Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A- PHẦN MỞ ĐẦU
I- BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI:
Thực hiện theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Bộ Chính
Trị về tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau
hai năm, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” đã được tổ chức sâu rộng trên cả nước và gặt hái được nhiều kết quả.
Đã 40 năm kể từ ngày Bác ra đi, nhưng bài học về đạo đức, lối sống nhân
cách của Người luôn tỏa sáng.
Hòa theo khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,
toàn ngành đang hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu. Tôi mạnh dạn đề xuất đưa
chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo
lời Bác” đến với toàn thể học sinh của trường, thông qua những câu chuyện
có thật về Bác.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống của
không ít giới trẻ (trong đó phần đông là học sinh trong độ tuổi phổ thông)
đang có chiều hướng sa sút do những lối sống thực dụng thì việc đưa
chuyên đề kể chuyện đạo đức với chủ đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm
theo lời Bác” đến với học sinh trong nhà trường phổ thông là việc làm hết
sức cần thiết, đó chính là giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả giáo
dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông.
II- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc bồi dưỡng
và xây dựng những con người xã hội chủ nghĩa. Trong nhiều bài viết,
bài nói chuyện của mình Người đều nhấn mạnh: “Muốn xây dựng
chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Con người mới
xã hội chủ nghĩa là những người có đạo đức và tri thức, là những người vừa
“hồng” vừa “chuyên” và hơn hết trước lúc đi xa Bác Hồ có để lại cho
1

toàn Đảng, toàn dân một bản di chúc vô cùng quý báu, trong đó Bác ân cần
dạy bảo và quan tâm đến thế hệ trẻ. Bác dạy rằng: “Đoàn viên, thanh niên
ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó
khăn có chí tiến thủ, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng
cho họ, đào tạo cho họ thành những con người kế thừa xây dựng chủ nghĩa
xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất
cần thiết”.
Thực hiện lời dạy của Bác và để góp phần cùng với nhà trường nâng
cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh n...


 
!"#$%&'()*"+,-,./010%'2 34567
8,97")0&'()*"+,-,./010%'2
340:0.;$%<7!!=>.?"@A0.;#7BCD7>5
E:F8,BGHA!09.I("#010%9+<
AJ.K+7LMA5
'NBC07L$E>9O<9D7<9
0.P%()*"+,-,./010%'2
 3901QA,'75L,1O10#R7-0.
7=0#BG7010%0#S&T.?K$D7U,%+,
+KA40C"?G(!.K9LD7V<77
W)"#A5
!I>R:9A!010%9<A9+
BL ?!XY!0W*Z0L+(!07$*$L[
0W#7.?\OV+O]^"0.
7=0#BG7010%"?0#S&T.?K$D7U,%+,
+KA40C"?(!!.K*$L+"+,C
%ZC90W +>*A* _,<7D7>A
O]010%(!!.K*$L5

`\K9'2 3!-\!(0C"I2O.a
"R<OV.KR:b5!#7I"C9
I W 7  ,^ J.K 0#7 - ,1S   
5.K,?
R:b+V.KW010%"!%9+V.K"H
2 "H&7=4"/C!.?+\0RA'2W0G+1
1
Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông 9 10 322