Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn hóa học 8 trường THCS Hoài Đức

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaûi phaùp höõu ích Moân Hoùa Hoïc

Naêm hoïc :2007 - 2008

PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN LAÂM HAØ
TRÖÔØNG THCS HOAØI ÑÖÙC
Teân taùc giaû : NGUYEÃN THÒ CAÅM VAÂN

Giaûi phaùp höõu ích:

GIAÛI PHAÙP PHUÏ ÑAÏO HOÏC SINH YEÁU KEÙM MOÂN
HOÙA HOÏC LÔÙP 8
TRÖÔØNG THSC HOAØI ÑÖÙC

Hoaøi Ñöùc – Laâm Haø – Laâm Ñoàng
Naêm hoïc : 2007 – 2008

Ngöôøi vieát:Nguyeãn Thò Caåm Vaân

1

Tröôøng THCS Hoaøi Ñöùc

Giaûi phaùp höõu ích Moân Hoùa Hoïc

Naêm hoïc :2007 - 2008

MUÏC LUÏC
Phaàn I : MÔÛ ÑAÀU
Phaàn II : NOÄI DUNG
I.Cô sôû lí luaän vaø thöïc tieãn cuûa giaûi phaùp
1.Cô sôû lí luaän :
2.Thöïc tieãn :
II.Thöïc traïng :
1.Thuaän lôïi :
2.Khoù khaên:
III.Giaûi phaùp vaø thöïc hieän giaûi phaùp
1.Giôùi thieäu giaûi phaùp
2.Caáu truùc giaûi phaùp
3.Thöïc hieän giaûi phaùp
* Thieát keá caùc hoaït ñoäng trong moät tieát daïy phuï ñaïo cho hoïc sinh
IV. Keát quaû ñaït ñöôïc
Phaàn III : KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ
I. Keát luaän
II. Kieán nghò
PHUÏ LUÏC
-

Taøi lieäu tham khaûo

Ngöôøi vieát:Nguyeãn Thò Caåm Vaân

2

Tröôøng THCS Hoaøi Ñöùc

Giaûi phaùp höõu ích Moân Hoùa Hoïc

Phaàn I :

Naêm hoïc :2007 - 2008

MÔÛ ÑAÀU

Vieäc phuï ñaïo kieán thöùc cho hoïc sinh yeáu keùm boä moân laø moät trong nhöõng
vaán ñeà raát quan troïng ,caáp baùch , caàn thieát vaø khoâng theå thieáu trong moãi moân hoïc
ôû caùc caáp hoïc noùi chung vaø caáp Trung Hoïc Cô Sôû noùi rieâng. Nhaát laø trong cuoäc
vaän ñoäng “Hai khoâng “ hieän nay , ñoøi hoûi Giaùo Vieân vaø Hoïc Sinh phaûi daïy thöïc
chaát vaø hoïc thöïc chaát .Song song vôùi vaán ñeà treân Hoïc Sinh phaûi nhanh choùng tieáp
caän ñöôïc phöông phaùp daïy hoïc môùi ñang ñöôïc trieån khai, hieän haønh :” Hoïc Sinh
hoïc theo höôùng tích cöïc :ñoäc laäp, chuû ñoäng ,nghieân cöùu ,tìm toøi ,saùng taïo …ñeå lónh
hoäi, vaän duïng kieán thöùc “. Vaø trong caùc moân hoïc thì boä moân Hoùa Hoïc raát caàn phaûi
phuï ñaïo cho moät soá Hoïc Sinh chöa naém baét kòp,vaän duïng ñöôïc kieán thöùc baøi hoïc.
Ñoái töôïng nghieân cöùu ôû ñaây laønhöõng hoïc sinh hoïc yeáu keùm moân hoaù hoïc
,hoaït ñoäng naøy dieãn ra ngoaøi giôø chính treân lôùp (coù theå tuaàn phuï ñaïo cho caùc em
moät tieát trong moät tuaàn hay thaùng 2 ,3 tieát tuyø theo löôïng kieán thöùc cuûa töøng baøi
,töøng chöông vaø khaû naêng naém baét kieán thöùc cuûa hoïc sinh). Giaûi phaùp naøy ñaõ ñöôïc
trieån khai trong hai lôùp 8A,8D naêm hoïc (2006-2007) vaø ñang ñöôïc trieån khai ôû
tröôøng THCS Hoaøi Ñöùc hieän nay.
Giaûi phaùp phuï ñaïo kieán thöùc cho hoïc sinh yeáu keùm boä moân coù mu...
Giaûi phaùp höõu ích Moân Hoùa Hoïc Naêm hoïc :2007 - 2008
PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN LAÂM HAØ
TRÖÔØNG THCS HOAØI ÑÖÙC
Teân taùc giaû : NGUYEÃN THÒ CAÅM VAÂN
Giaûi phaùp höõu ích:
GIAÛI PHAÙP PHUÏ ÑAÏO HOÏC SINH YEÁU KEÙM MOÂN
HOÙA HOÏC LÔÙP 8
TRÖÔØNG THSC HOAØI ÑÖÙC
Hoaøi Ñöùc – Laâm Haø – Laâm Ñoàng
Naêm hoïc : 2007 – 2008
Ngöôøi vieát:Nguyeãn Thò Caåm Vaân Tröôøng THCS Hoaøi Ñöùc
1
Giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn hóa học 8 trường THCS Hoài Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn hóa học 8 trường THCS Hoài Đức - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn hóa học 8 trường THCS Hoài Đức 9 10 662