Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu học

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 214 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC

GIÁO TRÌNH

GIẢI PHẪU HỌC
HỆ ĐIỀU DƯỠNG DÀI HẠN

HUẾ - 2006

BAN BIÊN TẬP

PGS. TS. Hoàng Văn Tùng
TS. Lê Đình Vấn
Ths. Nguyễn Sanh Tùng
TS. Nguyễn Văn Liễu
Ths. Trần Đức Lai
Ths. Nguyễn Hồng Trung
Bs. Nguyễn Hữu Trí
Bs. Trần Thiện Nhân

Cộng tác viên:

CN. Trần Văn Chúng
KTV. Nguyễn Quang Bảo Tú
Lê Bá Nhật Bình

MỤC LỤC
BAN BIÊN TẬP.......................................................................................................................2
NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC .............................................................................................5
ƯƠ

ƯƠNG KH P ......................................................................................10

XƯƠNG KHỚP ÐẦU MẶT .................................................................................................13
XƯƠNG KH P THÂN MÌNH ............................................................................................21
XƯƠNG NGỰC .....................................................................................................................24
KHỚP CỦA THÂN................................................................................................................26
XƯƠNG KHỚP CHI TRÊN .................................................................................................27
XƯƠNG KHỚP CHI DƯỚI..................................................................................................34
Ơ .....................................................................................................................................42
CƠ
CƠ T

...................................................................................................................48
CHI ............................................................................................................................52
ƯƠ

...................................................................................60

TIM..........................................................................................................................................61
ÐỘNG MẠCH CHỦ ..............................................................................................................67
ÐỘNG MẠCH ÐẦU MẶT CỔ.............................................................................................70
MẠCH MÁU CHI TRÊN ......................................................................................................77
MẠCH MÁU CHI DƯỚI ..........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu học - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
214 Vietnamese
Giải phẫu học 9 10 202