=65
Giải nhanh hóa bằng phương pháp thêm bớt lượng chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải nhanh hóa bằng phương pháp thêm bớt lượng chất - Người đăng: Diệm Sẽ Làm Được
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải nhanh hóa bằng phương pháp thêm bớt lượng chất 9 10 747