Ktl-icon-tai-lieu

giải phẫu hình thái thực vật

Được đăng lên bởi Lyduna Nguyễn
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 2580 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Từ khóa
- Tự dưỡng
- Dị dưỡng
- Thẩm dưỡng
- Toàn thực

Tóm tắt nội dung
Trong chương nầy giới thiệu khái niệm chung về lịch sử môn Hình thái
giải phẩu thực vật, cách khác hiểu về nguồn gốc hình thành các môn học liên
quan đến thực vật, một sinh vật tự dưỡng cung cấp sức sản xuất cho hệ sinh thái.
Bên cạnh đó, còn nêu một số phương pháp để nghiên cứu về thực vật, qua
đó cũng cho thấy mối quan hệ giữa thực vật học và các ngành khoa học khác để
kiến thức về thực vật ngày càng hoàn thiện hơn.

Yêu cầu đối với sinh viên
Sau khi nghiên cứu chương nầy, sinh viên có thể:
- Nhận biết về lịch sử môn học và nhứt là nguồn gốc về tế bào, những khái
niệm ngày càng hoàn chỉnh hơn nhờ dụng cụ quang học là kính hiển vi.
- Mối liên quan giữa các môn học khác về thực vật.

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIỚI THỰC VẬT
Đặt vấn đề: 1. Theo bạn, thực vật và tảo khác nhau ở những đặc điểm gì ?
2. Sai khác căn bản giữa các sinh vật sơ hạch và sinh vật chân hạch
như thế nào ?

1.1. Thực vật là một bộ phận của sinh giới
Sinh giới rất khác nhau do đặc điểm tổ chức cơ thể, cấu tạo tế bào cũng
như sự dinh dưỡng của chúng, được chia làm 5 giới: giới Monera bao gồm các
sinh vật sơ hạch (vi khuẩn), giới Protista hay nguyên sinh vật là những sinh vật
đơn bào nhân thật, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.
Sự khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật là ở hình thức dinh dưỡng của
chúng: thực vật tự dưỡng (autotrophes), còn động vật dị dưỡng (heterotrophes). Thực
vật xanh có chứa diệp lục tố (chlorophylles) a, b, sự quang tổng hợp tạo ra các hợp
chất hữu cơ từ năng lượng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbonic; một số rất ít vi
khuẩn có thể quang tự dưỡng và hoá tự dưỡng. Nấm cũng như hầu hết các vi khuẩn và
động vật sống dị dưỡng bằng cách hấp thu các hợp chất hữu cơ có sẵn, sự dinh dưỡng
là toàn thực (holotrophe / holozoique), còn thực vật hấp thu các chất trong môi trường
bằng sự thẩm thấu nên thẩm dưỡng (osmoiotrophe).

1

1.2. Vai trò của thực vật trong
người

thiên nhiên và trong đời sống con

Câu hỏi: Bạn hiểu thế nào về người nguyên thủy biết khám phá và sử dụng dược
tính của vài thực vật?
Khắp nơi trên bề mặt trái đất, từ những vùng hoang mạc khô cằn của vùng
nhiệt đới, dưới đáy đại dương sâu thẳm, các vùng lạnh lẽo của Nam và Bắc cực
đâu đâu chúng ta cũng có thể gặp các đại diện của giới thực vật. Giới thực vật vô
cùng phong phú và đa dạng, có vai trò to lớn trong tự nhiên, có thể nói là sẽ
không có sự sống trên trái đất này nếu không có sự tồn tại của giới thực vật.
...
1
CHƯƠNG M ĐẦU
T khóa
- T dưỡng
- D dưỡng
- Thm dưỡng
- Toàn thc
Tóm tt ni dung
Trong chương ny gii thiu khái nim chung v lch s môn Hình thái
gii phu thc vt, cách khác hiu v ngun gc hình thành các môn hc liên
quan đến thc vt, mt sinh vt t dưỡng cung cp sc sn xut cho h sinh thái.
Bên cnh đó, còn nêu mt s phương pháp để nghiên cu v thc vt, qua
đó cũng cho thy mi quan h gia thc vt hc và các ngành khoa h
c khác để
kiến thc v thc vt ngày càng hoàn thin hơn.
Yêu cu đối vi sinh viên
Sau khi nghiên cu chương ny, sinh viên có th:
- Nhn biết v lch s môn hc và nht là ngun gc v tế bào, nhng khái
nim ngày càng hoàn chnh hơn nh dng c quang hc là kính hin vi.
- Mi liên quan gia các môn hc khác v thc vt.
1. GII THIU CHUNG V GII THC VT
Đặt vn đề: 1. Theo bn, thc vt và to khác nhau nhng đặc đim gì ?
2. Sai khác căn bn gia các sinh vt sơ hch và sinh vt chân hch
như thế nào ?
1.1. Thc vt là mt b phn ca sinh gii
Sinh gii rt khác nhau do đặc đim t chc cơ th, cu to tế bào cũng
như s dinh dưỡng ca chúng, được chia làm 5 gii: gii Monera bao gm các
sinh vt sơ hch (vi khun), gii Protista hay nguyên sinh vt là nhng sinh vt
đơn bào nhân tht, gii Nm, gii Thc vt và gii Động vt.
S khác nhau cơ bn gia động vt và thc vt là hình th
c dinh dưỡng ca
chúng: thc vt t dưỡng (autotrophes), còn động vt d dưỡng (heterotrophes). Thc
vt xanh có cha dip lc t (chlorophylles) a, b, s quang tng hp to ra các hp
cht hu cơ t năng lượng ánh sáng mt tri, nước và khí carbonic; mt s rt ít vi
khun có th quang t dưỡng và hoá t dưỡng. Nm cũng như hu hết các vi khun và
động vt sng d
dưỡng bng cách hp thu các hp cht hu cơ có sn, s dinh dưỡng
là toàn thc (holotrophe / holozoique), còn thc vt hp thu các cht trong môi trường
bng s thm thu nên thm dưỡng (osmoiotrophe).
giải phẫu hình thái thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải phẫu hình thái thực vật - Người đăng: Lyduna Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
giải phẫu hình thái thực vật 9 10 683